Menu

Tidsplaner for hf

 

Evalueringer og opgaver i 1 hf


 

Forløb der lægger op til historieopgaven

Et samspil mellem  dansk og historie. Forløbet udgør mindst 10 timer pr. fag (dvs. 12 lektioner pr fag), heraf afholdes 6 lektioner pr fag i uge 8. De resterende 6 lektioner pr hold afholdes på fagtimernes sædvanlige placering, dog før uge 9.

 

Historieopgave

Uge 9    

Historielærerne fremstiller to problemformuleringer med tilhørende materiale af et omfang på ca. 5 sider. De to opgaver præsenteres for eleverne. 

Fredag  1/3    Eleverne vælger mellem de to problemformuleringer

Torsdag 14/3 –  fredag 15/3 

To skrivedage på skolen. Der reserveres et lokale til klassen, hvor skrivningen foregår. Klassen har 6 lektioner pr. dag. De 12 lektioner består af 5 puljetimer til historieopgaven, der afholdes af historielæreren, 5 almindelige historielektioner og 2 timers dansk fordybelsestid, hvor dansklæreren er sammen med klassen.

Søndag 17/3: Aflevering af opgave

Senest kl. 23.30 afleveres opgaven elektronisk på Lectio i en opgave som oprettes af JH Omfanget af opgaven er mindst 5 normalsider á 2400 anslag (med mellemrum).

Uge 17

Tilbagelevering af historieopgaven med fokuserede rettelser mod SSO.

Nf-projektopgave

Mandag 29/4 – onsdag 30/4:

De to dage reserveres til undervisning i nf, så de 12 lektioner (4 pr fag), hvor lærerne underviser og vejleder eleverne i forhold til det skriftlige produkt.

Torsdag 2/5: Undervisningsfri fra 3. lektion

4 timers fordybelsestid afvikles. Eleverne arbejder med deres produkt. De tre fag deler de 4 timers fordybelsestid,  så hvert fag opretter en skriftlig opgave med 1,33 timers fordybelsestid (ud af fagets 13,33 timers fordybelsestid).

Søndag 5/5: Aflevering 

Senest kl 23:30 afleverer eleverne i Lectio det afsluttende skriftlige produkt, ca 5 sider inkl. bilag. Eleverne afleverer deres produkt ved alle tre oprettede opgaver.

Onsdag 8/5

Lærerne skal ikke give feedback på elevernes skriftlige produkt. Men de skal tage stilling til om afleveringen kan benyttes som grundlag for eksamen. På et studiedokument på lærerkonferencen markerer hver af lærerne om elevernes afleverede skriftlige produk kan benyttes som grundlag for eksamen.

Tirsdag 14/5 – onsdag 15/5:

Intern mundtlig flerfaglig prøve. Hvis der er sammenfald af lærer i de to klasser, afholdes prøve i den ene klasse 13/5-14/5 og i den anden klasse 15/5-16/5.

Torsdag 16/5 – onsdag 29/5: Faglige lektioner

Efter den interne prøve skal hvert af de tre fag afholde cirka 6 lektioner. Faglærerne sørger for dette i samarbejde med klassen P-vagt.

 

Evalueringer og opgaver i 2 HF


 

Kultur og samfund (KS) i 3. semester

To 29/11      Undervisning i KS afsluttes senest denne dag.

Fr 30/11      Kl 8.00 Elevere trækker i grupper på højest tre elever en opgave med ukendt bilag. I de nedenfor nævnte lektioner arbejder eleverne med det skriftlige produkt og modtager vejledning. Lærerne i KS fordeler sig på de nævnte lektioner.

Fr 30/11     1.-5. lektion (5)

Ma 3/11      3.-4. lektion (2)

Ti 4/12        3.-7. lektion (5)

On 5/12       3.-5. lektion (3)

To 6/12        2.-4. Lektion (4)

 

To 6/12 kl 23:30 Seneste aflevering af skriftlig produkt i Lectio

Det skriftlige produkt skal have et omfang på to til fire sider og skal indeholde:

– Titel

– En flerfaglig problemformulering

– Oversigt over de problemstillinger, der er arbejdet med en behandling af problemstillingerne ud fra:

a) den trukne opgaves bilag

b) begreber og viden fra alle tre fag

c) egen indsamlet empiri eller selvfundet supplerende fagligt materiale

 – En samlet konklusion på arbejdet med problemformuleringen.

On 12/12-fr 14/12 Intern flerfaglig prøve med deltagelse af holdets faglærere samt en KS-lærer fra ML. Eksaminationstiden er cirka 30 minutter pr elev.

Ma 17/12 Undervisningsfri til forberedelse

Ti 18/12 – to 20/12 Enkeltfaglig prøve med ekstern censor, 60 minutters forberedelse og 30 minutters eksamination.

Mini- SSO

Uge 2

Opstart af mini-SSO, som kan skrives i et af fællesfagene dansk eller engelsk, eller i et af fagpakkefagene, samfundsfag eller matematik begge på B-niveau. Lærerne i de fire fag udarbejder hver en opgaveformulering, som præsenteres for eleverne i fagtimerne.

Ti 15/1 Senest kl 12.30 vælger eleverne en af de udbudte opgaver via et spørgeskema i Lectio.

To 17/1 – fr 1/2 I 3.-4. lektion hver af daene to 17/1, ti 22/1, to 24/1, ti 29/1, to 31/1 samt fr 25/1 i 1. – 6. lektion placeres særlige mini-SSO lektioner. Her arbejder eleverne med deres mini-SSO med tilstedeværelse af faglærere. Timerne kommer fra 80 timers puljen.

fr 1/2 Senest kl. 23.30 afleveres opgaven elektronisk i Lectio i en opgave oprettet af JH. Alle elever afleverer i dansk uanset fagvalg. Omfanget af opgaven er mindst 5 normalside á 2400 anslag (med mellemrum).

Produktet må gerne genbruges i det videre arbejde med SSO.

Større skriftlig opgave (SSO)

Ma 4/2             Orientering i klasserne om rammerne for SSO ved Su

Uge 6               Faglærerne orienterer i deres egne timer. Historielæreren fra 3. semester aftaler et besøg i klassen.

On 20/2           Senest kl 8.30 elever vælger fag i Lectio. Herefter tildeler Su vejledere.

On 27/2           Senest kl 23.30 skal hver elev aflevere et udfyldt spørgeark i Lectio.

Spørgearket ligger på opgaven, som er oprettet i dansk. Arket indeholder fem spørgsmål om det ønskede emne med mere.

Fr 1/3               Kl 8.10-8.30 Intro til vejledningsfasen ved AK og DM.
Fra kl 8.30 Første vejledning, hvor hver elev vejledes i 15 minutter. Tiderne planlægges centralt.
I løbet af dagen er der organiseret bibliotekshjælp i mindre grupper.
Den resterende del af dagen arbejder eleverne med deres emne.
Undervisningen i 2. hf flyttes.
Historielærerne i 2.hf aflyser deres øvrige undervisning den dag.

Ma 1/4              Senest kl 14.20 skal hver elev indsende sin foreløbige litteraturliste i Lectio i en opgave, som er oprettet i dansk.

To 4/4               Senest kl 12.00 vejlederen uploader opgaveformuleringen i Netprøver

Fr 5/4                I 4. lektion har 2.q kursus i projektstyring ved Su og 2.p har orientering om struktur og formidling samt eksamensorientering ved LR.
I 5. lektion har 2.p kursus i projektstyring ved Su og 2.q har orientering om struktur og formidling samt eksamensorientering ved LR.
Kl 13.20 kan eleverne se deres opgave i Netprøver.

Sø 7/4              Senest kl 23.30 skal hver elev indsende sin udfyldte kalender i Lectio. Kalenderen ligger på opgaven, som er oprettet i dansk.

Samme kalender er udleveret i papir ved kurset i projektstyring.

Man må gerne aflevere et foto af en udfyldt kalender på papir.

Ma 8/4-ti 9/4  Skrivedage med mødepligt på skolen. Mindst én gang i løbet af de dage skal vejlederen se en konkret mindre del af elevens besvarelse.

On 10/4-fr 12/4 Skrivedage uden mødepligt på skolen.

Fr 12/4             kl 23:30 afleveres SSO i Netprøver