Menu

Vedtægter for forældreforeningen på Mulernes Legatskole

§ 1 Foreningens navn er: Mulernes Legatskoles Forældreforening.

Som medlemmer kan optages forældre eller værger for nuværende eller tidligere elever i Mulernes Legatskole.

§ 2 Foreningens formål er at støtte samarbejdet mellem skolen, hjemmet og eleverne til fordel for et godt og uformelt støttende klima som ramme om elevernes hverdag.

I praksis udmønter dette samarbejde sig i mindst en halvårlig café, hvor der i en åben caféstemning debatteres emner som er aktuelle i hverdagen, med det formål at påvirke elevernes tilegnelse af personlige, sociale og faglige kompetencer positivt.

Endvidere varetager foreningen samarbejdet med skolen om informationsformidling til forældre og andre interessenter om aktiviteter på skolen.

Endelig er det foreningens formål i det omfang, det herudover er muligt, at yde støtte til værdifulde arrangementer i skolens liv, hvor skolen/eleverne ikke selv har midlerne til rådighed.

§ 3 Foreningens midler tilvejebringes gennem et kontingent, som fastsættes til 150.- kr årligt pr husstand.

§ 4 Den årlige generalforsamling afholdes i januar eller februar måned og indkaldes med 14 dages varsel. Men herudover kan afholdes ekstraordinære generalforsamlinger, når bestyrelsen skønner det fornødent, eller når begæring derom stilles af mindst 25 navngivne medlemmer med angivelse af forhandlingsemne.

På den ordinære generalforsamling aflægges beretning og det reviderede regnskab fremlægges og godkendes. Desuden behandles forslag , stillet af bestyrelsen eller af medlemmerne. Regnskabet er kalenderåret.

Dagsordenen på generalforsamlingen skal som minimum indeholde flg. punkter:

1. Valg af dirigent

2. Beretning ved formanden

3. Beretning/regnskabsaflæggelse ved kassereren

4. Behandling af indkomne forslag, der skal være bestyrelsen i hænde senest 7 dage før generalforsamlingen.

5. Valg af bestyrelse i henhold til vedtægternes § 5.

6. Eventuelt

§ 5 Bestyrelsen består af 5 medlemmer, hvor det ene medlem altid er skolens rektor. Medlemmerne vælges for 2 år ad gangen. Formanden vælges direkte af generalforsamlingen, hvorimod bestyrelsen selv konstituerer sig med en næstformand og kasserer. Den afgår skiftevis med en større eller mindre halvdel. Formand og kasserer må dog ikke have samme valgperiode. Endvidere vælges suppleant og revisor.

§A Foreningen tegnes af kassereren og skolens rektor.

§ 6 Bestyrelsen leder foreningens aktiviteter, træffer beslutning om anvendelse af dens midler samt sørger for kontingentopkrævning, medlemshvervning – og pleje.

Det er formandens ansvar at uddelegere opgaver og sørge for bedst mulig intern kommunikation, f.eks pr e-mail. Det er den øvrige bestyrelses opgave gennem god og stadig kommunikation og aktivitet at støtte formanden bedst muligt i varetagelsen af foreningens formål.

Bestyrelsens medlemmer viderebringer også sager til diskussion på café-møderne på forældres og elevers foranledning.

Formanden eller dennes stedfortræder indkalder ved bestyrelsens foranstaltning til generalforsamlinger, og møder sker ved bestyrelsens foranstaltning.

§ 7 Referat fra møderne foreligger senest en uge efter møderne. Næste møde starter altid med supplerende punkter til dagsordenen, godkendelse af referat og “siden sidst”, samt fastlæggelse af dato for næste møde.

§ 8 Ændringer i foreningens love kan kun foretages ved den ordinære generalforsamling. Skriftlig afstemning skal finde sted, når der fremføres begæring derom.

§ 9 Foreningens opløsning kan kun ske på en ordinær generalforsamling, hvor mindst 2/3 af de mødte stemmer herfor.

§ 10 Ovenstående love er vedtaget på den ordinære generalforsamling d. 5. april 2018.

____________________________

Forældreforeningens formand