Menu

Ledige stillinger

NB: Der indkom ialt 83 ansøgninger ved opslagets udløb. Vi forventer at indkalde udvalgte ansøgere til samtale i løbet af fredag eftermiddag/aften og evt. lørdag.

Pr. 1.8.2018 er der følgende ledige stillinger ved Mulernes Legatskole:

En fast deltidsstilling i dramatik.

Et antal vikariater, hvor ansøgere skal kunne undervise i mindst et af følgende fag:

Matematik, informatik, spansk, oldtidskundskab og psykologi.

Vi søger fra 1. august 2018 fagligt dygtige og engagerede gymnasielærere, som vil samarbejde om en god undervisning og læring for eleverne og vil bidrage til at videreudvikle skolen. Vi er åbne for nye ideer og lægger vægt på aktivt demokrati og humørfyldt fællesskab. Både ansøgere med og uden pædagogikum kan komme i betragtning. Ansøgere til vikariaterne skal kunne undervise i mindst et af følgende fag: Matematik, informatik, spansk, oldtidskundskab, psykologi – evt. kombineret med et andet gymnasierelevant fag.
Mulernes Legatskole er et selvejende alment gymnasium med ca. 900 elever, fordelt på 4 hf- og 30 stx-klasser. Der er i alt 86 lærere på skolen, som ligger naturskønt i det nordøstlige hjørne af Odense, hvor skolen har været placeret siden 1968. Bygningerne er løbende renoveret og fornyet i pagt med tidens krav og alle lokaler og fællesområder fremstår i topmoderne stand. Vi lægger stor vægt på faglig og pædagogisk udvikling, tæt samarbejde og en anerkendende ledelsesstil -både i klasserummet og generelt på skolen. Alle lærere gennemgår kursus i supervision, som anvendes til styrkelse af den anerkendende kultur, udvikling af egen undervisningspraksis og til skoleudvikling. Desuden har alle lærere mulighed for i perioder at inddrage en ekstra lærer i undervisningen i alle klasser og fag.

Vi har fem pædagogiske it-vejledere, motionsrum, frugtordning, fleksibel skemalægning og i det hele taget en progressiv personalepolitik med plads til individuelle ønsker.

Et særkende ved skemalægningen på skolen er den store fleksibilitet som betyder, at den enkelte lærer har stor indflydelse på sit eget skema og kan disponere over egne frie perioder, samtidigt med at eleverne har timegaranti, idet hver klasse har tilknyttet en skemakoordinator, som sørger for at alle planlagte timer afvikles og at eleverne har færrest mulige mellemtimer.
Mulernes Legatskole har en spændende historie med stiftelse i 1720. I mange år har skolen været kendt for undervisningsforsøg og pædagogisk udvikling.

På Mulernes Legatskole lægger vi stor vægt på at have gode kontakter ud af huset og har et tæt samarbejde med andre uddannelsesinstitutioner, universiteter og virksomheder.

Yderligere oplysninger kan fås hos rektor Torben Jakobsen, Gillestedvej 11, 5240 Odense NØ, Tlf. 6610 2642.

Ansøgning modtages kun elektronisk via www.gymnasiejob.dk.

Ansøgningsfrist er torsdag den 17.5.2018 kl. 12.00.
NB: Der vil blive afholdt ansættelsessamtaler tirsdag den 22.5. og onsdag den 23.5.2018.

 Løn og ansættelsesforhold: Efter gældende overenskomst.

 


Information om persondata og rettigheder når du søger job på Mulernes Legatskole

Hvis du søger en ledig stilling hos os på ML, registrerer vi dit navn og din adresse i vores it-system for at kunne besvare din ansøgning. Vi vil hermed informere dig om dine rettigheder og om hvordan vi behandler din ansøgning, og dermed om formålet med at vi registrerer oplysninger om dig.

Sådan arbejder vi med din ansøgning

Når vi læser din ansøgning, vurderer vi konkret dine kvalifikationer i forhold til stillingen. Et ansættelsesudvalg gennemgår alle ansøgninger når ansøgningsfristen er udløbet, og aftaler hvem vi indbyder til en personlig samtale med udvalget. Det er skolens mål er at besætte den ledige stilling med den ansøger som er bedst kvalificeret. Efter de personlige samtaler vil vi ofte søge yderligere oplysninger om den ansøger, som vi finder bedst kvalificeret, hvis han eller hun samtykker. Vi indhenter oplysninger om ansøgeren hos ansøgerens nuværende eller tidligere arbejdsgiver. Det kan også være, vi beder ansøgeren selv sende os flere oplysninger. De allerfleste gange får vi ingen negative oplysninger af betydning om ansøgeren. Når vi har besat stillingen, sender vi et skriftligt afslag til de øvrige ansøgere. De ansøgere som har været til samtale, forsøger vi også at kontakte telefonisk.
Hvis du siger nej til, at vi kan søge yderligere oplysninger om dig, må du forvente at få afslag på din ansøgning. Hvis du siger ja, og vi finder oplysninger, som gør os betænkelige ved at ansætte dig, får du oplysningerne til kommentering inden vi tager stilling til, om vi skal afslå at ansætte dig. Du får en frist til at kommentere oplysningerne.

Dine rettigheder

Du har nogle rettigheder i forbindelse med vores behandling af din ansøgning fordi den i meget vidt omfang foregår elektronisk:

• Ret til at se oplysninger (indsigtsret)

Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig, samt en række yderligere oplysninger.

• Ret til berigtigelse (rettelse)

Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet.

• Ret til sletning

I særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig, inden tidspunktet for vores almindelige generelle sletning indtræffer.

• Ret til begrænsning af behandling

Du har visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må vi fremover kun behandle oplysningerne – bortset fra opbevaring – med dit samtykke, eller med henblik på at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser.

• Ret til indsigelse

Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores eller lovlige behandling af dine personoplysninger.
Du kan også gøre indsigelse mod behandling af dine oplysninger til direkte mar-kedsføring.

• Ret til dataportabilitet

Du har i visse tilfælde ret til at modtage dine personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format samt at få overført disse personop-lysninger fra én dataansvarlig til en anden uden hindring.

Dine rettigheder er beskrevet i databeskyttelsesforordningens kap. 3.

Rektor den 21.5.2018

Loading...