Menu

Gymnasiesekretær til Mulernes Legatskole

Der er indkommet 215 ansøgninger og fristen er nu udløbet. Jobsamtalerne finder sted tirsdag den 28.1. og vi udvælger ansøgere hertil onsdag den 22.1.2020.

På Mulernes Legatskole er en stilling som allround sekretær i elevsekretariatet ledig med tiltrædelse den 16. marts 2020, da vores kollega går på efterløn.

Vi søger en sekretær, som kan trives i en travl hverdag i et udviklingsorienteret skolemiljø præget af godt humør – og som

 • Er imødekommende, smilende og ansvarsbevidst
 • Har lyst til at arbejde med unge mennesker
 • Er omhyggelig og har sans for både helheden og detaljen
 • Er god til at kommunikere både mundtligt og skriftligt
 • Kan have mange bolde i luften og trives i et åbent kontorlandskab
 • Har det godt med nye opgaver
 • Har gode it-kundskaber
 • Kan indgå på en positiv og gerne humørfyldt måde i et samarbejde med de 5 øvrige sekretærer og alle andre på skolen
 • Har kendskab til Lectio eller et andet studieadministrativt system eller evne til hurtigt at blive fortrolig hermed

Dine opgaver

Dagligdagen er præget af masser af liv på kontoret, hvor sekretærerne hjælper elever og ansatte og skiftes til at tage telefonen. Opgaverne er mangfoldige – der er store og små mellem hinanden og der er både selvstændige opgaver og opgaver, som løses i et team.

Din primære opgave bliver at planlægge både sommer- og vintereksamen og censur i samarbejde med en uddannelsesleder – fra eksamensudtrækket kommer, til beviserne er udleveret. Det indebærer bl.a. tildeling af tider og lokaler, breve til censorer, tildeling af vejledere og vejledningstider til større skriftlige opgaver, indtastning af karakterer og håndtering af eksamensbeviser.

En anden vigtig opgave for dig bliver administration og indtastning af skemaændringer i studiesystemet Lectio.

Vi anvender IMS som digital dokumenthåndtering og sikkert postsystem og det bliver din opgave bl.a. at udsende nyhedsbreve om skolen samt information om orienteringsmøder, studieture o.a. til elever og forældre.

Der er desuden en række større og mindre opgaver, som bl.a. er:

 • Betjening ved skranke og telefon
 • Håndtere elev- og forældrehenvendelser
 • Administration af brobygningsaktiviteter for grundskoleelever
 • Administration af sanktioner til elever
 • Administration af studiekort og UNI-login til elever
 • Check af elevernes opgaveafleveringer
 • Kontaktperson til FynBus og buskort
 • Generelle sekretæropgaver

Arbejdstiden forventes at være på min. 32 timer ugentligt, svarende til ca. 34,5 timer pga. udligning af ferieperioder.

Ansættelse sker efter gældende overenskomst – der vil være en gensidig prøvetid på 3 måneder.

Ansøgning vedlagt cv, eksamensbeviser og evt. udtalelser stiles til rektor Torben Jakobsen og sendes til sekretær Lisbeth Andersen: li@mulerne-gym.dk, så den er skolen i hænde senest den fredag den 17. januar 2020 kl. 12.00.

Alle modtager kvitteringsmail.

Samtaler forventes afholdt tirsdag den 28.1.2020.

Mulernes Legatskole er et alment gymnasium med ca. 800 elever og 100 ansatte, naturskønt beliggende i den nordøstlige del af Odense. Administrationen består af rektor, vicerektor, tre uddannelsesledere og i alt seks sekretærer.  Se www.mulerne-gym.dk for en præsentation af skolen.

Yderligere oplysninger om stillingen hos vicerektor Ulla Haue-Pedersen eller rektor Torben Jakobsen på tlf: 66 10 26 42. Dog ikke i uge 52 og uge 1.


Information om persondata og rettigheder når du søger job på Mulernes Legatskole

Hvis du søger en ledig stilling hos os på ML, registrerer vi dit navn og din adresse i vores it-system for at kunne besvare din ansøgning. Vi vil hermed informere dig om dine rettigheder og om hvordan vi behandler din ansøgning, og dermed om formålet med at vi registrerer oplysninger om dig.

Sådan arbejder vi med din ansøgning

Når vi læser din ansøgning, vurderer vi konkret dine kvalifikationer i forhold til stillingen. Et ansættelsesudvalg gennemgår alle ansøgninger når ansøgningsfristen er udløbet, og aftaler hvem vi indbyder til en personlig samtale med udvalget. Det er skolens mål er at besætte den ledige stilling med den ansøger som er bedst kvalificeret. Efter de personlige samtaler vil vi ofte søge yderligere oplysninger om den ansøger, som vi finder bedst kvalificeret, hvis han eller hun samtykker. Vi indhenter oplysninger om ansøgeren hos ansøgerens nuværende eller tidligere arbejdsgiver. Det kan også være, vi beder ansøgeren selv sende os flere oplysninger. De allerfleste gange får vi ingen negative oplysninger af betydning om ansøgeren. Når vi har besat stillingen, sender vi et skriftligt afslag til de øvrige ansøgere. De ansøgere som har været til samtale, forsøger vi også at kontakte telefonisk.
Hvis du siger nej til, at vi kan søge yderligere oplysninger om dig, må du forvente at få afslag på din ansøgning. Hvis du siger ja, og vi finder oplysninger, som gør os betænkelige ved at ansætte dig, får du oplysningerne til kommentering inden vi tager stilling til, om vi skal afslå at ansætte dig. Du får en frist til at kommentere oplysningerne.

Dine rettigheder

Du har nogle rettigheder i forbindelse med vores behandling af din ansøgning fordi den i meget vidt omfang foregår elektronisk:

• Ret til at se oplysninger (indsigtsret)

Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig, samt en række yderligere oplysninger.

• Ret til berigtigelse (rettelse)

Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet.

• Ret til sletning

I særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig, inden tidspunktet for vores almindelige generelle sletning indtræffer.

• Ret til begrænsning af behandling

Du har visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må vi fremover kun behandle oplysningerne – bortset fra opbevaring – med dit samtykke, eller med henblik på at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser.

• Ret til indsigelse

Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores eller lovlige behandling af dine personoplysninger.
Du kan også gøre indsigelse mod behandling af dine oplysninger til direkte mar-kedsføring.

• Ret til dataportabilitet

Du har i visse tilfælde ret til at modtage dine personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format samt at få overført disse personop-lysninger fra én dataansvarlig til en anden uden hindring.

Dine rettigheder er beskrevet i databeskyttelsesforordningens kap. 3.

Rektor den 21.5.2018