Menu

Rusmiddelpolitik

Mulernes Legatskole samarbejder fast med rusmiddelkonsulent Torben Vangsted fra Rusmiddelcenter Odense, som hvert år laver orienteringsmøder for alle nye elever og alle ansatte på skolen. Desuden kan Torben i begyndelsen af hvert skoleår træffes på studievejledernes kontor og kan også kontaktes på mail: tova@odense.dk eller på tlf. 29 62 48 58. Han kan rådgive om problemer med rusmidler (vedrørende en selv eller familie/bekendte), uanset om det drejer sig om en elev eller ansat på skolen. Rådgivningen er anonym.

NB: Skolens rusmiddelpolitik debatteres jævnligt i alle klasser og i Elevrådet; det er senest sket i april-maj 2017!

Mulernes Legatskole er et uddannelses- og arbejdssted for mange; den enkeltes adfærd har betydning for hele skolen, hvorfor der i alle sammenhænge skal udvises omtanke og hensyn. Det er skolens holdning, at lærere og elever har ansvar for hinanden, både når det gælder menneskelig udvikling og trivsel, og når det gælder det faglige udbytte af undervisningen. Skolen vil gerne være ramme for et positivt socialt fællesskab og udfoldelse af ungdomskulturen. Hvis en elev af forskellige årsager, herunder indtagelse af alkohol eller andre rusmidler, er forhindret i at få fuldt udbytte af undervisningen, vil dette blive taget op i en samtale med studievejlederen. Elever på Mulernes Legatskole har pligt til aktiv deltagelse i undervisningen. Den enkelte elev skal tage ansvar for egen læring og sammen med klassens lærere arbejde for et godt undervisningsmiljø for alle. Et godt undervisningsmiljø er ikke foreneligt med et forbrug af rusmidler. Skolens rusmiddelpolitik omfatter såvel lovlige, som ulovlige rusmidler.

 

Formål med skolens rusmiddelpolitik:

  • At skolens holdning skal være klar, kendt og tydelig.
  • Med en tydelig og klar rusmiddelpolitik ønsker vi at arbejde for at misbrug tages alvorligt og at indsatsen overfor elever med et problematisk forbrug/misbrug af rusmidler er effektiv, synlig og et fælles ansvar.
  • Misbrug skal ikke hindre eleven i at gennemføre en uddannelse.
  • Skolen ønsker at medvirke til at løse konkrete opståede problemer for skolens elever som følge af et uhensigtsmæssigt forbrug af rusmidler.
  • At påpege en anden elevs eventuelle misbrug er at udvise rettidig omsorg.

Skolens hjælp og rådgivning:

 

Skolen skal sikre, at eleverne får relevant viden om rusmidler, og at der skabes rammer for samtale og udveksling af holdninger på dette område, så eleverne kan få et bevidst og ansvarligt forhold til alkohol og andre rusmidler. Skolen forpligter sig derfor til at afholde et oplysende arrangement om alkohol og andre rusmidler i 1.hf/ 1.g. Det tilstræbes, at dette arrangement følges op i relevante fag (bl.a. studievejledning) med henblik på at skabe rum for uddybende dialog om ungdomskultur og samværsformer i forhold til brug af rusmidler. Det tilstræbes at en lokal rusmiddelkonsulent har fast ugentlig træffetid på skolen. Studievejlederne orienterer på første årgang om skolens alkohol- / rusmiddelpolitik. Det skal gøres tydeligt for hver enkelt elev på skolen, hvor man kan henvende sig, hvis der er behov for rådgivning og støtte. Mulernes Legatskole vil, som udgangspunkt, forsøge at fastholde elever med et misbrug i uddannelse. Dog forudsættes, at eleven forpligter sig til at få rådgivning og hjælp til at komme ud af misbruget. For elever under 18 år, der har et misbrug, involveres forældrene. Alle, som opdager at en elev har et uhensigtsmæssigt forbrug/misbrug af rusmidler, opfordres til at tage kontakt til en af skolens ansatte og videregive denne information.Sanktioner
Overtrædelser af reglerne vedrørende udlandsrejser og ekskursioner kan medføre hjemsendelse for egen regning efter lærernes suveræne afgørelse og uden ledsagelse.
Overtrædelse af reglerne vedrørende euforiserende stoffer vil normalt medføre bortvisning.
Elever, der overtræder skolens generelle regler om rusmidler, vil som udgangspunkt blive midlertidigt udelukket fra undervisningen med efterfølgende samtale om genoptagelse af skolegangen.
Elever, der stadig efter gentagne forsøg på hjælp fortsat misbruger rusmidler, vil blive bortvist fra skolen.
Ved bortvisning vil eleven (og forældre hvis eleven er under 18 år) altid blive indkaldt til en samtale med Rektor, hvor elevens fremtid vil blive drøftet, herunder vil der blive tilbudt en vejledningssamtale med skolens studievejledere og evt. andre relevante vejledere. Læs mere i skolens rusmiddelpolitik (pdf-fil), vedtaget i Bestyrelsen 2017.

