Menu

Tidsplaner for stx

Evalueringer og opgaver i 1.g.

 


 

AP – Almen sprogforståelse

Fr 6/10      8.10-10.10 elektronisk ap-test i samlingssalen.

Matematikscreening

Fr 6/10      12.30 – 15.10 matematikscreening i samlingssalen.

Naturvidenskabeligt grundforløb

Ma 9/10 – To 12/10             NV evaluering.

På grundlag af elevens portfolio fremlægger eleven dele af denne, derefter uddybes emnet via en samtale mellem eleven og eksaminatorerne. I samtalen kan andre dele af portforlio inddrages. Prøven varer 20 minutter

Dansk/historie-opgave på Mulernes Legatskole

 

Uge 17-19     Dansk historieopgaven er en forlængelse af dansk/historiekronologiforløbet. Elev og vejleder indkredser i fællesskab en problemformulering. Der oprettes (Su ansvarlig) to afleveringer under dansklærerens opgaver i lectio. Den første er til opgaveformuleringen, som læreren skal godkende. Den anden er til selve opgaven.

I perioden kan der efter lærerens ønske planlægges timeblokke til vejledning, hvor skemaet tømmes.

 

On 16/5         Senest denne dag godkendes opgaveformuleringen af vejlederne

 

Juni               Tre undervisningsfrie dage til at færdiggøre opgaven. På 4.dagen afleveres opgaven elektronisk senest kl.10.00. Om fanget af opgaven er ca.8 sider á2400 tegn (med mellemrum).

 

Evalueringer og opgaver i 2.g


Studieretningsopgaven i 2.g (SRO)

Ti 9/2          10.00-10.15 Intro i salen  til SRO ved LR og Su. Blandt andet vises et evalueringsskema.

Senest uge 3             Lærerne udarbejder tre opgaveformuleringer, som involverer to studieretningsfag. Eleverne præsenteres for de opgaveformuleringer, som de kan vælge imellem. Lærerne  orienterer om skriveprocessen og kravene til opgaven. Dette foregår i undervisningstiden.

On 24/1         Senest denne dato skal den enkelte elev foretage et valg af opgaveformulering. Fordelingen meddeles JH. Optimalt set fordeler eleverne sig så 1/3 vælger opgave 1 med lærer v og lærer y som vejledere, 1/3 vælger opgave 2 med lærer v og lærer z som vejledere, opgave 3 vælges af den sidste tredjedel med lærer z og lærer y som vejledere.
Den indledende vejledning foregår i undervisningstimerne, hvor læreren på en gang vejleder alle elever, der har samme opgave.
Den efterfølgende vejledning foregår primært uden for undervisningstiden og suppleres med omlagt skriftlighed med 1 time pr lærer ( der er som hovedregel 3 lærere involveret i SRO)
Eleverne med samme opgave inddeles i grupper, hvorefter vejledningen foregår i grupper.
Alle elever tilbydes gruppevejledning mindst to gange.
Mulig struktur for vejledning (10 min pr gruppe).

Lærer/gruppe 1a 1b 1c 2a 2b 2c 3a 3b 3c
v 10.00 10.10 10.20 10.30 10.40 10.50
y 10.10 10.20 10.30 10.00 10.40 10.50
z 10.00 10.50 10.20 10.10 10.30 10.40

Alle vejledninger skrives ind i Lectio som Anden aktivitet.

To 8/2 og Fr 8/2          Undervisningen omlægges, så eleverne får to undervisningsfrie dage

Fr 10/2          Opgaven afleveres elektronisk senest kl.23:30 i en opgave som Su har oprettet. Omfanget af opgaven er ca 8 sider á 2100 tegn (med mellemrum). Manglende opgaver meldes til JH.

Fr 23/3        Sidste frist for elektronisk feed-back på et evalueringsskema

AT årsprøve efter 2.g. Mulernes Legatskole

Mulernes Legatskole har vi fastlagt følgende i forhold til denne prøve i AT:

Man 9/4       12.30-13.20: Emnet udmeldes. MN og LR forestår udmeldingen i samlingssalen. En tidsplan præsenteres. Eleverne opfordres til at danne grupper, der arbejder med enslydende/ tilsvarende synopser.

