Menu

Studieplaner

Studieplaner og undervisningsbeskrivelser

I bekendtgørelsen for såvel hf- som stx-uddannelsen står følgende om Studieplan:

Skolens leder fastlægger efter drøftelse med den enkelte klasses lærerteam en overordnet, kortfattet og overskuelig plan (studieplanen) for undervisningen. Studieplanen skal sikre sammenhæng og kontinuitet i uddannelsen, og studieplanen er udgangspunktet for lærerteamets fælles planlægning.
Stk. 2. Studieplanen skal indeholde en klar ansvarsfordeling mellem klassens lærere og sikre sammenhæng mellem enkeltfaglige og flerfaglige undervisningsforløb.
Studieplanen skal omfatte alle klassens fag og deres samspil for derigennem at sikre progression og variation i brugen af forskellige arbejdsformer, herunder skriftligt arbejde, virtuelle forløb, projektarbejde og ekskursioner.
Studieplanen justeres løbende og skal formidles på skolens hjemmeside i overensstemmelse med bestemmelserne i lov om gennemsigtighed og åbenhed i uddannelserne m.v.

På Mulernes Legatskole er dette delt i to – dels:

  1. Overordnet studieplan for den enkelte årgang – se fanebladene herunder
  1. Link til detaljerede studieplaner og undervisningsbeskrivelser i Lectio (Vælg først fag, dernæst hold, herefter studieplan og undervisningsbeskrivelse)

Reglerne om Undervisningsbeskrivelser fremgår af Undervisningsministeriets side herom, hvor der bl.a. står, at læreren for hvert større undervisningsforløb skal beskrive følgende:

  • Indhold
  • Omfang
  • Særlige fokuspunkter
  • Væsentligste arbejdsformer

For nogle fag fremgår det af læreplanen, hvor mange større undervisningsforløb/emner, der skal indgå i undervisningen. For øvrige fag forventes antallet af undervisningsforløb at udgøre:

  • 3 – 5 for fag på C-niveau
  • 6 – 10 for fag på B-niveau
  • 9 – 15 for fag på A-niveau

Undervisningsbeskrivelsen udgives på institutionens hjemmeside senest 14 dage før prøveplanens offentliggørelse.

Se også skolens detaljerede kalender, som findes i topmenuen.

Overordnede studieplaner – vælg det relevante faneblad for den enkelte årgang:

