Menu

Værdigrundlag

Eleverne vil på Mulernes Legatskole møde engagerede lærere med et højt fagligt niveau. Med udgangspunkt i et fleksibelt skema sikres en særdeles dynamisk og udtalt decentral planlægning af dagligdagen.

Værdigrundlaget for Mulernes Legatskole er formuleret af elever og ansatte i nedenstående punkter og vedtaget i Bestyrelsen den 12.12.2018. Yderligere konkretiseringer fremgår af skolens personalepolitik (pdf-fil) og af skolens Studie- og ordensregler

Værdier

 • Livsglæde, rummelighed og plads til at udfolde talent
 • Intet hierarki og stærkt fællesskab på tværs af klasser og årgange
 • Mangfoldighed, herunder samarbejde og samvær med mennesker med vidt forskellig baggrund
 • Tillid, tryghed og plads til selvstændighed
 • Høj grad af elevmedbestemmelse

Profil

 • Et stort og alsidigt udbud af studieretninger, fagpakker og valgfag
 • International studieretning med seks ugers ophold i USA
 • Særligt godkendt lokal studieretning med idræt B
 • Naturvidenskabelig studieretning med inddragelse af robotter, droner og programmering
 • Et kreativt miljø med billedkunst, drama, mediefag og musik på A niveau

Faglighed

 • Blandt de absolut bedste i Danmark i de årlige målinger af faglig løfteevne
 • Ekstra udfordringer til særligt dygtige elever
 • Lektiecafé hver eftermiddag med hjælp fra lærere og dygtige elever   
 • Afvekslende hverdag med mange ekskursioner og aktiviteter uden for skolen
 • To obligatoriske studierejser/sprogrejser, samt mulighed for talentophold i udlandet

Omgivelser

 • En miljøbevidst skole i grønne omgivelser
 • Kort cykelafstand til Odenses centrum
 • Topmoderne lokaler overalt på skolen
 • Kreativ udsmykning af lokaler og fællesområder, som stimulerer til faglig nysgerrighed
 • Spændende musik- og idrætsfaciliteter, som eleverne kan bruge i fritiden

 Værdigrundlag og strategi på Mulernes Legatskole 2019-23

Den overordnede værdi for Mulernes Legatskole er et anerkendende menneskesyn, hvor respekten for det enkelte menneske er i højsædet. Vi ønsker at dimittere alment dannede, livsduelige og dygtige unge til en fremtid, som de har lyst til at være med til at forme, både lokalt og internationalt. Skolens mål er høj kvalitet, hvilket betyder, at vi hele tiden stræber efter høj og alsidighed faglighed, stærkt fællesskab, begejstring og livsglæde. Nysgerrighed, åbenhed og kritisk tankegang opfatter vi som vigtige egenskaber i forhold til at være livsduelig. Alle på Mulernes Legatskole tager ansvar og ejerskab for vores fælles arbejdsplads og forventes at være gode ambassadører for skolen – også uden for skoletiden.

På Mulernes Legatskole lægger vi vægt på tryghed, trivsel og fællesskab mellem gymnasiets forskellige personalegrupper, mellem elever og lærere og mellem eleverne indbyrdes – herunder ikke mindst på tværs af klasser og årgange, hvor der ikke findes hierarkier.
Vi ønsker at være en arbejdsplads, der kan være et forbillede for andre – med god trivsel og høj grad af indflydelse. Alle ansatte på Mulernes Legatskole forventes i vid udstrækning selv at kunne planlægge og fordele deres arbejdstid med det dobbelte mål for øje at sikre eleverne de bedste muligheder for læring og at stimulere skolens udvikling som en god arbejdsplads.

Mulernes Legatskole leverer en aktualiseret undervisning, som lever op til de krav, der stilles til et moderne gymnasium med et attraktivt og udbytterigt læringsmiljø. Derfor støttes alle ansatte til en løbende udvikling af faglige, pædagogiske, organisatoriske, sociale og personlige kompetencer, således at skolens personale til enhver tid er fagligt og pædagogisk klædt på til de arbejdsopgaver, de varetager.
Skolens elever opnår en høj grad af digital dannelse gennem kvalificering af deres tekniske færdigheder og kompetencer, ligesom de lærer at udvikle en respektfuld anvendelse af digitale medier. Derved opnår eleverne bevidsthed om mulighederne og udfordringerne i en digitaliseret verden. Må-let er, at eleverne som selvstændige og livsduelige personer kan forholde sig kritisk og vurdere, hvornår anvendelse af it giver merværdi eller er en ulempe såvel fagligt som socialt.
Som elev på skolen opnår man en særlig ”muleridentitet”, og bliver mødt af skolens ansatte og ledelse i øjenhøjde. ”Muleridentiteten” er beskrevet på skolens hjemmeside, og det konkrete indhold drøftes i begyndelsen af hvert skoleår mellem Elevrådet og rektor.
På Mulernes Legatskole bliver eleverne udfordret på højt niveau inden for alle fag, og der er ekstra tilbud til særligt talentfulde elever. Vi har ekstra hjælp til elever med særlige udfordringer, herunder studiecafé hver eftermiddag kl. 15 – 17, hvor både engagerede lærere og dygtige elever hjælper med lektier og andre opgaver.

