Menu

Resultatløn

Principper for resultatløn på Mulernes Legatskole

Formål
Rektors resultatlønskontrakt skal medvirke til at øge synligheden af skolens værdier, styrke åbenheden og gennemskueligheden i opgavevaretagelsen på Mulernes Legatskole samt understøtte rektors arbejde for at opnå de opstillede mål for skoleåret, herunder indgå i skolens kvalitetssikringsprogram. Resultatlønskontrakten skal tillige understøtte dialogen mellem bestyrelse og ledelse om fastsættelse og gennemførsel af skolens lang- og kortsigtede målsætninger.
Læs mere om kvalitetssikring på ML.

Kontraktens fastlæggelse
Det kommende skoleårs strategiske indsatsområder vedtages på det sidste bestyrelsesmøde inden sommerferien. På baggrund af disse indsatsområder udarbejder bestyrelsesformanden og rektor et forslag til resultatkontrakt, som vedtages på det første bestyrelsesmøde efter sommerferien. På baggrund heraf kan rektor indgå resultatlønsaftaler med den øvrige ledelse. Beløbene i kontrakten følger Undervisningsministeriets retningslinjer.
Resultatlønskontrakten offentliggøres på skolens hjemmeside under “Bestyrelsen”.

Evaluering og udbetalingsprocent
Målene i resultatlønskontrakten evalueres løbende af bestyrelsesformanden og rektor, og evalueres på baggrund af rapport fra rektor på det sidste bestyrelsesmøde inden sommerferien. På baggrund heraf indgår bestyrelsesformanden og rektor aftale om udbetalingsprocent.

Årlig lønsamtale
Bestyrelsesformanden og rektor afholder en årlig lønsamtale inden kalenderårets udgang. Her aftales evt. vederlag for merarbejde/ekstra indsats indenfor de af Undervisningsministeriets udmeldte principper.

Resultatlønskontrakter (PDF-filer)

Links: