Menu

Den gode historie om faget er, at det er særdeles nyttigt og berigende fagligt så vel som menneskeligt at have psykologi.

Den gode historie om faget er også, at faget samler de tre fakulteter under én hat, idet vi arbejder med teorier og metoder fra alle tre fakulteter.

Faget psykologi er interessant ud over det helt naturlige, at det beskæftiger sig med det alment menneskelige. Det rummer og samler alle tre fakulteter, nemlig det naturvidenskabelige med eksperimentet som foretrukken metode, det samfundsfaglige, med spørgeskemaundersøgelser, feltundersøgelser og kvantitative og kvalitative interviews, og det humanistiske fakultet, som anvender det hermeneutiske princip, idet man med det hele tiden søger at forstå og spørge til hvordan og hvorfor, fordi det for de fleste mennesker handler om at skabe mening, at se mening, og forstå hvordan hændelser i livet kan give mening.

Vi arbejder temabaseret med kerneområderne udviklingspsykologi, personlighedspsykologi, kognitionspsykologi og socialpsykologi, men vi inddrager også særlige områder eller emner som fx mobning, neuropsykologi eller lykke-begrebet.

Vi tilbyder både C-niveau som valgfag til 3.g’ere og 2’hf’ere, B-niveau på 1 år til 2.hf’ere, og B-niveau i studieretning med engelsk A og samfundsfag B, se studieretningen  samf 4.

Eksamensformen er på C-niveau 24 minutters mundtlig prøve i ukendt materiale med 48 minutters forberedelse, mens B-niveauet har 24 timers forberedelse til 30 minutters synopsis-eksamen i et temabestemt, ukendt materiale. Forskellen på de to niveauer er primært de mange flere timer på B-niveau, 226 timer mod 85 timer på C-niveauet, som muliggør det dybere arbejde på B-niveauet, som omfatter en skriftlig dimension samt forskellige små feltstudier, hvor der arbejdes med undersøgelsesmetodik.