Studieplan for 1.g skoleåret 2018/19

On 22/8 kl 19. Velkomstmøde for elever og forældre
Uge 35-36 Studievejlederne afholder startsamtaler med fokus på overgang fra grundskole, trivsel,  forventninger og elevens tanker om studieretningsvalg
Ti 28/8 Fællestime ”God brug af IT”
On 29/8 Prøv et sprog. Elever kan prøve to sprog, en lektion pr sprog
Fr 31/8 AP-dag
Ti 4/9 kl 19 Moserunden. Obligatorisk motionsløb for hele første årgang
Fr 7/9 NV-dag
Fr 14/9 Kunstnerisk dag
Fr 21/9 Idrætsdag og årsfest
To 27/9 – Fr 28/9 Prøv en studieretning, første gang
On 3/10 Matematikscreening i tre lektioner
To 4/10 – Fr 5/10 Prøv en studieretning, anden gang
Ma 8/10 – Ti 9/10 Evalueringssamtaler. Samtalerne er obligatoriske for eleverne og forældrene er velkomne til at deltage. Studievejledningen er åben.
On 10/10 Senest Kl 10 skal elever vælge studieretning
Uge 42 Efterårsferie
Fr 26/10 AP-dag i salen
To 1/11 AP- eksamen i salen 1.-3. lektion
Fr 2/11 Læsescreening for klasserne G4, G6, G7 og G8
Fr 2/11 – Ti 6/11 NV-eksamen, 20 minutter pr elev
Ti 6/11 Læsescreening for klasserne G1, G2, G3 og G5
On 7/11 Operation Dagsværk, OD-dag
To 8/11 – Fr 9/11 Overgang til studieretningsklasser
Uge 49 Introduktion til innovationsprojekt i fysik og samfundsfag i fagtimer hos de deltagende fag
Uge 50 Innovationsprojekt
Ti 18/12 5. lektion Afslutning af Innovationsprojektet for alle 1.g-klasser i salen
Lø 22/12 – Sø 6/1 Juleferie
Uge 3 Studievejlederen orienterer om valgfag
Uge 7 Vinterferie
Ti 5/3 Kl 18.30-21.30 Præsentationsaften og forældrekonsultation
On 6/3 Dansk-historie forløbet begynder
Fr 12/4 Dansk-historieforløbet afsluttes
Lø 13/4 – Ma 22/4 Påskeferie
Ti 23/4 DHO påbegyndes. Opgaven præsenteres og udleveres. Desuden afholdes en lektion i videnskabsteori
On 24/4 kl 10.00-10.15 Ekstra samling om eksamen
Fr 26/4 DHO Første gang klyngevejledning i fire lektioner
To 2/5 DHO Anden gang klyngevejledning i fire lektioner
Fr 3/5 Fra 4. lektion OS-regatta
Ma 6/5 DHO Skemafri til at arbejde med DHO.
Ti 7/5 DHO Skemafri til at arbejde med DHO. Opgaven afleveres senest kl 23:30
Fr 10/5 kl 10 forlænget samling med eksamensorientering
Uge 20 Mundtlig evaluering af DHO placeres tidligst i denne uge
To 16/5 Offentliggørelse af eksamensplanen
Fr 17/5 St. Bededag
On 29/5 Sidste skoledag i 1.g
To 30/5 Kr. Himmelfart
Ma 1/7 Første dag i sommerferien

 

Studieplan for 2.g skoleåret 2018/19

Fr 21/9 Idrætsdag og årsfest
Uge 40-41 Tværfagligt projekt i engelsk og matematik, i 2.b i engelsk og religion
Uge 42 Efterårsferie
On 7/11 Operation Dagsværk, OD-dag
Lø 22/12 – Sø 6/1 Juleferie
Uge 3 Studievejlederen orienterer om valgfag
Ti 22/1 kl 10.10-11.00 Valgfagsorientering med start i salen
Fr 1/2 Senest vælge valgfag
Ma 7/1 SRO sættes i gang. Kravene til opgaven præsenteres og opgaveformuleringen fastlægges
Uge 4-5 SRO Forløb i to studieretningsfag
To 7/2 SRO Gruppevejledning
Uge 7 Vinterferie
To 21/2 SRO Klyngevejledning
To 21/2 SRO Undervisningsfri til at arbejde med SRO
Fr 22/2 SRO Undervisningsfri til at arbejde med SRO. Senest kl 23:30 afleveres opgaven i Lectio
Uge 12 Studietur
Lø 13/4 – Ma 22/4 Påskeferie
On 24/4 kl 10.00-10.15 Ekstra samling om eksamen
Fr 3/5 Fra 4. lektion OS-regatta
Fr 10/5 kl 10, forlænget samling med eksamensorientering
Fr 17/5 St. Bededag
On 29/5 Sidste skoledag i 2.g
To 30/5 Kr. Himmelfart
Ma 1/7 Første dag i sommerferien
Studieplan for 3.g skoleåret 2018/19

Ma 3/9 SRP kl 9.55-ca 10.20 LR og Su orienterer om de formelle rammer for alle 3.g-elever.
Uge 36 Faglærerne orienterer i deres egne timer
To 20/9 SRP Kl. 11.00. Elever udfylder fagvalg i Lectio med valg af fag og område.
Fr 21/9 Idrætsdag og årsfest
Fr 5/10 SRP Første vejledning, hvor begge vejledere er tilstede. Tiderne planlægges centralt og udmeldes i slutningen af uge 39.
Uge 42 Efterårsferie
On 24/10 – fr 26/10 Brobygning til videregående uddannelser
On 7/11 OD-dag
Uge 46 Rejseuge.
Fr 30/11 SRP Kl. 10.00 Kort eksamensorientering ved LR og Su i samlingssalen.
To 6/12 SRP Kl. 15.15 kan eleverne se deres opgaveformulering i Netprøver
Fr 7/12 SRP Kl. 08.10 Udvalgte elever indkaldes til et projektstyringskursus ved Su.

