Menu

Pædagogisk udvikling

I henhold til skolens værdigrundlag og strategi er pædagogisk udvikling et fast fokuspunkt på Mulernes Legatskole.
Som konsekvens heraf afsætter skolen hvert år en stor timeressource til pædagogisk udviklingsarbejde, især til projekter, som enten understøtter lærersamarbejde og gensidig anerkendelse eller udvikling af fælles undervisningsmidler/metoder i fagene. Der kan søges timer fra denne pulje som en generel mulighed for alle hold/klasser. Det enkelte projekt skal normalt omfatte mindst to lærere. Ansøgning om større projekter sker i samarbejde med klassens team og/eller klassens uddannelsesleder og skal løbende afleveres til rektor, dog senest inden 1. april hvert år.Det forventes, at alle lærere på Mulernes Legatskole udviser engagement, samarbejdsvilje, fleksibilitet, arbejder med på skolens mål samt gør en aktiv indsats for at gøre Mulernes Legatskole til en attraktiv og velfungerende uddannelsesinstitution. I dette indgår, at alle lærere på naturlig vis inspirerer hinanden gennem deltagelse i fx supervision og anvendelse af dobbeltlærerordningen.

Dobbeltlærerordning

Som noget helt unikt på gymnasierne i Danmark, kan lærere i samarbejde med elever på alle hold og i alle klasser, i enkeltlektioner og kortere perioder inddrage en ekstra lærer i undervisningen, som har de ønskede pædagogiske og/eller faglige ressourcer. Anvendelse af kollega til dobbeltlærerordningen meddeles blot den administrative sekretær, som noterer timeforbruget/tilstedeværelsen, og kræver ikke yderligere godkendelse/bureaukrati. Tr og rektor evaluerer ordningen årligt.

IT i undervisningen og på skolen

Pædagogisk anvendelse af it er et grundvilkår og et konstant udviklingsområde på skolen. Vi reviderer hvert år vores it-strategi og vores mål for it-dannelsen på skolen. Desuden vedtager vi for hvert skoleår en konkret handleplan for it. Udviklingen understøttes af vores tætte samarbejde med IT-center Fyn, herunder fuldtidsansat tekniker på skolen, vores fem uddannede it-vejledere, webmaster, uddannelse af en særlig kyndig it-elev i hver klasse og ikke mindst af skolens tætte samarbejde generelt om it.

Nærmere oplysninger: Uddannelsesleder Louise Ranum og it-tekniker Mohammed Slaiman.


Udviklingsprojekt med droner og robotter på Mulernes Legatskole med udgangspunkt i faget fysik
Projektets mål:
a. Udvikle materiale til nyt kernestof om sensorer i fysik
Med udgangspunkt i de allerede indkøbte LEGO robotter udarbejdes materiale der kan dække det nye kernestofområde. Sensorerne er forudsætningen for at forstå moderne teknologier som robotter og droner.
b. Udvikle materiale til de eksisterende kernestofområder med droner og sensorer
c. Inddragelse af teknologiske aspekter udover kernestoffet
d. Skabe grundlag for SRP og andre skriftlige projekter med droner og automatisering (robotteknologi, internet of things).
e. Lave platform for induktion og eksperimenterende fysik.
f. forbedre den igangværende brobygning for talentfulde folkeskoleelever på ML (især fra Risingskolen og fra Kerteminde Kommune)
g. øge interessen for anvendelse af droner og robotter generelt i undervisningen på ML

Udstyr:
Der er indkøbt et større antal droner, robotter og sensorer, som kan anvendes til undervisning og studiekredse på skolen i naturvidenskab + til brobygning for talentfulde folkeskole og åbent hus aktiviteter.

Samarbejdspartnere: Samarbejde med Teknisk Fakultet/SDU, Dronecenteret i HCA-Airport og Vestfyns Gymnasium.
Nærmere oplysninger: fysiklærerne Janus Lyllof, Per Feddersen og Rasmus Thoft Pedersen samt rektor.


Devicefri uge

Brugen af it er blevet så integreret i undervisningen og ungdomslivet generelt, at vi sjældent forholder os til den. I uge 4 2018 afholdt Mulerne, inspireret af forsøg på bl.a. SDU, en såkaldt ”devicefri” uge, dvs. en uge, hvor eleverne ikke medbragte hverken pc eller telefon. Ugen var et element i skolens fokus på digital dannelse, og skulle give en bevidsthed om brugen af computere og mobiltelefoner. I undervisningen blev der arbejdet med de analoge sider af faget og sat fokus på notatteknik. Her oplevede  eleverne en større koncentration om det faglige: ”Folk har kigget op og lyttet, når der har været fremlæggelser. Det har været positivt, at de har ikke haft computeren, som de har kunnet grave sig ned i” (Rasmus, 3.f). Eleverne savnede dog at kunne skrive noter på pc i timerne. Også lærerne har tydeligt kunne mærke en forskel: ”Det tager tid at ændre vaner, men de elever, der normalt gemmer sig bag skærmen, har deltaget mere i timerne i denne uge” (Pe). Planlægningen af undervisning uden brug af IT har dog krævet ekstra arbejde for lærerne. I pauserne måtte eleverne undvære deres telefoner, hvilket gav anledning til mere fysisk socialt samvær og øjenkontakt, blandt andet afvikledes DM i Bezzerwisser i løbet af ugen. Brugen af IT er en integreret del af undervisningen på Mulerne, og det er ikke tanken at ugen skulle føre til ændringer i forhold til dette. Men forsøget har været en anledning for eleverne til at blive opmærksom på deres vaner omkring brug af computer og mobiltelefoner, mens det for lærerne har været en øjenåbner i forhold til hvornår og hvordan, computeren bedst inddrages i timerne.