For yderligere at ruste eleverne til aktiv samfundsdeltagelse i en globaliseret verden deltager de i to obligatoriske studierejser i STX, dels til et europæisk land i den enkelte klasse og dels i en sprogrejse til enten Italien, Spanien, Tyskland eller Frankrig på det enkelte sproghold. Desuden har de særligt sproginteresserede elever mulighed for studieophold i de nævnte lande. Mulernes Legatskole har også en studieretning, som løbende samarbejder med et college i Grand Rapids i Minnesota, hvor der indgår seks ugers studieophold i USA. I HF tilbyder vi spændende og erhvervsrettede fagpakker med et tæt samarbejde med lokale uddannelsesinstitutioner og virksomheder, samt en obligatorisk studierejse på anden årgang.
Vi lægger stor vægt på de kreative fag. Vi opretter hvert år en studieretning med musik på A-niveau, ligesom musik, drama, billedkunst og mediefag spiller en stor rolle på skolen. Idrætsfaciliteterne på Mulernes Legatskole er blandt de bedste i Danmark, og vi tilbyder som et ud af kun 20 gymnasier i Danmark en studieretning med idræt på B-niveau.
Vi har generelt et tæt samarbejde med SDU, bl.a. om en naturvidenskabelig studieretning med fokus på robotter, droner og programmering.

Skolen har en velfungerende og åben økonomistyring, hvor de årlige budgetter er i balance. Den gode økonomi er fundamentet for udvikling af kvalitet, der i sig selv er fundamentet for den gode økonomi.

Skolens organisationsstruktur er præget af åbenhed og gennemskuelighed samt demokratisk medindflydelse for både elever og ansatte. Uddannelsens indhold og undervisningsformer er i sin anvendelse orienteret mod, at den enkelte elev kan begå sig både som studerende på en videregående uddannelse og som aktør i arbejdslivet, og ligeledes mod at eleven kan deltage i et mangfoldigt, demokratisk samfundsliv, der bygger på respektfuld og kvalitativ samtale.

Flere og flere områder bliver underlagt regler og kontrol. Vi tror, at det er vigtigt inden for de lovgivningsmæssige krav, der er til skolen, at forvalte disse krav på en måde, så der gives størst mulig frihed til den enkelte. Der skal være plads til at udvise engagement, tage initiativer – rum til at forsøge sig frem og til at sikre innovation. Vi forvalter derfor reglerne, så der for både elever og ansatte gives frihed under ansvar. Tillid ledsages af tæt dialog om arbejdsopgaverne. Tillid og konsekvens er for os tæt forbundet. Et brud på tilliden er naturligt forbundet med ansvar og konsekvens.

 Mulernes Legatskole er en miljøbevidst skole placeret i Odenses nordøstlige grønne hjørne, med tæt afstand til busstoppested og til uddannelsesbussernes ruter. Der er særdeles gode cykelstier til skolen med kun ca. 9 minutters cykelafstand til Odenses centrum. Skolens bygninger og faciliteter er top-moderne, fantasifuldt udsmykket, og de vedligeholdes løbende med stor omhyggelighed. Elever og ansatte har stor indflydelse på skolens fysiske indretning og udvikling samt mulighed for at bruge såvel musik- som motionslokaler i fritiden.

Skolens mål er hvert år at ligge i top, hvad angår såvel elevers som ansattes trivsel og tilfredshed, samt at ligge blandt de 10 bedste gymnasier i Danmark i Dansk Erhvervs måling af løfteevnen, se nærmere: analyse.detgodegymnasium.dk/loefteevne/

Skolens værdigrundlag og strategi afspejler sig i den daglige praksis, i studie-og ordensreglerne og i skolens kvalitetssikringssystem – se nærmere herom på skolens hjemmeside:

 • Skolens særlige profil er yderligere konkretiseret i skolens personalepolitik (pdf-fil)