Menu

Tidsplaner for stx

 

Evalueringer og opgaver i 1.g. 


 

AP – Almen sprogforståelse

To 1/11      1.-3. lektion, skriftlig AP-eksamen i salen.

Matematikscreening

On 3/10 matematikscreening i tre lektioner.

Naturvidenskabeligt grundforløb

Fr 2/11-Ti 6/11             NV eksamen

På grundlag af elevens portfolio fremlægger eleven dele af denne, derefter uddybes emnet via en samtale mellem eleven og eksaminatorerne. I samtalen kan andre dele af portforlio inddrages. Prøven varer 20 minutter

Innovationsprojekt i fysik og samfundsfag

Uge 41 der nedsættes en planlægningsgruppe på to personer, bestående af en samfundsfagslærer og en fysiklærer til innovationsprojektet. UP etablerer gruppen. Det er gruppens opgave at vælge emne og fremstille en detaljeret plan for arbejdet frem til konkurrencen.

Uge 49 Eleverne introduceres til projektet i en fagtime i hver af fagene

Ma 10/12  1. lektion Fællestime i salen med introduktion til projektet

2.+3. lektion Eleverne introduceres til den innovative proces og fortsætter med idegenerering i salen.

       4. lektion Eleverne introduceres til metoden i fysik.

Ti 11/12 1.-4. lektion Der arbejdes med projekterne i klassen

5. lektion Introduktion til samfundsvidenskabelig metode

On 12/12 1.-6. lektion Klasserne arbejder med projektet.

To 13/12 1.-5. lektion Klasserne arbejder med projektet. Det afleveres kl. 14.00 i Lectio. Samfundsfagslæreren opretter en opgave i Lectio.

Fr 14/12 2. lektion Projekterne fremlægges. Fremlæggelsen varer 5 minutter, herefter udvælges samfundsfagslæreren og fysiklæreren de bedste fem projekter som deltagere i finalen.

 Ti 18/12 5. lektion Fællestime i salen: Finalen med de fire til bedste projekter. Hver gruppe præsenterer deres projekt (max. 5 min.) og et dommerpanel på tre bestående af en udefra samt planlægningsgruppen.

Præmie til vinderne.

Dansk/historie forløb der leder op til DHO

On 6/3 Dansk historieforløbet begynder. Der afsættes ialt 12 lektioner pr. fag og 3 lektioner med videnskabsteori.

Fr 12/4 Dansk historieforløbet afsluttes.

Dansk/historie-opgave (DHO)

Ti 23/4 Dansk historieopgaven begyndes. Opgaven udleveres og præsenteres. Desuden afholdes 1 lektion i videnskabsteori.

Fr 26/4 4 lektioner afsættes til 1. klyngevejledning. 1 lektion pr klynge. Halvdelen af klyngerne vejledes af historielæreren, den anden af dansklæreren.

To 2/5 4 lektioner afsættes til 1. klyngevejledning. Halvdelen af klyngerne vejledes af historielæreren, den anden af dansklæreren. 4 lektioner

Fr 3/5 1g skemafri til at arbejde med dansk historieopgaven (DHO).

Ma 6/5 1g skemafri til at arbejde med dansk historieopgaven (DHO). Su opretter opgaven i Lectio og opgaven afleveres senest 23.30 denne dag.

Uge 19 og 20 afsættes til retning af opgaven. Der rettes kun med henblik på formelle forhold. Opgaven læses både af dansk og historielæreren.

Efter uge 20 Den mundtlige evaluering kan find sted. Der afsættes 20 minutter pr elev til evaluering.

Evalueringer og opgaver i 2.g


 

Tværfagligt projekt i engelsk og matematik

Uge 40-41 Her afholdes projektet. I løbet af de to uger placeres 13 lektioner, som kommer fra 130 timers puljen. Der afsluttes med en mundtlig fremlæggelse og der produceres intet skriftligt produkt.

Studieretningsopgave (SRO)

De deltagende fag er studieretningsfag. I klasser med mere end to studieretningsfag, aftaler lærere indbyrdes retningslinjerne for valg af fag. Til forløbet er afsat 7 VT-timer, 11 puljetimer (skemalægges evt. med hjælp fra p-vagten) og 20 timers fordybelsestid.

