Menu

 Studie og ordensregler på Mulernes Legatskole

 1. Muleridentitet

Ud over lovgivningens krav er kernen i arbejdet og samværet for hele skolen vores værdigrundlag, som findes på hjemmesiden. Gode rammer for skolelivet er en forudsætning for at nå de mål, som værdigrundlaget sætter. Disse rammer er nærmere beskrevet herunder i skolens studie- og ordensregler. Reglerne er vedtaget på baggrund af Undervisningsministeriets bekendtgørelse nr. 1077 af 13. september 2017 om studie- og ordensregler m.v. i de gymnasiale uddannelser: https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=192670

I det øjeblik du bliver mulerelev, får du fælles studieidentitet – en muleridentitet – med mange andre elever på skolen. Muleridentiteten er blot én af flere sider i din identitet, men skal være styrende, når du er på skolen.

En mulerelev identificerer sig med:

Tillid

Som mulerelev er du én, som undervisere og medstuderende regner for noget og – ikke mindst – regner med.

Respekt

Som mulerelev viser du respekt for de mennesker, som omgiver dig og deltager interesseret og engageret i skolens liv – også uden for undervisningen. (Samlinger, fællestimer, ekskursioner, studierejser, idrætsdag, årsfest, koncerter)

Ansvar

Som mulerelev har du ansvar for, at skolen vedbliver at være pæn og velholdt. Du skal rydde op efter dig selv og forvente, at dine kammerater gør det samme. Er du vidne til respektløs behandling af skolens fællesområder, bygninger og inventar, er det også dit ansvar enten at gribe ind eller meddele det til en af skolens ansatte.

Medbestemmelse og elevdemokrati

Som mulerelev deltager du aktivt i beslutningsprocesserne og har rig mulighed for at deltage i planlægning af undervisningen og elevråds- og udvalgsarbejde.

Potentiale

Som mulerelev har du en enestående mulighed for at opnå dit fulde potentiale og afprøve dig selv under hensyntagen til helheden. Vi vil meget gerne opleve netop det, du kan.

Engagement

Som mulerelev viser du engagement i undervisningen og forventer, at underviserne gør det

samme.  Vi forventer, at du dyrker muleridentiteten i hverdagen og inspirerer nye studerende til at gøre det samme.

Elever på Mulernes Legatskole har pligt til at følge skolens studie- og ordensregler. Studie- og ordensreglerne gælder på skolen i og uden for undervisningstiden, i elektronisk kommunikation, og uden for skolen i de situationer, hvor eleverne repræsenterer skolen (f.eks. studierejse, stævner, kor mm.). Reglerne er fastsat af rektor efter høring af bestyrelsen, elevrådet og pædagogisk råd. Ved skolestart orienterer klassens team eleverne i alle klasser om reglerne og mulige sanktioner. Orienteringen tager udgangspunkt i den samlede beskrivelse af reglerne, som ligger på skolens hjemmeside.

 1. Studieregler

Aktiv og forberedt deltagelse

Eleverne skal møde forberedt frem til og deltage aktivt i undervisningen, som overvejende er placeret dagligt mellem kl. 8.10 og kl. 16.05. Eleverne skal deltage aktivt i alle skolens planlagte aktiviteter, herunder introforløb, virtuel undervisning, fællestimer, tutorsamtaler, studievejledning, prøver, ekskursioner og studieture.

Undervisningsaktiviteter efter kl. 16.05 varsles mindst 14 dage i forvejen. Eleverne kan ikke regne med at have et fast ugeskema. Der vil tværtimod løbende være ændringer i forbindelse med skoledagen. Oplysningerne herom offentliggøres i Lectio, og eleverne har pligt til dagligt at læse disse oplysninger.

Med aktiv deltagelse i undervisningen menes:

 • at eleverne skal deltage i al undervisning, uanset om undervisningen foregår på eller uden for skolens område, herunder ved ekskursioner, studieture m.v.
 • at eleverne skal deltage aktivt i anden undervisning, herunder selvstændigt arbejde og virtuel undervisning.
 • at eleverne rettidigt skal aflevere deres skriftlige besvarelser i rimeligt omfang og kvalitet, uden snyd eller lignende uretmæssig adfærd.
 • at eleverne skal deltage i alle terminsprøver, årsprøver og andre interne prøver og lignende, som skolen meddeler.
 • at eleverne ikke må foretage snyd og/eller udvise lignende uretmæssig adfærd, som kan forhindre eller modvirke, at de selv eller andre elever fuldfører deres uddannelse.
 • at det ikke er tilladt at afholde ferie uden for skolens ferieperioder.

Fravær

Lærerne registrerer elevfravær fra undervisningen eller anden aktivitet i begyndelsen af lektionen/den anden aktivitet, som eleven har mødepligt til. Alt fravær registreres som 100%, herunder også ikke rettidigt afleverede skriftlige opgaver. Forsømmelsesregistreringen er tilgængelig i Lectio, og eleverne har således mulighed for selv at kontrollere registreringerne. I umiddelbar forlængelse af fraværet skal eleven udfylde ”Årsag til fravær” i Lectio. Hvis en elev ikke er enig i de registrerede forsømmelser, skal vedkommende kontakte den pågældende lærer. Hvis skolen har planlagt aktiviteter, som medfører, at elever skal være til stede to steder på samme tid, anfører eleverne dette i Lectio og henvender sig til kontoret for at få rettet fejlen. Uddannelseslederne for de enkelte klasser sikrer, at elevernes fravær kontrolleres og sørger om nødvendigt for at iværksætte initiativer for den enkelte elev.

Lærerteam, studievejleder og ledelse følger løbende den enkelte elevs studieforløb. Skolen har ret til at stille krav om en lægeerklæring for at få belyst årsagen til fraværet. Udgiften til lægeerklæringen afholdes af eleven. Ved sygefravær har eleven pligt til selv at skaffe sig oplysninger om indholdet af den undervisning, som vedkommende er gået glip af. Årsagen til fraværet tages i betragtning, når skolens ledelse konkret vurderer, om der skal iværksættes én eller flere sanktioner over for eleven.

Fritagelser

Mulernes Legatskole kan efter anmodning og en konkret vurdering fritage en elev for dele af undervisningen i et eller flere fag, når eleven på grund af sit handicap eller på grund af funktionsnedsættelse ikke kan deltage aktivt i hele undervisningen i faget eller fagene, eventuelt ved tilbud efter loven om specialundervisning, specialpædagogisk bistand eller sygeundervisning. Det samme gælder for en elev, der af andre grunde midlertidigt ikke kan deltage aktivt i hele undervisningen i et eller flere fag. Mulernes Legatskole kan i givet fald anmode eleven om en lægeerklæring som dokumentation for anmodningen om fritagelse. Det samme gælder, når der er behov for en lægeerklæring som anden relevant dokumentation, f.eks. for sygdom. Eleven afholder selv udgiften til den af skolen anmodede lægeerklæring.

 1. Ordensregler

Elever på Mulernes Legatskole skal altid overholde almene normer for god orden og samvær og sikre respektfulde relationer eleverne indbyrdes – og mellem eleverne og skolens ansatte og bestyrelsesmedlemmer. Herudover har de pligt til umiddelbart og loyalt at efterfølge de konkrete anvisninger, som skolen giver eleverne mundtligt eller skriftligt for at opretholde eller genoprette god orden på skolen.

Ordensreglerne er en beskrivelse af skolens forventninger til elevernes adfærd. Selvom en konkret adfærd ikke udtrykkeligt er nævnt i ordensreglerne, kan rektor i en given situation skønne, om der skal tildeles en sanktion.

Skolens elever har selv ansvar for deres handlinger og er dermed omfattet af de almindelige erstatningsregler. Skolen vil ikke kunne drages til ansvar, ej heller økonomisk, for skader, der forårsages af elever, medmindre skaden skyldes svigtende tilsyn eller manglende instruktion fra skolens side. Beskadigelse af bygninger, inventar eller apparatur af enhver art skal straks meddeles til pedelkontoret (”pedel” i Lectio) eller til administrationen.