Links:


Fælles rammer for afholdelse af studieture, fester, cafeer og andre sociale arrangementer på de fynske gymnasier

Baggrund
Som led i det generelle dannelsesprojekt, vi udfører på skolerne, afvikler skolerne forskellige arrangementer med både et fagligt, dannende og socialt aspekt. Det være sig studieture, cafearrangementer og fester. Disse skal være inkluderende og foregå i en ånd af fællesskab. Alle skal kunne være med og bidrage. Det kan man ikke, hvis alkoholindtagelse bliver dominerende. Derfor sætter skolerne gennem dette fælles kodeks ensartede rammer, der sikrer, at netop fællesskabet er i højsædet ved alle aktiviteter på skolerne. Vi vil med dette kodeks sikre, at der kan afvikles sociale aktiviteter med begrænset indtagelse af alkohol på en måde, der harmonerer med dansk kultur og omgangsformer. Ved at oplyse elever og forældre om skolens holdning lægges op til, at alle sammen bidrager til en festkultur præget af fællesskab, ansvar og respekt.

Rammer
Alkohol er aldrig tilladt i den almindelige hverdag på skolen. Kun ved de særlige aktiviteter, som er nævnt herunder, dispenseres der.

Fester og cafeer
Der afvikles et mindre antal fester årligt på skolerne – på ML er der 4-6 elevfester, desuden en årsfest i efteråret for hele skolen og forældre til 2. årgang, samt en afsluttende gallafest to dage før dimissionen.
Alle fester er lukkede fester.
Der er altid personale ved arrangementerne – på ML både professionelle dørmænd og lærere
Gratis vand er altid tilgængeligt ved skolens arrangementer
Elever, der ved deres adfærd viser at have indtaget for meget alkohol, vil blive hjemsendt
Der udskænkes aldrig drikke med alkoholprocent højere end 5% ved fester. Dog kan der ved årsfesten, hvor forældre deltager og ved den afsluttende gallafest efter eksamen udskænkes vin

Der afholdes café-arrangementer og forskellige former for performancebegivenheder (teater, musical og lignende), hvor der kan være begrænset udskænkning af alkohol. Ud over ovenstående er der ikke elevarrangementer med skolen som vært, hvor der serveres alkohol.

Studieture
Studieture indgår i den almindelige skolehverdag, og derfor er alkoholindtagelse i denne forbindelse ikke tilladt. Dog kan der efter aftale mellem ledelsen og de deltagende lærere dispenseres herfor i begrænset omfang. Se iøvrigt særlige regler for studieture.

I øvrigt
Det forventes i øvrigt, at aktiviteter, som eleverne er del af og hvor de fremstår som repræsentanter for skolen, afvikles sobert og ordentligt. Skolerne er ikke direkte ansvarlige for adfærd i disse sammenhænge, da de finder sted uden for skolen, men påtager sig et ansvar som oplysende partner, ved at for søge at påvirke eleverne til god, respektfuld og fornuftig adfærd.

Skolerne søger særligt gennem oplysning, at påvirke elevers indbyrdes kommunikation om alkohol og arrangementer på sociale medier m.v. så denne kommunikation bliver så inkluderende som muligt og udtrykker, at alle er velkomne i fællesskabet.

Fælles aftale
Alle skoler har ved deres underskrivelse af nærværende rammer valgt at offentliggøre rammerne med den lokale uddybning på egen hjemmeside samt indarbejde bestemmelserne i skolens studie- og ordensregler. Tilsvarende informeres alle forældre om rammerne, så ingen er i tvivl om det ansvar, vi påtager os i forhold til ungdomskulturen, og det ansvar forældre og elever selv har.

Aftalen tages op til revision årligt (november) såvel mellem partnere som internt på skolerne.
Enhver skole vælger selv løbende, om man ønsker at være en del af initiativet. Udtrædelse meddeles skriftligt til initiativgruppen.
Rammerne træder i kraft med virkning fra 1. august 2017.

Rektor den 31.5.2017