Ma 17/12 4. lektion: Introduktion til SRO for 2g studieretningslærere 80-81 (Su, LR).

Ma 7/1. kl. 10.10-10.15: Forlænget samling for 2.g – Orientering om SRO (LR, Su).

Ti 15/1 kl. 10: 2.g elever vælger to læringsstationer a én lektions varighed i Lectio.

Læringsstationer:

 • Hvordan laver man noteapparat?
 • Hvordan laver man en litteraturliste?
 • Hvordan laver man en autogenereret indholdsfortegnelse?
 • Hvordan laver man en god indledning?
 • Hvordan laver man en god konklusion?
 • Hvordan laver man en god mundtlige præsentation?
 • Hvordan inddrager man fagenes metoder i opgaven?

 

Fre 18/1 i 3.-4. lektion: Læringsstationer (2 puljetimer er lagt af adm.). Lærere udpeges af LR/Su.

Uge 4: Introduktion til SRO i klasserne (2 puljetimer)

Introduktion til:

 1. Emnerne (evt. fælles overordnet emne på tværs af fagkombinationer)
 2. Problemformuleringer på baggrund af basismodellen

Uge 4 – 8:  7 VT-timer og 2 puljetimer (timerne fordeles mellem deltagende fag og placeres af p-vagten). I puljetimerne skal eleverne bl.a. arbejde i grupper med udarbejdelse af en problemformulering. Lærerne bestemmer selv hvor store grupper klassen inddeles i.

To 7/2 3.-4. lektion: Gruppevejledning til udarbejdelse af fælles problemformuleringer (2 puljetimer er lagt af adm.). Alle deltagende lærere er til stede.

To 7/2 senest kl. 23.30: Grupperne afleverer en problemformulering i Lectio. En lærer opretter en gruppeaflevering til formålet.

Ti 19/2 kl. 23.30: Frist for opgaveformuleringer til eleverne. Klassen præsenteres for mindst to opgaveformuleringer, men ikke alle fagkombinationer er nødvendigvis repræsenteret. 

To 21/2 2.-3. lektion: Klyngevejledning: Eleverne skal medbringe dispositioner i print (2 puljetimer er lagt af adm.).

To 21/2 – fre d. 22/2: Skrivedage

Lør 23/2 senest kl. 23.30: Aflevering af opgaven i Lectio. Opgavens længde er 6-8 sider af 2400 anslag. 

Uge 9: I en puljetime (placeres af p-vagten) udfylder eleverne “Hvad har jeg lært” arket i OneNote og evaluerer forløbet. Læreren kan gennemgå forløbet af den mundtlige prøve, herunder brug af talepapir.

Inden prøven læses opgaven, og relevante dele af kommentararket udfyldes, men lægges ikke i OneNote før prøven. Der er ingen krav om at rette i selve opgaven, og eleverne må ikke få den tilbage inden prøven.

Maj/juni: 30 min. mundtlig årsprøve. Heraf afsættes 5 min. til feedback, hvor det udfyldte kommentarark lægges ind i OneNote. Der gives en samlet karakter for opgaven og årsprøven.

 

Evalueringer og opgaver i 3.g


Studieretningsprojektet (SRP)

Vi har fastlagt følgende i forhold til studieretningsprojektet:

Uge 33          Der udsendes et spørgeskema hvor lærerne tilkendegiver hvor mange SRP og SSO, de ønsker

Ma 3/9          kl 9.55- ca 10.20 LR og Su orienterer om de formelle rammer i salen for alle 3.g-elever.

Uge 36          Faglærerne orienterer i deres egne timer.

To 20/9          kl 11. Elever udfylder fagvalg i Lectio med valg af fag og område. Som hovedregel er holdets faglærere vejledere.

Fr 5/10          Første vejledning, hvor begge vejledere er tilstede. Tiderne planlægges centralt og udmeldes i slutningen af uge 39. Undervisningen i 3.g aflyses til SRP-vejledning. Lærere, som i årsopgørelsen er tildelt timer til SRP, aflyser undervisningen. På vejledningsmødet aftales tidspunktet for næste vejledning.

Uge 42          Efterårsferie

Uge 46          Rejseuge

Ti 27/11        KL.14.20 Første sparringsmøde for vejledere, hvor der er mulighed for at arbejde med opgaveformuleringerne.

Fr 30/11       Kl.10.00 i forbindelse med samling gives en kort eksamensorientering ved LR og Su i samlingssalen

Ma 3/12        Kl. 14.20 Andet sparringsmøde for vejledere hvor der er mulighed for at arbejde med opgaveformul

On 5/12         Kl.12.00 Den ene vejleder udfylder en skabelon til opgaveformulering fra Lectio og uploader den efterfølgende i Lectio.

To 6/12          Kl 15.15 kan eleverne se deres opgaveformulering på Netprøver.
Ved den sidste vejledning før opgaven udleveres, skal det aftales hvordan eleven kan komme i kontakt med vejlederne i forbindelse med opgaveudlevereingen.

Fr 7/12          Kl 8.10 Udvalgte elever indkaldes til et projektstyringskursus ved Su.

Kl 9.05-9.55 Orientering om struktur og formidling vedrørende opgaveskrivning ved LR.

Fr 7/12 – To 20/12       SRP skrivecamp i biblioteket og i nr. 6
Den enkelte elev får mindst en vejledning i skriveperioden. Det aftalte tidspunkt indsættes i Lectio

To 20/12       Senest kl 23.30: Eleverne afleverer deres projekter elektronisk i Netprøver. Opgaven skal forsynes med et sidehoved, der skal indeholde navn, klasse samt fag med niveauer. Der afleveres én fil.

Prøve i slutningen af 3.g i almen studieforberedelse (AT)

På Mulernes Legatskole har vi fastsat følgende retningslinier for denne prøve:

Ma 28/1        Offentliggørelse af årets emne og ressourcerum. Kl 11.40 introducerer TJ årets emne i samlingssalen

On 30/1        Undervisningen i 5. time omlægges. Alle elever orienteres i salen om de formelle krav til AT eksamen. Emnet uddybes ved gruppedrøftelser i samlingssalen. Eleverne opfordres til at danne læsegrupper, der arbejder med enslydende/ tilsvarende synopser.

                      Alle elever får et fagvalg på deres forside i Lectio.

Fr 1/2           12.30-14.15 cafevejledning i Salen

Su udpeger ca. 30 lærere så de dækker de fag, der kan blive brug for. Nogle fag vil være repræsenteret ved flere lærere, andre fag vil deltage med én lærer.

Ti 5/2            Valg af fag

Senest kl 11.00 denne dag udfyldes fagvalget på Lectio. Besvarelsen af fagvalg skal indeholde følgende oplysninger:

 • De to fag eleven har valgt.
 • Emnet eleven ønsker at beskæftige sig med.

Endelig skal eleven oplyse hvem hun ønsker at være i gruppe med. Her oplyses fulde navn og klasse på gruppens medlemmer. Der må maksimalt være 6 personer i en gruppe.

Ti 5/2 – to 7/2            Tildeling af vejledere

Su opdeler eleverne i studiegrupper á 4-6 elever. En studiegruppe består af elever med samme valg af fag. Desuden tildeler de hver gruppe to vejledere (evt én, hvis denne har begge fag). En vejleder kan normalt højst knyttes til 5 grupper.
JH udsender evalueringsskemaerne fra årsprøverne i 2.g til lærerne.

Fr 8/2           Vejledning: Undervisningen i 3g flyttes fra denne dag. LR og Su tildeler hver af grupperne et tidspunkt for 25 min vejledning hos deres to vejledere i lokale 81-82.

Fr 1/3           Vejledning: Undervisningen i 3g flyttes fra denne dag. Lærere og elever aftaler selv mødetidspunkt. Vejledningen foregår i lokale 81-82.

Ma 4/3 – Fr 29/3         Vejledning i denne periode aftales mellem lærere og elever og vil normalt være fordelt med en række kortere vejledningssekvenser. Elever og lærere aftaler selv mødetidspunkt.

Fr  15/3 kl 8.10-14.15      Vejledning:  Undervisningen flyttes fra disse lektioner. Vejledning. Lærere og elever aftaler selv mødetidspunkt.

Ma 1/4         Synopsis afleveres senest kl 23.30

Synopsis skal fylde 3-5 sider (a 2400 tegn) og afleveres elektronisk i Lectio. Synopsen skal forsynes med et sidehoved, der skal indeholde navn, klasse samt fag med niveauer. Der afleveres én fil.