  1. Vejledningsrunde

 Tirsdag d. 10/4   3.- 4. lektion: Cafe vejledning i samlingssalen. Et antal lærere udpeges til denne vejledning

 Elevernes valg af fag

Tirsdag d. 10/4  kl.10.00 får alle elever et fagvalg på deres forside i Lectio. Fagvalget udfyldes senest torsdag d. 12/4 kl.12.30. I denne periode kan faglærerne orientere om emnemuligheder. Besvarelsen af fagvalget skal indeholde følgende oplysninger:

  • De to fag eleven har valgt.
  • Emnet eleven ønsker at beskæftige sig med.

Desuden skal eleven oplyse hvem hun ønsker at være i gruppe med. Her oplyses navn og klasse på gruppens medlemmer. Der må maksimalt være 6 personer i en gruppe

MN og Su sammensætter alle 2g elever i grupper på op til 6 personer. MN og Su tildeler 2 vejledere til hver gruppe, en for hver af de to fag. Hvis en elev ikke har noteret sig som deltager af en 6-personers gruppe, dvs enten står alene eller grupperet med færre, forsøges denne grupperet med andre med tilsvarende fagkombination.

  1. Vejledningsrunde

MN og Su lægger en tidsplan for gruppernes konsultation hos deres to tildelte vejledere. Første gruppevejledning er af en halv times varighed og planlægges til onsdag d. 18/4, hvor undervisningen omlægges. Vejledningen oprettes som en anden aktivitet i lectio med titlen AT vejl 2g. Gruppen sidder sammen med begge vejledere på en gang.

Mødet afsluttes med en aftale om ny vejledningsdato som indskrives i Lectio. Den kan finde sted fra mandag d. 30/4. Det er en god ide at påbegynde vejledningsseancerne før mandag d. 28/5 til onsdag d 1/6 som er undervisningsfri.

Eleverne får efter eget valg individuel eller gruppevejledning en halv time hos vejlederne.

Aflevering

Fredag d.1/6 kl.23.30 afleveres synopsen elektronisk, (omfang 3-5 sider / A4-størrelse).Synopsen skal forsynes med et sidehoved, der skal indeholde navn, klasse samt fag med niveauer. Der afleveres én fil. ” Su opretter en opgave i AT til formålet. Synopsen er individuel, men flere elever kan godt have enslydende synopsis.

Administrationen kontrollerer, at alle elever har afleveret.

Den mundtlige årsprøve

Før den mundtlige prøve sender JH for hver elev et evalueringsskema til den vejleder, der er nævnt først i vejledningskonsultationen.

De tilsendte evalueringsskemaer udfyldes. Skemaet fungerer også som karakterliste. Efter eksamensdagen sendes alle evalueringsskemaer retur til JH i én mail. Lærerne sender det udfyldte evalueringsskema til eleven.

Der afsættes 30 min pr elev. 5 min går til elevskift og lærernes votering. 5 min går til en mundtlig tilbagemelding/evaluering til eleven efter prøven.

De sidste 20 min skævdeles med mindst (ca 7 min) til elevens mundtlige oplæg og mest (ca 13 min) til dialog.

Evalueringer og opgaver i 3.g


Studieretningsprojektet (SRP)

Vi har fastlagt følgende i forhold til studieretningsprojektet:

Uge 35          Der udsendes et spørgeskema hvor lærerne tilkendegiver hvor mange SRP og SSO, de ønsker

Ma 4/9          kl 9.55- ca 10.20 LR og MN orienterer om de formelle rammer i salen for alle 3.g-elever.

Uge 36          Faglærerne orienterer i deres egne timer.

Ti 26/9          kl 11. Elever udfylder fagvalg i Lectio med valg af fag og område. Som hovedregel er holdets faglærere vejledere.

Fr 6/10          Første vejledning, hvor begge vejledere er tilstede. Tiderne planlægges centralt og udmeldes i slutningen af uge 39. Undervisningen i 3.g aflyses til SRP-vejledning. Lærere, som i årsopgørelsen er tildelt timer til SRP, aflyser undervisningen. På vejledningsmødet aftales tidspunktet for næste vejledning.

Uge 42          Efterårsferie

Uge 46          Rejseuge

Ti 28/11        KL.14.20 Første sparringsmøde for vejledere, hvor der er mulighed for at arbejde med opgaveformuleringerne.