09.05-09.55 Orientering om struktur og formidling vedrørende opgaveskrivning ved LR.

Fre 7/12 – to 20/12 SRP skrivecamp i biblioteket og i nr. 6
To 20/12 SRP Senest kl 23.30:Eleverne afleverer deres projekter elektronisk i Netprøver. Der afleveres én fil.
Lø 22/12 – sø 6/1 Juleferie
Ma 28/1 AT Offentliggørelse af årets emne og ressourcerum

Kl 11.40 i samlingssalen: TJ introducerer årets emne.

On 30/1 AT Undervisningen i 5. time omlægges. Alle elever orienteres i salen om de formelle krav til AT eksamen. Eleverne opfordres til at danne læsegrupper, der arbejder med enslydende/ tilsvarende synopser. Alle elever får et fagvalg på deres forside i Lectio.
Fre 1/2 AT kl 12.30-14.15 Cafevejledning på Sciencetorvet
Ti 5/2 AT Valg af fag.
Senest kl 11.00 denne dag udfyldes fagvalget på Lectio.
Besvarelsen af fagvalg skal indeholde følgende oplysninger:
De to fag eleven har valgt. Emnet eleven ønsker at beskæftige sig med.
Endelig skal eleven oplyse hvem hun ønsker at være i gruppe med. Her oplyses fulde navn og klasse på gruppens medlemmer. Der må maksimalt være 6 personer i en gruppe.
Fr 8/2 AT Vejledning af grupper.
Undervisningen i 3g flyttes fra denne dag.
Hver af grupperne tildeles et tidspunkt for 25 minutters vejledning hos deres to vejledere.
Uge 7 Vinterferie
On 20/2 – Ti 26/2 Terminsprøver
Fr 1/3 AT vejledning. Undervisningen i 3g flyttes fra denne dag. Lærere og elever aftaler selv mødetidspunkt. Vejledningen foregår i samlingssalen
Ma 4/3 – Fr 29/3 AT vejledning. Denne vejledning aftales mellem lærere og elever og vil normalt være fordelt med en række kortere vejledningssekvenser. Elever og lærere aftaler selv mødetidspunkt.
To 7/3 Terminsprøve i dansk. Prøven afholdes i Netprøver.
Fr 15/3 AT kl 8.10-14.15 Undervisningen flyttes fra disse lektioner. Vejledning. Lærere og elever aftaler selv mødetidspunkt.
Ma 1/4 AT Synopsis afleveres senest kl 23.30. Synopsis skal fylde 3-5 sider (a 2400 tegn) og afleveres elektronisk i Lectio. Synopsen skal forsynes med et sidehoved, der skal indeholde navn, klasse samt fag med niveauer. Der afleveres én fil.
Lø 13/4 – Ma 22/4 Påskeferie
On 24/4 kl 10.00-10.15 Ekstra samling om eksamen
Fr 3/5 Fra 4. lektion OS-regatta
To 9/5 kl 9.45-10.15 Eksamensorientering
Fr 10/5 Offentliggørelse af de skriftlige eksamener samt de mundtlige før d. 24/5
To 16/5 ”Sidste skoledag” Morgenmad for afgangselever og deres lærere samt offentliggørelse af eksamen.
Fr 17/5 St. Bededag
On 26/6 Sidste eksamensdag og Gallafest.
Fr 28/6 Dimission – mødetid senest kl. 9.30

 

