Menu

Sundhed og trivsel

Sundhed og trivsel er højt prioriteret på Mulernes Legatskole. Vi gennemfører jævnligt elektroniske undersøgelser af både elevernes og de ansattes arbejdsmiljø, trivsel og tilfredshed. Deltagelsesprocenten ligger normalt tæt på 100 og målet er, at vi ligger over landsgennemsnittet hvad angår trivsel og tilfredshed. På baggrund af undersøgelserne laves der hver gang handleplaner for udvalgte fokusområder – og disse behandles i alle relevante organer og udvalg på skolen.

Forebyggelse af stress, langtidssygdom mm.

Hvad angår lærere og øvrige ansatte, ønsker Mulernes Legatskole at være en arbejdsplads uden arbejdsbetinget sygefravær. En fælles opmærksomhed om sygefravær fra såvel ledelse som medarbejdere bidrager til dette. I henhold til vores personalepolitik er der klare retningslinjer for forebyggelse af stress og anden sygdom, ligesom vi har en fast aftale med psykologordningen hos Falck Healtcare, så medarbejdere med dags varsel kan få psykologhjælp ved pludselige hændelser, tegn på stress m.m. Skolen ønsker at støtte medarbejdere, der bliver ramt af sygdom og personlige problemer, og vil ved en tidlig opfølgning i forhold til sygemeldte søge at fastholde medarbejdere, der på grund af langvarig sygdom eller ændringer i arbejdsevnen, ellers er i fare for at miste arbejdet. På baggrund af ovenstående er der hvert år et meget lavt sygefravær blandt alle ansatte på skolen.
Hvad angår eleverne på ML, melder hvert år tilbage, at skolen er uden hierarkier eleverne imellem, alle taler med alle, ingen benytter sig af fortrinsret til bestemte fællesområder på skolen og både modtagelse af nye elever på første skoledag og afsked med skolen på sidste skoledag, sker værdigt, humørfyldt og helt uden ringeagt eller mobning – helt i tråd med den legendariske “mulerånd”!

Sundhed, tilfredshed og tæt dialog

Rektor gennemfører hvert år en personlig dialog og en anonym tilfredshedsundersøgelse i alle nye klasser, som fremlægges i Bestyrelsen og i øvrige relevante udvalg på skolen. Her vurderer eleverne hvert år både det psykiske og det fysiske arbejdsmiljø meget højt.

Generelt er der tæt dialog mellem elever, ansatte og ledelse i det daglige – evt. problemer og ønsker om yderligere undersøgelser, tages derfor hurtigt op og evt. ændringer gennemføres hurtigt og løbende.

Skolen har et tæt samarbejde mellem elevråd, studievejledere, læse- og matematikvejledere, psykologer, terapeuter, lærere og ledelse, som sikrer god trivsel i det daglige.

Kasper Harbo Bendixen er sundhedskoordinator på Mulernes Legatskole. Arbejdsområderne består bl.a. i at få registreret sundhedstiltagene på skolen samt at få disse formidlet her på hjemmesiden. Desuden skal sundhedskoordinatoren tage initiativer til forbedring af sundhed og trivsel for både elever og ansatte.

Anti-mobbestrategi

Det at være ”muler” dvs. elev eller ansat på Mulernes Legatskole, indebærer at føle sig som en del af et trygt miljø, hvor tolerance og gensidig respekt er fremherskende. Mobning – herunder seksuel chikane – er naturligvis helt uacceptabelt, og skolen griber hurtigt og konsekvent ind, hvis det forekommer. Skolens mål – og almindelige omdømme – er at være mobbefri.

Der er tale om mobning, når en eller flere personer regelmæssigt og over længere tid – eller gentagne gange på grov vis – udsætter en eller flere andre personer for krænkende handlinger, som vedkommende opfatter som sårende eller nedværdigende. Mobning kan udøves af både elever, ansatte og ledelse og kan komme til udtryk verbalt, skriftligt eller adfærdsmæssigt. Mobning kan således også foregå via sociale medier, mail, sms o.l. At blive ignoreret i det daglige eller virtuelt, fx på sociale medier, kan også være mobning. Mobning kan foregå inden for – eller på tværs – af elev- og personalegrupper.

Hvis en elev eller en ansat på skolen får kendskab til mobning, har vedkommende pligt til at gribe ind. Den måde, der gribes ind på, vil afhænge af situationen. I alle tilfælde vil der finde en samtale sted med den, der føler sig mobbet og med den, der mobber. Ved elevmobning kontaktes skolens ledelse i de tilfælde, hvor der er brug for at inddrage en ledelsesperson – evt. i forbindelse med etablering af særlige foranstaltninger til løsning af problemet. Ved tilfælde hvor en ansat er udsat for mobning, kontaktes ledelsen altid.

Ansatte, der føler sig udsat for mobning, opfordres til at kontakte ledelsen og/eller tillidsrepræsentanten og/eller arbejdsmiljørepræsentanten. Det er ledelsens opgave at medvirke aktivt til at afhjælpe problemet. Mobning søges altid løst ad samtalens vej. Sanktioner kan komme på tale i tilfælde, hvor ledelsen skønner det nødvendigt, jvf. skolens studie- og ordensregler.

Igennem ovennævnte lever skolen op til kravene om et godt psykisk arbejdsmiljø for eleverne, herunder en konsekvent antimobbestrategi: Konstaterer elever, elevråd, ansatte eller ledelse problemer med mobning på skolen, eller digitalt, vil der straks blive handlet på det enkelte tilfælde i henhold til ovenstående, eller af ledelsen udarbejdet en handlingsplan, hvoraf det fremgår, med hvilke foranstaltninger problemerne effektivt vil blive bragt til ophør. Se iøvrigt nærmere herunder om Muleridentiteten, skolens studievejledere og skolens Studie- og Ordensregler mv.

Yderligere information: