Menu

Daglig ledelse

Skolens daglige ledelse omfatter rektor, vicerektor og uddannelseslederne, der i fællesskab varetager følgende overordnede områder:

 • Den faglige og pædagogiske ledelse, der vedrører skolens kerneydelse, undervisningen.
 • Samarbejdet med skolens omgivelser, afgivende og modtagende uddannelsesinstitutioner, Odense Kommune, regionen, GymFyn og Undervisningsministeriet.
 • Personaleledelse i forhold til alle ansatte, herunder politikker, principper for medarbejderudviklingssamtaler, kompetenceudvikling, efteruddannelse m.v.
 • Samarbejde med råd og udvalg
 • Økonomisk og administrativ ledelse.

Ledelsens arbejde foregår i dialog med elever og medarbejdere, hvor vi bygger på et decentralt skolekoncept: En lang række af skolens opgaver kan kun løses gennem en omfattende uddelegering til medarbejderne og en deraf følgende selvforvaltning.

Rektor – E-post til rektor: tj@mulerne-gym.dk

Rektor har i samarbejde med bestyrelsen den strategiske ledelse som sit overordnede arbejdsområde (planlægge, udvikle og evaluere skolens samlede virksomhed) og har det overordnede pædagogiske, administrative, økonomiske og personalemæssige ansvar. Arbejdet er i praksis i vid udstrækning uddelegeret til uddannelsesledere, vicerektor, team, udvalg, teknisk-administrativt personale (TAP) og særlige funktioner. Som særlige arbejdsområder for rektor kan fremhæves:

 • bestyrelsesarbejdet
 • samarbejde med eksterne myndigheder, institutioner og organisationer
 • GymFyn rektorsamarbejdet
 • samtaler efter behov med lærere, faggrupper, TAP, elever og klasser
 • møder efter behov med udvalg, elevråd og studievejledere
 • ansættelse og afskedigelse
 • øverste instans ved klagesager og elevsager (sanktioner i forbindelse med forsømmelser, snyd og brud på skolens studie- og ordensregler)
 • information generelt, herunder markedsføring
 • økonomi
 • legater

Vicerektor – e-post til vicerektor: up@mulerne-gym.dk

Vicerektor har følgende opgaver:

 • stedfortræder for rektor
 • rektors sekretær i bestyrelsen
 • kontakt til Team Danmark og til eliteidrætselever generelt
 • elevoptagelse
 • kontorleder
 • skolens samlede økonomi (herunder budgetlægning og løbende budgetopfølgning og rapportering til Undervisningsministeriet og bestyrelsen)
 • juridiske problemstillinger
 • time- fagfordeling
 • ansættelsesforhold
 • overenskomster
 • Information og formidling

Indgår endvidere i de udvalg på skolen, som er relevante for vicerektors arbejde, herunder SU og AMO.

Uddannelsesledere Uddannelseslederne refererer til rektor og indgår sammen med rektor og vicerektor i skolens ledelsesteam. De er pædagogiske ledere med det formål at sikre bevågenhed mht. skolens kerneydelse, undervisningen. Det vil først og fremmest sige, at de er ledere for givne klasser. Uddannelseslederne følger de samme klasser gennem de 3 gymnasieår / 2 hf-år og holder tæt kontakt med klassens studievejledere, læsevejledere mv. Uddannelseslederne har dels personalemæssige opgaver, dels er de økonomisk ansvarlige for en række områder. De er på deres område ansvarlige for:

 • Budget/økonomi
 • Information og formidling, herunder intranet og hjemmeside
 • Institutionsprofil, status m.v.
 • Sagsbehandling

I forhold til klasserne er det uddannelsesledernes rolle:

 • at holde tæt ugentlig kontakt med klassens studievejleder
 • at deltage i overordnet planlægning af aktiviteterne på en årgang
 • at samarbejde med årgangens lærerteams om information, koordinering og problemløsning samt give inspiration og sparring
 • at koordinere med skolens samlede aktiviteter
 • at medvirke til at sikre kvalitet og udvikling
 • at være orienteret om indholdet på klassemøderne på de relevante årgange og om de elever, der er i fare for ikke at kunne gennemføre uddannelsen
 • at varetage skolens overordnede studieplaner og medvirke til udvikling af deres kvalitet.
 • behandle elevsager (herunder sanktioner i forbindelse med forsømmelser, snyd og brud på skolens studie- og ordensregler)
 • at forestå standpunkts- og oprykningsmøder

Uddannelseslederne indkalder årgangens lærerteams til planlægningsmøder / evalueringsmøder efter behov. Uddannelseslederne kan om nødvendigt også indkalde årgangens lærere eller grupper af lærere til møder. Gruppen af Uddannelsesledere afholder ved begyndelsen af hvert semester et koordinerende og planlæggende møde med gruppen af Studievejledere. Endvidere indgår uddannelseslederne i de udvalg på skolen, som er relevante for dem i deres arbejde. I udvalgene varetager de udvalgsområdets daglige drift og er ansvarlig for områdets samlede økonomi.

Uddannelsesledernes arbejdsopgaver

Louise Ranum (LR)

Klik her og se hvilke klasser den enkelte uddannelsesleder har ledelsesansvar for.

Kommunikation og information – datavejleder for adm. – elevtrivsel og elevudvikling i stx – time-fagfordeling (i samarbejde med vicerektor) – Mulermagasin og Muler Update – Skolekom og studieadministrativt system – studieplan og undervisningsbeskrivelser – skemalægning – skr. eksamen og terminsprøver – hjemmesiden – kontakt til it-centret og it-support – it-udvikling – it-medarbejdere – sprogassistent, CIRIUS, Juvenes Translatores. Faggruppeudviklingssamtaler (GRUS).

Margit Nielsen (MN)

Klik her og se hvilke klasser den enkelte uddannelsesleder har ledelsesansvar for.

Kommunikation og information – elevtrivsel og elevudvikling i stx – pædagogisk udviklingsarbejde – efteruddannelse og kompetenceudvikling – innovation – bogdepot, undervisningsmidler og bibliotek – Arbejdsmiljøorganisation (AMO) – evaluering og tidsplan – undervisningsmiljø (umv) – flex, skemaændringer og p-vagt kontakt – skriftlig eksamen og terminsprøver, – vikarbesætning – SKI – apv og umv – ansatte i bibliotek og bogdepot. Faggruppeudviklingssamtaler (GRUS).

Susanne Stellini (Su)

Klik her og se hvilke klasser den enkelte uddannelsesleder har ledelsesansvar for.

Kommunikation og information – elevtrivsel og elevudvikling i hf og stx – pædagogisk udviklingsarbejde – efteruddannelse og kompetenceudvikling – evaluering og kvalitetssikring – studierejser i udlandet – elevarrangementer,  fællestimer og skolens kalender work-shops – mundtlig eksamen – upv – supervision – kontakt til SSP – kontakt til DASG – kontakt til det almenpædagogiske samarbejde på Fyn – ordstyrer i Fællesudvalget – evaluering og tidsplan. Faggruppeudviklingssamtaler (GRUS). Planlægning af hf.

Anders Kjeldvig (AK)

Klik her og se hvilke klasser den enkelte uddannelsesleder har ledelsesansvar for.

Kommunikation og information – elevtrivsel og elevudvikling i hf og stx – bygningsdrift, udlejning – pedeller – kantinedrift – præsentationsaften (september) og orienteringsmøde (januar) og præsentationshæfte – brobygning – kontakt til UUO – uddannelse af elevambassadører og mentorer – ekskursioner, indenlands – forældrekonsultationer – flexjobaftaler, arbejdsprøvning, JobCenter/Virksomhedscenter – miljøråd – ski – apv og umv. Faggruppeudviklingssamtaler (GRUS). Planlægning af hf.

Loading...