Studieplan for 1.hf skoleåret 2018/19

To 30/8 kl 18-21. Godt-i-gang møde for elever i 1.hf og deres familie
Ma 20/8 kl 10.10-11.55 Læsescreening i 1.p
Ma 27/8 kl 10.10-11.55 Læsescreening i 1.q
Ti 28/8 Fællestime ”God brug af IT”
Ti 4/9 kl 19 Moserunden. Obligatorisk motionsløb for hele første årgang
Sø 9/9 Fjordens Dag
Ma 17/9-Ti 18/9 1.p på hyttetur
Ti 18/9-On 19/9 1.q på hyttetur
Fr 21/9 Idrætsdag og årsfest
Uge 42 Efterårsferie
On 7/11 Operation Dagsværk, OD-dag
Ti 18/12-To 20/12 Eksamen i praktisk-musisk fag
Lø 22/12-Sø 6/1 Juleferie
Uge 3 Studievejlederen orienterer om valgfag
Ma 14/1 Afprøve fagpakke
To 17/1 Afprøve fagpakke (en anden end den fra mandag)
Uge 4 Klassens lærere orienterer om valgfag
Ti 22/1 kl 10.10-11.00 Valgfagsorientering med start i salen
Fr 1/2 Senest vælge valgfag
Uge 7 Vinterferie
Uge 8 Eventuelt tidligere, et obligatorisk forløb i dansk og historie, som lægger op til historieopgaven
Ti 19/2 Terminsprøve i matematik
Uge 9 Historieopgaven Historielærerne fremstiller to problemformuleringer med tilhørende materiale af et omfang på ca. 5 sider. De to opgaver præsenteres for eleverne.
Fr 1/3 Historieopgaven Eleverne vælger mellem de to problemformuleringer
To 14/3-Fr 15/3 Historieopgaven De to dage arbejder eleverne med deres historieopgave på skolen. Klassen har 6 lektioner pr dag, som afholdes af historie- og dansklærerne.
Sø 17/3 Historieopgaven Senest kl. 23.30 afleveres historieopgaven elektronisk på Lectio. Omfanget af opgaven er mindst 5 normalsider á 2400 anslag (med mellemrum).
Lø 13/4-Ma 22/4 Påskeferie
On 24/4 kl 10.00-10.15 Ekstra samling om eksamen
Uge 17 Tilbagelevering af historieopgaven med fokuserede rettelser mod SSO.
To 16/5 Offentliggørelse af eksamensplanen
Fr 17/5 St bededag
Ma 29/4-Ti 30/4 NF. De to dage reserveres til undervisning i nf, 4 lektioner i hvert af de tre fag. Lærerne underviser og vejleder eleverne i forhold til det skriftlige produkt i nf.
To 2/5 Undervisningsfri fra 3. lektion, hvor de 4 timers fordybelsestid i nf afvikles. Eleverne arbejder med deres produkt.
Fr 3/5 Fra 4. lektion OS- Regatta
Sø 5/5 Senest kl 23:30 afleverer eleverne i Lectio det afsluttende skriftlige produkt med et omfang på ca. 5 sider.
Fr 10/5 kl 10, forlænget samling med eksamensorientering
To 16/5 Offentliggørelse af eksamensplanen
 Fr 17/5 St. Bededag
On 29/5 Sidste skoledag i 1.hf
To 30/5 Kr. Himmelfart
Ma 1/7 Første dag i sommerferien

 

