Menu

Værdigrundlag

Eleverne vil på Mulernes Legatskole møde engagerede lærere med et højt fagligt niveau. Med udgangspunkt i et fleksibelt skema sikres en særdeles dynamisk og udtalt decentral planlægning af dagligdagen.

Værdigrundlaget for Mulernes Legatskole er formuleret af elever og ansatte i nedenstående punkter. Yderligere konkretiseringer fremgår af skolens personalepolitik (pdf-fil). Se også strategi for Mulernes Legatskole-2014-18 (pdf-fil).

Forventninger til elever og ansatte
Eleverne forventes at have gode faglige forudsætninger, være motiverede for at lære og opfatte deres skolegang på gymnasiet som det primære arbejde.
Desuden forventes eleverne på ML:

 • at deltage aktivt i alle former for undervisning, vejledning, prøver, ekskursioner mv.
 • at handle i overensstemmelse med skolens studie- og ordensregler
 • at give lærerne konstruktiv feed-back på undervisningen
 • at evaluere egen indsats og eget udbytte
 • at være gode ambassadører for Mulernes Legatskole og kreative i deres ideer om skolens udvikling
 • at deltage aktivt i skolens demokrati, herunder:
 • hvert år vælge repræsentanter og diskutere klassens regler for god klasserumskultur.
 • aktivt medvirke til godt samarbejde og tolerance på skolen og i klassen
 • at acceptere, at eleverne er forskellige, både fagligt og personligt
 • at handle fornuftigt, hvis nogen føler sig udenfor

De ansatte forventes at engagere sig konstruktivt i samarbejdet på ML, være gode ambassadører for skolen og optræde åbent og imødekommende over for alle, der færdes på skolen

Lærerne på ML forventes selv i vid udstrækning at kunne planlægge og fordele deres arbejdstid med det mål for øje, at sikre eleverne de bedste muligheder for læring. Den enkelte lærer besidder desuden:

 • Faglig kompetence: Læreren er solidt fagligt funderet og opdaterer løbende sit faglige grundlag
 • Relationskompetence: Læreren formår at etablere en venlig og empatisk relation til sine elever som forudsætning for et trygt undervisningsmiljø mhp at støtte den enkelte elevs læring. Desuden indgår læreren konstruktivt i samarbejdet med andre om planlægning, forberedelse og afvikling af undervisning samt vidensdeling
 • Regelkompetence: Lærerne holder sig ajour med ministerielle bekendtgørelser, læreplaner, vejledninger, eksamensopgaver og -former samt skolens egne vejledninger, regler og kutymer. Ledelsen er opmærksom på sin informationspligt.
 • Ledelseskompetence: Læreren formår at være tydelig og rammesættende, at kunne organisere undervisningen og sikre den nødvendige fremdrift, bl.a. på baggrund af systematisk evaluering

Værdigrundlag
1. Kvalitet i undervisningen – at undervisningen og andre skolerelaterede aktiviteter udvikler den enkeltes dannelse og studiekompetence:
Skolen lægger vægt på at tilbyde undervisning på et højt fagligt niveau. Skolen tilbyder varierede undervisningsformer i lektionerne og i form af fx fællestimer, virtuel undervisning, tværfaglig undervisning, mindre ud-af-huset arrangementer og længerevarende ekskursioner.
Skolen bestræber sig på at anvende elevaktiverende arbejdsformer, fx gennem brugen af Cooperative Learning, I-bøger og elektroniske tavler.
Skolen lægger vægt på at integrere brugen af IT i alle dele af undervisningen og i den daglige kommunikation med eleverne. Målet er at eleverne opnår såvel tekniske færdigheder som digital dannelse.
Skolen tilbyder en lang række undervisningsformer, hvor eleverne støttes af lærerne, som fx studiecafé, online elektronisk lektiehjælp, opgavevejledning og omlagt skriftlighed. Fælles for disse tilbud er, at lærerne er til stede, mens eleverne arbejder med skriftlige opgaver.
Skolen arbejder med differentiering, således at fagligt stærke elever tildeles ekstra opgaver som fx Studiepiloter, og kan deltage i særligt udfordrende aktiviteter som fx Akademiet for Talentfulde Unge (ATU) og Projekt Forskerspire, mens elever med behov for ekstra støtte tilbydes fx læsevejledningsforløb, ekstra matematik og ekstra dansk.
Skolen stimulerer til og underviser i miljøbevidsthed og bæredygtighed.
Skolen arbejder løbende med kvalitetsudvikling gennem omfattende forsøgsvirksomhed på undervisningsområdet.

2. Demokrati – størst mulig opmærksomhed på retten og pligten til at gøre sin indflydelse gældende på skolen og i samfundet:
Elevrådet er velfungerende og understøttes aktivt af skolen.
Eleverne har indflydelse på indhold og planlægning af undervisningen, herunder skriftligt arbejde og på klassens egen ugentlige skemalægning.
Nuværende elever planlægger og gennemfører modtagelsen af nye elever.
Der er mange elevorganisationer og selvstyrende grupper, som støttes af skolen.
Eleverne afholder efter aftale klassens time.
Selvstyrende team fastlægger rammerne for undervisningen i den enkelte klasse.
Medarbejderne er med til at fastlægge skolens kurs, idet den enkelte sikres indflydelse gennem skolens organisationsstruktur, som bygger på åbenhed og medejerskab.

3. Fællesskab og rummelighed – trivsel, humor og respekt for hinanden:
Skolen har mange sociale aktiviteter, som fremmer sammenholdet mellem eleverne på tværs af klasser og årgange. F.eks afholdes musicals, festivaler, idrætsarrangementer, elevfester, café-arrangementer og årsfester.
Skolens elever udviser forståelse for, at der skal være plads til alle, som er positive aktører på skolen.
Skolen har et varieret udbud af aktiviteter efter skoletid.
Medarbejdernes trivsel samt et godt socialt, og kollegialt fællesskab på tværs af alle personalegrupper, fremmes gennem kulturelle rejser, udflugter, sportsarrangementer og fester.
Teamsamarbejdet fremmer de interfaglige relationer gennem øget indsigt i fagenes didaktik.
Medarbejdernes trivsel fremmes af gode faciliteter og af skolen placering i naturskønne omgivelser.

4. Plads til fornyelse – vilje til forandring, afprøvning af nye grænser og dagsordner under hensyntagen til helheden:
Ideer fra elever og ansatte modtages generelt i en konstruktiv ånd.
Skolen stimulerer til innovation og entreprenørskab.
Skolen giver mulighed for, at eleverne selv kan organisere forskellige projekter og aktiviteter efter skoletid.
Skolen fører en aktiv efteruddannelsespolitik såvel inden for det faglige som det pædagogiske område.
Videreførelsen af skolens lange tradition for forsøgsarbejde fremmer implementeringen af gymnasie- og hf-uddannelsernes formål.

5. Frihed og fleksibilitet – at der stræbes mod, at alle på skolen har størst mulig individuel frihed i et konstruktivt samspil med andre:
Den ugentlige skemalægning foregår i samarbejde mellem elever og klassens lærere. Det sikrer mulighed for pædagogisk udviklingsarbejde og minimerer antallet af mellemtimer for eleverne.
Skolens flexuger giver elever og lærere mulighed for at planlægge alternative aktiviteter.
Der er frihed til at planlægge undervisning under hensyntagen til skolens fælles retningslinjer.

Skolens særlige profil er yderligere konkretiseret i skolens personalepolitik (pdf-fil) og i strategi for Mulernes Legatskole-2014-18 (pdf-fil) .

Loading...