Ma 4/12        Kl. 14.20 Andet sparringsmøde for vejledere hvor der er mulighed for at arbejde med opgaveformuleringerne

On 6/12         Kl.10.00 i forbindelse med samling gives en kort eksamensorientering ved MN og Su i samlingssalen

On 6/12         Kl.12.00 Den ene vejleder udfylder en skabelon til opgaveformulering fra Lectio og uploader den efterfølgende i Lectio.

To 7/12          Kl 15.15 kan eleverne se deres opgaveformulering på Lectio
Ved den sidste vejledning før opgaven udleveres, skal det aftales hvordan eleven kan komme i kontakt med vejlederne i forbindelse med opgaveudlevereingen.

Fr 8/12          Kl 8.10 Udvalgte elever indkaldes til et projektstyringskursus ved Su.

Kl 9.05-9.55 Orientering om struktur og formidling vedrørende opgaveskrivning ved MN.

Fr 8/12 – To 21/12       SRP skrivecamp i biblioteket og i nr. 6
Den enkelte elev får mindst en vejledning i skriveperioden. Det aftalte tidspunkt indsættes i Lectio

To 21/12       Senest kl 23.30: Eleverne afleverer deres projekter elektronisk i Lectio. Opgaven skal forsynes med et sidehoved, der skal indeholde navn, klasse samt fag med niveauer. Der afleveres én fil.

Prøve i slutningen af 3.g i almen studieforberedelse (AT)

På Mulernes Legatskole har vi fastsat følgende retningslinier for denne prøve:

Ma 29/1        Offentliggørelse af årets emne og ressourcerum. Kl 11.40 introducerer TJ årets emne i samlingssalen

On 31/1        Undervisningen i 5. time omlægges. Alle elever orienteres i salen om de formelle krav til AT eksamen. Emnet uddybes ved gruppedrøftelser i samlingssalen. Eleverne opfordres til at danne læsegrupper, der arbejder med enslydende/ tilsvarende synopser.

                      Alle elever får et fagvalg på deres forside i Lectio.

Fr 2/2           12.30-14.15 cafevejledning på sciencetorvet

MN&Su udpeger ca. 30 lærere så de dækker de fag, der kan blive brug for. Nogle fag vil være repræsenteret ved flere lærere, andre fag vil deltage med én lærer.

Ti 6/2            Valg af fag

Senest kl 11.00 denne dag udfyldes fagvalget på Lectio. Besvarelsen af fagvalg skal indeholde følgende oplysninger:

  • De to fag eleven har valgt.
  • Emnet eleven ønsker at beskæftige sig med.

Endelig skal eleven oplyse hvem hun ønsker at være i gruppe med. Her oplyses fulde navn og klasse på gruppens medlemmer. Der må maksimalt være 6 personer i en gruppe.

Ti 6/2 – to 8/2            Tildeling af vejledere

MN & Su opdeler eleverne i studiegrupper á 4-6 elever. En studiegruppe består af elever med samme valg af fag. Desuden tildeler de hver gruppe to vejledere (evt én, hvis denne har begge fag). En vejleder kan normalt højst knyttes til 5 grupper.
JH udsender evalueringsskemaerne fra årsprøverne i 2.g til lærerne.

Fr 9/2           Vejledning

Undervisningen i 3g flyttes fra denne dag. MN og Su tildeler hver af grupperne et tidspunkt for 25 min vejledning hos deres to vejledere på Sciencetorvet.

Fr 2/3           Vejledning

Undervisningen i 3g flyttes fra denne dag. Lærere og elever aftaler selv mødetidspunkt. Vejledningen foregår på Sciencetorvet.

Ma 5/3 – To 22/3         Vejledning i denne periode aftales mellem lærere og elever og vil normalt være fordelt med en række kortere vejledningssekvenser. Elever og lærere aftaler selv mødetidspunkt.

On 14/3        kl 10.10-15.10 Undervisningen flyttes fra disse lektioner. Vejledning. Lærere og elever aftaler selv mødetidspunkt.

Fr 23/3         Synopsis afleveres senest kl 23.30

Synopsis skal fylde 3-5 sider (a 2400 tegn) og afleveres elektronisk i Lectio. Synopsen skal forsynes med et sidehoved, der skal indeholde navn, klasse samt fag med niveauer. Der afleveres én fil.

Loading...