Menu

Forældreinformation

 

GDPR – personsdataforordningen, indsigtsret mv. til personlige oplysninger

Når man bliver elev på Mulernes Legtskole får skolen personlige oplysninger; for eksempel navn, cpr-nummer og adresse. Det kan også være mere personlige oplysninger – for eksempel om elevens helbred. Mulernes Legatskole kan ikke optage eleven uden disse personlige oplysninger. Men vi skal følge reglerne i persondataloven og EUs forordning, som giver elev og forældre rettigheder i den forbindelse. Skolen følger efter bedste evne reglerne og bruger den sunde fornuft i vores håndtering af de personlige oplysninger – for eksempel vedrørende indsamling, registrering, systematisering, opbevaring, ændring, søgning, transmission, overladelse, videregivelse, sammenstilling, samkøring, blokering, sletning eller tilintetgørelse. Persondataloven gælder både for børn og voksne; normalt er det den, der har forældremyndigheden, der varetager et barns rettigheder efter loven. Vi indsamler og behandler som altovervejende udgangspunkt kun de personoplysninger, som er nødvendige for, at vi kan overholde vores forpligtigelser i henhold til den gymnasiale lovgivning og skolens økonomistyring. I tvivlstilfælde lader vi den sunde fornuft råde.
Efter persondataloven har elev og værge som udgangspunkt ret til at:

  • bede om indsigt i de personlige oplysninger, skolen opbevarer om eleven
  • gøre indsigelse mod, at oplysningerne opbevares og anvendes
  • bede om rettelse, sletning eller blokering af oplysninger, der er forkerte eller er behandlet i strid med loven.

Skolen har pligt til at tage stilling til en sådan anmodning. Læs mere om skolens persondatapolitik her.

FynBus og Elevbefordring – sygekørsel

Der er særdeles gode cykelstier til skolen – fx den flot renoverede Kertemindesti fra centrum. Desuden har vi FynBus lige til døren, læs information om Ungdomsskortet herwww.fynbus.dk/ungdomskort.

Der er mulighed for at søge kortvarig sygekørsel til og fra skole, hvis eleven har brækket benet eller lignende og eleven ikke ved egen hjælp kan komme i skole. Der skal altid vedlægges lægelig dokumentation. Klik her for at søge om sygetransport.

Forsikringsforhold

Læs om skolens forsikringsforhold ved at klikke her!

Obligatoriske studierejser

Internationalisering er en vigtig del af skolens profil, så ansøgere skal vide, at udover ekstra frivillige tilbud om sprogophold og sprogcamps skal elever på Mulernes Legatskole deltage i to obligatoriske studierejser i stx og en studierejse i hf – klik og læs nærmere her!

Elevers private ferieture

Ved siden af studieturene, som skolen arrangerer og har ansvaret for, er der elever som i privat regi arrangerer ferieture. Ikke mindst i vinterferien er der opstået et dansk gymnasiefænomen med skiture og lignende rejser sydpå. Ferie i udlandet med gode venner er naturligvis umiddelbart en dejlig ting, men det er helt klart at disse elevarrangerede ferier er ture, som skolen ikke understøtter, og som skolen ikke tager ansvar for, selvom vi naturligvis opfordrer eleverne til altid at være gode ambassadører for både Danmark og for Mulernes Legatskole – både til hverdag og fest!
Skolen har ikke mulighed for – eller ønske om – at forbyde eleverne at rejse sammen i deres ferier; er man forældre til unge under 18 år, så har man naturligvis også et forældreansvar i forhold til, om man ønsker at sende sin søn eller datter med på en af disse ferier.

Information om kontakt mellem skole og hjem/forældre

Før eleven begynder på skolen er det vigtigt kontoret får besked om evt. særlige forhold, som vi kan tage højde for/hjælpe med fra begyndelsen af skoleåret.

Forældre kan holde sig informeret om elevens skolegang ved, sammen med eleven, at logge sig på Lectio og dermed se fravær, karakterer mv. Skolen informerer via Lectio og via mail og e-boks. Normalt ophører kommunikationen med forældrene, når eleven fylder 18 år, men Mulernes Legatskole kan dog med rektors godkendelse i særlige tilfælde, som tjener elevens tarv, dispensere herfra.

Opstår der problemer med elevens skolegang, eller er der brug for yderligere dialog, er forældrene velkomne til at kontakte enten elevens studievejleder – klik og se nærmere her, eller elevens uddannelsesleder – klik og se nærmere her.

Forældrearrangementer

Skolen afholder en række møder for elevernes forældre og arrangementer, hvor forældre er velkomne:

Forældremøde om Grundforløbet, valg af Studieretning, HF-fagpakker mv.
I august indbydes 1g-forældrene til et møde, hvor der vil være information om Grundforløbet samt om valgfag og studieretninger. Man tilmelder sig via elevens Lectio-forside. Det samme gælder et “Godt-i-gang-møde” i august for HF-eleverne og deres familie, information om valg af fagpakker mv.

Forældrekonsultation – afklaringsmøder
Eleverne i 1.g skal vælge studieretning i oktober. I forbindelse hermed er der tilbud om afklaringssamtaler med to-tre af elevens lærere og med studievejlederne.

Præsentationsaften og forældresamtaler
I begyndelsen af foråret er der i forbindelse med den første generelle karaktergivning forældremøde med orientering om dagligdagen på skolen i Salen v/rektor og efterfølgende møde i studieretningsklassen med kaffe og kage. Her vil elever og lærere bl.a. informere om arbejdsformer, fag og projekter, ligesom der er mulighed for forældresamtaler med nogle af klassens lærere, samt med klassens studievejleder og ledelsesrepræsentant.

Julekoncert
Hvert år i december afholder Mulernes Legatskole en julekoncert med offentlig adgang. I år forventes det at være i Vollsmose Kirke sidst i november måned. Her optræder skolens musikstudieretningsklasser, skolens kor og solister.

Forældreforeningen
Skolens forældreforening er grundlagt i 1934 og lever stadigvæk i bedste velgående med bl.a to kulturelle arrangementer om året – læs nærmere ved at klikke her!

Dimission
Efter den sidste eksamen i slutningen af juni er der gallafest for skolens afgangsklasser – her er forældre og andre interesserede velkomne til at komme og kigge på, når dimittenderne ankommer fra kl. 17.00 og derefter danser lanciers. Selve Dimissionen afvikles i Salen, hvor nærmeste familie også er velkomne.

Gallafest – med festlige ankomster fra kl. 17.00 og Les Lanciers fra kl. 18.15, klik og læs nærmere om Gallafesten!
Dimission – mødetid for nærmeste familie kl. 9.30, klik og læs nærmere om Dimissionen/Translokationen!

Informationsmøder

I januar måned afholdes orienteringsmøder for mulige kommende elever. Disse møder – som afholdes på alle gymnasier i den samme periode – giver eleverne mulighed for at se de forskellige skoler og høre om deres tilbud, inden de beslutter, hvor de vil søge ind.  Er man forhindret i at deltage i dette møde, kan der altid træffes aftale med skolen om et andet besøg, evt. at eleven følger en almindelig skoledag på ML – klik og læs nærmere om informationsmødet på ML!