Studieplan for 2.hf skoleåret 2018/19

Fr 31/8 Senest vælge praktiksted UCL/EAL
Fr 21/9 Idrætsdag og årsfest. 2.hf har restaurant
Uge 39 Studietur til Berlin
Uge 42 Efterårsferie
Fr 26/10 1.-6. lektion, Projekt-og-praktik forberedelse af praktik med lærerne fra fagpakkerne
On 31/1-To 1/11 Projekt-praktik på UCL/EAL
On 7/11 OD-dag
Fr 16/11 Fagpakkedag til efterbehandling af praktik
To 29/11 KS kl 8.00 2.q trækker opgaver til KS-eksamen på biblioteket. I 2.-4. lektion har 2.q vejledning
Fr 30/11 KS kl 8.00 2.p trækker opgaver til KS-eksamen på biblioteket. Begge hf-klasser har vejledning i 1.-5. lektion
Uge 49 KS De sædvanlige positioner for fællesfag benyttes mandag til torsdag til vejledning i KS, dog har 2.q onsdag som sidste vejledningsdag
On 5/12 KS Senest kl 23:30 afleverer 2.q det skriftlige produkt
To 6/12 KS Senest kl 23:30 afleverer 2.p det skriftlige produkt
Fr 7/12 Fagpakkedag
Ti 11/12-On 12/12 KS  Intern flerfaglig eksamen for 2.q med deltagelse af holdets faglærere samt en KS-lærer fra ML
To 13/12-Fr 14/12 KS  Intern flerfaglig eksamen for 2.p med deltagelse af holdets faglærere samt en KS-lærer fra ML
Ma 17/12 KS Undervisningsfri til forberedelse
Ti 18/12-To 20/12 KS  Enkeltfaglig eksamen med ekstern censor
Lø 22/12-sø 6/1 Juleferie
Uge 2 Mini SSO Opstart af mini-SSO, som kan skrives i et af fællesfagene dansk eller engelsk, eller i et af fagpakkefagene samfundsfag eller matematik begge på B-niveau. Lærerne i de fire fag udarbejder hver en opgaveformulering, som præsenteres for eleverne i en fagtime.
Ti 15/1 Mini SSO Senest kl 12.30 vælger alle elever én af de udbudte opgaver via et spørgeskema i Lectio
To 17/1-Fr 1/2 Mini SSO I 3.-4. lektion hver af dagene to 17/1, ti 22/1, to 24/1, ti 29/1 to 31/1 samt fr 25/1 i 1.-6. lektion placeres særlige mini-SSO lektioner. Her arbejder eleverne med deres mini-SSO med tilstedeværelse af en af de fire faglærere.
Fr 1/2 Mini SSO Senest kl. 23.30 afleveres opgaven elektronisk på Lectio. Omfanget af opgaven er mindst 5 normalsider á 2400 anslag (med mellemrum).
Ma 4/2 SSO Orientering om rammerne for SSO
Uge 6 SSO Faglærerne orienterer i deres egne timer
Uge 7 Vinterferie
On 20/2 SSO Senest kl 8.30 elever vælger fag i Lectio
On 20/2-Ti 26/2 Terminsprøver
Sø 24/2 Mini SSO Deadline for tilbagemelding på mini-SSO med fokuserede rettelser frem mod SSO. Produktet må gerne genbruges i det videre arbejde mod SSO
Fr 1/3 SSO Første vejledning. Tiderne planlægges centralt og udmeldes midt i uge 10. Undervisningen i 2. hf flyttes.
Fr 5/4 SSO I 3. lektion har 2.p kursus i projektstyring ved Su og 2.q har orientering om struktur og formidling samt eksamensorientering. I 4. lektion har 2.q kursus i projektstyring ved Su og 2.p har orientering om struktur og formidling samt eksamensorientering. Kl 12.00 kan eleverne se deres opgave i Netprøver
Fr 12/4 SSO kl 23:30 Afleveres SSO i Netprøver
Lø 13/4-Ma 22/4 Påskeferie
On 24/4 kl 10.00-10.15 Ekstra samling om eksamen
Fr 3/5 Fra 4. lektion OS-regatta
To 9/5 kl 9.45-10.15 Eksamensorientering
Fr 10/5 Offentliggørelse af de skriftlige eksamener samt de mundtlige før d. 24/5
To 16/5 ”Sidste skoledag” Morgenmad for afgangselever og deres lærere samt offentliggørelse af eksamen.
Fr 17/5 St. Bededag
On 26/6 Sidste eksamensdag og Gallafest.
Fr 28/6 Dimission – mødetid senest kl. 9.30