Plan for forløbet:

15/1: Samling med kort info om ugen, herunder motiverende øvelse.
Ultimo uge 3: Kort intro i fagtime
Uge 4: devicefri uge
Primo uge 5: Klassens time om digital dannelse og evaluering af uge 4.

Nærmere oplysninger: Uddannelsesleder Louise Ranum

____________________________________________________________________________________________________________

Kollegial supervision på Mulernes Legatskole

Siden skoleåret 2015-2016 har kollegial supervision været et fokusområde i den pædagogiske udvikling på ML – først med instruktørhjælp udefra, men fra 2016 under ledelse af to uddannede lærere. Hvert skoleår deltager ca. 18 lærere i et kursus, hvor de lærer metoden til kollegial supervision. Fra og med 2020 har alle lærere på ML lært metoden og anvender supervision i praksis.

Formålet med kollegial supervision er:

  1. Styrkelse af den anerkendende kultur
  2. Udvikling af egen undervisningspraksis
  3. Skoleudvikling gennem vidensdeling

Ad. 1.  Deltagerne på det første kursus i supervision gav udtryk for, at de gennem forløbet følte anerkendelse fra kollegerne. Vi ønsker blandt andet gennem kollegial supervision at styrke anerkendelsen mellem ansatte på skolen, jf. personalepolitikken.

Ad.2. Når mange lærere kender metoden, kan den enkelte lærer lettere finde en kollega, som kan tages med ind i egen undervisningslektion for at observere noget, som læreren ønsker at udvikle.

Ad.3.Vidensdeling betyder spredning af gode ideer. Supervision åbner op for vidensdeling, så vidensdeling bliver til konkret erfaring i stedet for teoretisk information.

Ved kurset de to første skoleår har underviseren i metoden været Lene Tortzen Bager. Derefter har Christina Bock og Peder Thøgersen Jensen, to af skolens egne lærere, varetaget undervisningen i metoden til kollegial supervision.

Alle, der har lært metoden, forventes hvert af de kommende 2-3 skoleår at indgå i en triade, hvor hver deltager i triaden observeres en gang pr semester. I skoleåret 2017-2018 skal fokuspunktet i den ene supervisionsrunde være feedback til eleverne, jf. bl.a. Gymnasiereformens krav. Den enkelte lærer beslutter selv fokus for den anden runde. Det tilstræbes at der dannes triader, hvor deltagerne har ens eller relaterede fokusområder.

Kontaktperson: Uddannelsesleder Susanne Stellini


Naturvidenskabelig talentudvikling på Mulernes Legatskole

Mulernes Legatskoles mål er, at enhver elev udfordres på sit individuelle niveau i den almindelige undervisning.
Skolen har herudover en klar ambition om at møde elever med særligt talent og interesse for de naturvidenskabelige discipliner med udfordrende og udviklende tilbud ud over den almindelige undervisning.
ML er derfor godkendt som naturvidenskabelig talentskole og samarbejder tæt med såvel ASTRA som Talentcentret i Sorø.
Særlige naturvidenskabelige talenttilbud på ML:
– OS Scienceakademiet, som afholdes hvert år af et OS-gymnasium
– Tilmelding af deltagere til Science Talent Academy
– DM i Science, herunder Indledende national konkurrence med mhp. kvalificering til OL i Science.
– Talentpakken: Udfordrende talentarbejde med 10 udvalgte elever på Mulernes Legatskole i samarbejde med Science talenter.

Yderligere oplysninger: Naturvidenskabelig talentkoordinator Rasmus Thoft Pedersen.


DASG

Skolen er medlem at DASG, Danske Science Gymnasier. Lærer Jesper Bruun-Schmidt har i 2016/17 deltaget i kurset Autentisk Bioteknologi – bioteknologi i samarbejde med Chr. Hansen.

Kontaktperson for DASG: Uddannelsesleder Susanne Stellini

 

 


Mindset-projekt

ML deltager sammen med 6 andre gymnasier i et projekt støttet af Kompetencesekretariatetgymnasier som arbejder med konkrete forbedringer af elevernes Mindset. Overskriften er ”Fra performancekultur til læringskultur” og det er der kommet en mængde indsigter og nogle værktøjer til lærere og elever ud af. På ML deltager alle hf-lærere i projektet og desuden inddrages hele skolen, da projektet er forankret i Samarbejdsudvalget.
Samarbejdspartnere: Århus Akademi, Odder Gymnasium, Aalborghus Gymnasium, Skt. Annæ Gymnasium, Fredericia Gymnasium og Viborg Gymnasium & HF og Kompetencesekretariatet.
Yderligere oplysninger: Udannelsesleder Anders Kjeldvig


Søgebrønden – biblioteksprojekt i samarbejde med SDU

Forsøg med digital informationssøgning og ny didaktik i gymnasieskolen

Projektet løber fra januar 2016 til august 2018
Delagere:
klasser 3m og 3f lærere: PJ, Oh, DM, Wa og MN.

Formål:
at undersøge om en øget fjernadgang til kvalitetssikrede e-ressourcer til gymnasierne kan øge brugen af videnskabelige materialer i levernes opgaver og derved øge deres faglighed og akademiske standpunkt.
Projektet undersøger via følgeforskning om der er læringsmæssigt og didaktiske en ny form for læring på spil, samt om det kan give anledning til sektoren generelt
Indhold:
vi får fjernadgang til en række kvalitetssikrede e-ressourcer på engelsk.
Adgang foregår via SDUs hjemmeside, hvor materiale stilles til rådighed via en databrønd, hvor fuldtekstsøgning er mulig. Login sker via UniLogin
Deltagende fag: Samfundsfag, engelsk og historie
Kontaktperson: Uddannelsesleder Margit Grønlund Nielsen