Regler for orden og samvær

 • Klasserumskultur. Klassens team taler i begyndelsen af hvert skoleår med eleverne om regler for god klasserumskultur. Eleverne skal følge lærerens anvisninger. Alle skal møde rettidigt og medvirke til at skabe et godt læringsmiljø. Computer skal medbringes hver dag. I timerne må de udelukkende anvendes til faglige formål. Mobiltelefoner skal normalt være slukkede/lydløse i timerne og anbragt i taskerne, men de kan med lærerens accept bruges til faglige formål. Mad og drikke må hverken medbringes eller indtages i undervisningslokalerne, herunder idrætslokalerne, men det er tilladt at drikke vand. Læreren kan i særlige tilfælde dispensere fra denne regel.
 • Eleverne skal bruge skolens undervisningssprog som det almindelige, fælles sprog i et samvær, der inkluderer alle respektfuldt. På Mulernes Legatskole taler man i alle situationer et sprog, som alle tilstedeværende forstår.
 • Elevernes samvær og adfærd skal foregå uden støj, larm og lignende.
 • Eleverne skal bruge skolens lokaler, arealer, faciliteter og inventar med omtanke, herunder bl.a., deltage i individuel og fælles oprydning. Alle fællesområder og lokaler skal efterlades i ryddelig stand ved at stole hænges op under bordene, vinduerne lukkes, gardinerne køres op og affald placeres i affaldskurvene. Det er ikke tilladt at flytte rundt på møbler/større inventar uden aftale med pedel eller ledelse. Efterhånden som lokalerne rengøres om eftermiddagen bliver de aflåst, hvorefter eleverne kun må opholde sig i foyeren, i kantinen og i studiecafeen. Skolen skal i dagligdagen forlades senest kl. 17.00, hvor der aflåses – dog kan der gælde særlige regler for idræts- og musiklokaler i henhold til meddelelse herom.
 • Foyeren, kantinen og andre fællesområder er også et arbejdssted for elever/grupper og et gangområde for elever, personale og gæster, hvorfor det ikke er tilladt at stå i store grupper og spærre/optage unødig plads. Musik og anden støjende adfærd må kun finde sted med rektors tilladelse. Handel, opsætning af plakater, uddeling af løbesedler / vareprøver og indsamlinger på skolens område kræver tilladelse fra rektor.
 • Ordensregler gældende for bibliotek og særlige faglokaler. Der henvises til de opslåede ordensregler for ovenstående områder. Sikkerhedsreglerne for laboratorierne gennemgås af lærerne ved begyndelsen af den naturvidenskabelige undervisning. Sikkerhedsreglerne er opslået i lokalerne og findes også på skolens hjemmeside.
 • Udendørs arealer og cykelkælderen. Cykler, biler og andre køretøjer skal parkeres på de dertil indrettede steder.
 • Ubudne gæster. Besøg udefra er kun tilladt efter forudgående aftale med rektor/kontoret. Det er ikke tilladt for elever på skolen at tage imod eller tale med ubudne gæster. Ser man ubudne gæster på skolen skal det snarest muligt meddeles kontoret. Se de nærmere regler for besøg på skolen i bilaget herunder.
 • Bøger og andre undervisningsmaterialer. Eleverne låner som hovedregel bøger og andre undervisningsmaterialer af skolen. Eleverne har erstatningsansvar for det udleverede. De bøger, eleverne får stillet til rådighed, skal behandles med omhu og være forsynet med tydeligt navn, klasse og årstal. Bortkommer en bog, eller ødelægges den f.eks. ved tilskrivninger, skal bogen erstattes. Erstatningsansvar gælder også andre udleverede undervisningsmidler. Samtlige bøger skal afleveres/erstattes senest ved uddannelsens afslutning. I tilfælde af, at bøgerne ikke afleveres/erstattes ved hjemkaldelsen, sendes erstatningskrav.
 • Reklamer og kommerciel virksomhed. Hverken lærere eller elever må uden rektors godkendelse deltage i kommerciel virksomhed, der har tilknytning til skolen.
 • Påklædning. Eleverne skal være hensigtsmæssigt påklædt i henhold til retningslinjer og sikkerhedsforhold i det enkelte fag.

Mobning

Enhver form for mobning er uacceptabel og vil ikke blive tolereret. Der er tale om mobning, når en eller flere personer regelmæssigt og over længere tid – eller gentagne gange på grov vis – udsætter en eller flere andre personer for krænkende handlinger, som vedkommende opfatter som sårende eller nedværdigende. Mobning kan udøves af både elever, ansatte og ledelse og kan komme til udtryk verbalt, skriftligt eller adfærdsmæssigt. Mobning kan således også foregå via sociale medier, mail, sms o.l. At blive ignoreret i det daglige eller virtuelt, fx på sociale medier, kan også være mobning. Se i øvrigt nærmere i skolens anti-mobbestrategi: https://mulerne-gym.dk/trivsel/ .

Røgfri skole mv.

