Menu

Naturgeografi

Hvad er naturgeografi?
Nogen af de spørgsmål man funderer over i naturgeografi kunne være:
Hvorfor er der jordskælv i Japan?
Hvordan er Alperne dannet?
Hvorfor er der olie i Nordsøen?
Er global opvarmning skidt?
Har vi også rent drikkevand i morgen?
Hvorfor har vi orkaner i Danmark?
Naturgeografi beskæftiger sig med grundlæggende naturprocesser og naturforhold på Jorden og deres betydning for menneskets livsvilkår. Faget beskæftiger sig også med, hvordan mennesket bruger, ændrer og præger naturen
Kernestoffet i naturgeografi er:
Jordens, livets og landskabernes udviklingsprocesser og udviklingshistorie
Klimaet og dets betydning for menneskets livsvilkår
Vand, vandressourcer og deres udnyttelse
Energi, energistrømme, energiressourcer og energiteknologi
Produktion, forbrug, teknologi, ressourcer og bæredygtighed
Analyse og tolkning af rumlige mønstre på baggrund af kort og billedmateriale
Undervisningen:
På C-niveau beskæftiger vi os med kerneområderne på et elementært niveau.
Undervisningen på C-niveau foregå renten i 2.eller 3.g
På B-niveau lægges der større vægt på selvstændighed i problemformuleringerne og stillingtagen til aktuelle teorier og tolkninger af naturgeografiske fænomener. Undervisningen er emneopdelt og tager fat på aktuelle temaer som global opvarmning, energi, jordskælv og vulkanudbrud, u-landsproblemer og globalisering.
Endelig indgår faget i naturfagsgruppen på HF sammen kemi og biologi.
Eksamen:
Naturgeografi C afsluttes med en mundtlig prøve på grundlag af en opgave udarbejdet af faglæreren. Opgaven skal indeholde en naturgeografisk problemstilling med almen relevans. Eksamen varer ligesom den forudgående forberedelse 24 minutter, og der må bruges hjælpemidler.
Naturgeografi B afsluttes med en mundtlig prøve på grundlag af en opgave udarbejdet af faglæreren. Opgaven indeholder en opgavetitel, en uddybende opgavetekst samt kendte og ukendte bilag/materialer af et omfang svarende til 10-15 sider i tilknytning til ét eller flere af de behandlede emner. Eksamen varer 30 minutter. Forberedelsestiden er 24 timer
Naturvidenskabelig faggruppeeksamen er en projektbaseret mundtlig eksamen hvor alle deltagende fag deltager. Her er der en forberedelsestid på 40 minutter med brug af alle hjælpemidler. Eksaminationstiden er 40 minutter