Skolen er i henhold til gældende lovgivning røgfri. Skolens forbud gælder alle former for tobak, herunder snus, e-cigaretter, vandpibe o.l. Det er ligeledes forbudt at sælge de omtalte produkter på skolens grund og i forbindelse med skoleaktiviteter.

Alkohol og rusmidler

Det er på skolens område og i undervisningstiden, uanset hvor undervisningen finder sted, ikke tilladt at sælge, indtage eller være påvirket af alkohol eller andre rusmidler. Dispensation fra alkoholforbuddet, i forbindelse med festlige arrangementer uden for skoletiden, aftales med skolens ledelse. Se nærmere i skolens rusmiddelpolitik: https://mulerne-gym.dk/rusmiddelpolitik/.

Lyd- og billedoptagelser

Lyd- og billedoptagelse, samt videreformidling/deling af disse, er kun tilladt på skolen med de optagedes samtykke. Det vil være en skærpende omstændighed, hvis sådanne optagelser krænker blufærdigheden eller den personlige integritet af den optagede.

Politiske partier, religiøs forkyndelse, gudsdyrkelse og lignende

Politiske partier, hjælpeorganisationer og kulturelle institutioner må ikke tage opstilling uden for skolens indgange og må ikke uddele løbesedler mv., men kan ved forudgående henvendelse til rektor få adgang til et bord/en stand i kantinen. Det er ikke tilladt at foretage religiøs forkyndelse på skolen eller tilskynde til fundamentalistiske holdninger og adfærd i strid med uddannelsesformålene eller anden adfærd, der kan fremme sådanne holdninger og sådan adfærd, herunder fremme social kontrol af andre elever i strid med uddannelsesformålene.

Elevadfærd uden for skolen

Reglerne omfatter også elevernes adfærd uden for skolen, dvs. adfærd som eleverne udviser i deres fritid, såfremt adfærden har indflydelse på undervisningsmiljøet på Mulernes Legatskole.

 1. Procedure for skolens indgriben over for elevers overtrædelse af reglerne

Studievejlederne og lærerne er opmærksomme på, hvilke elever, der har en adfærd, som giver anledning til, at uddannelseslederen/ledelsen orienteres. Disse elever er:

 • Elever som har haft en kraftig stigning i fraværet
 • Elever med selektivt fravær
 • Elever som har et højt samlet fravær enten i enkeltfag eller generelt
 • Elever der mangler at aflevere opgaver
 • Elever der har snydt/plagieret
 • Elever som på anden måde har overtrådt skolens studie- og ordensregler

Studievejlederen eller uddannelseslederen gennemfører en samtale med eleven i forbindelse med, at denne modtager en sanktion og sikrer, at eleven er klar over mulige konsekvenser af fortsat fravær/uacceptabel adfærd. Formålet er, at eleven vejledes med henblik på, at sådanne konsekvenser kan undgås.

Pædagogisk tilrettevisning eller advarsel

Ved mindre overtrædelser af studie- og ordensreglerne kan Mulernes Legatskole mundtligt eller skriftligt give eleven en pædagogisk tilrettevisning. I andre tilfælde kan skolen give eleven en skriftlig advarsel. En skriftlig advarsel bortfalder normalt efter et år, med mindre andet fremgår af den konkrete afgørelse i den enkelte sag. Advarsler, som er givet til en elev, der har begået, medvirket eller tilskyndet til snyd og lignende uretmæssig adfærd, bortfalder dog normalt ikke.

Yderligere sanktioner

Ved overtrædelse af Mulernes Legatskoles studie- og ordensregler, som ikke sanktioneres med en skriftlig advarsel, vil en eller flere af følgende sanktioner blive anvendt:

1) Elever, der ikke rettidigt har afleveret deres opgave, sættes i førstkommende faglektion til at skrive denne. Læreren beslutter, hvor eleven skal sidde (i undervisningslokalet eller andetsteds). Eleven skal ved lektionens afslutning aflevere opgaven via Lectio. I modsat fald giver læreren besked til uddannelseslederen. Eleven registreres som fraværende fra lektionen.

2) Hel eller delvis udelukkelse fra konkrete arrangementer eller aktiviteter.

3) Midlertidig udelukkelse fra undervisning i indtil 10 skoledage.

4) Rektor kan beslutte, at Statens Uddannelsesstøtte (SU) bortfalder, hvis en elev ikke er studieaktiv.

5) Første gang en elev har snydt/plagieret/afleveret tomt dokument bortvises eleven normalt en dag, hvor eleven føres fraværende. Ved grove tilfælde (snyd/plagiat i væsentligt omfang) eller ved gentagelsestilfælde tildeles eleven en skriftlig advarsel, og/eller eleven bortvises to dage og føres fraværende. Tredje gang en elev gribes i plagiat/snyd med en aflevering i væsentligt omfang, vil eleven normalt blive bortvist fra skolen permanent – det vil sige udmeldes.

6) Henvisning af eleven til at aflægge prøve i et eller flere fag, der kan afsluttes med prøve på det pågældende klassetrin i det pågældende år, uanset om eleven bliver udtrukket til at aflægge prøve i faget eller fagene.

7) Bortvisning fra Mulernes Legatskole eller fra en uddannelsesretning på skolen til en anden, med henblik på, at eleven gennemfører sin uddannelse der.

8) Bortvisning (udskrivning) fra Mulernes Legatskole.

Midlertidig hjemsendelse og midlertidig begrænset adgang til skolen, mens sagen behandles

Som led i behandlingen af en sag efter dette regelsæt kan Mulernes Legatskole beslutte at hjemsende den pågældende elev midlertidigt eller at begrænse elevens adgang til skolen midlertidigt, mens sagen undersøges nærmere.

Betingede sanktioner

Mulernes Legatskole kan gøre en besluttet sanktion betinget af, at eleven fremover overholder Studie- og ordensreglerne, samt evt. fastsætte betingelser, der skal være opfyldt for at sanktionen bortfalder.

 1. Eksamen

Under eksamen og årsprøver påhviler det alle elever at tage et særlig hensyn til andre elever, som er til prøve. Det gælder, både når man færdes inde på skolen, og når man færdes på skolens udeområder. Skolens generelle ordensregler gælder også i eksamens- og prøveperioder. Elever skal til enhver tid overholde generelle regler for prøver og eksaminer, samt de specifikke anvisninger for prøveaflæggelse på Mulernes Legatskole – se nærmere her: https://mulerne-gym.dk/nuvaerende-elev/diverse/om_eksamen/.

Det påhviler alle elever at rette sig efter anvisninger, som gives med henvisning til ovenstående regler, uanset om de gives af skolens personale eller af eksamensvagterne, som virker i forbindelse med afvikling af årsprøver og eksamen.

 1. Nægtelse af oprykning til næste klassetrin

Mulernes Legatskole har mulighed for at nægte en elev oprykning til næste klassetrin i overensstemmelse med § 10 i Undervisningsministeriets bekendtgørelse nr. 1077 af 13. september 2017 om studie- og ordensregler m.v. i de gymnasiale uddannelser. Hvis det uvægtede gennemsnit af alle de opnåede prøvekarakterer ved skoleårets slutning ikke er mindst 02, kan eleven normalt ikke oprykkes til næste klasse og vil derfor blive udskrevet/udmeldt af skolen. I forbindelse med udmeldelse vil skolen altid tage kontakt til Ungdommens Uddannelsesvejledning.

Rektor den 21.3.2018.

 

Bilag: Besøg på skolen af politiske ungdomsorganisationer mv.

Gæster, herunder fra demokratiske politiske organisationer er velkomne på ML, når de overholder skolens regler som er:
– når besøget er bekræftet med dato og tidspunkt (som normalt er i frokostpausen kl. 11.30-12.00) sætter rektor besøget i skolens kalender
– gæsterne skal straks ved ankomsten præsentere sig på skolens kontor, så vi ved hvem vi har besøg af
– Det er IKKE tilladt at stå udenfor skolen, hverken før eller efter besøget
– Det er IKKE tilladt at uddele mad eller drikke
– gæsterne skal holde sig til et bord i kantinen under besøget og ikke gå rundt på skolen
– besøg i undervisningen er kun tilladt efter forudgående aftale med pågældende lærer
– gæsterne skal rydde op efter sig i alle fællesområder, dvs. ikke efterlade løbesedler eller andet på gulv eller på borde; politiske organisationer kan aflevere løbesedler på kontoret til placering på ”Den politiske hylde” på biblioteket
– Det er ikke tilladt at sætte plakater op.
– Ubudne gæster har ingen adgang til skolen og anmeldes, evt. involverede mulerelever tildeles sanktion.