Menu

Studie og ordensregler

Ud over lovgivningens krav, er kernen i arbejdet og samværet for hele skolen vores værdigrundlag, som findes på hjemmesiden. For at nå de mål som værdigrundlaget sætter er forudsætningen gode rammer for skolelivet. Det er nærmere beskrevet herunder i skolens studie- og ordensregler.

 

1. Særligt vigtige regler på ML

Procedure for håndtering af skriftlige afleveringer:

Alle elever skal aflevere deres opgaver på det aftalte tidspunkt. Elever, der ikke har afleveret deres opgave, sættes i førstkommende faglektion til at skrive denne. Læreren beslutter, hvor eleven skal sidde (i undervisningslokalet eller andetsteds). Eleven skal ved lektionens afslutning aflevere via Lectio. I modsat fald giver læreren besked til uddannelseslederen. Eleven får fravær fra lektionen.

Procedure for godskrivning af fravær:

Hvis elevens fravær skyldes deltagelse i elevrådsmøder eller udvalgsmøder, indkaldte møder med studievejleder eller uddannelsesleder, eller hvis eleven deltager i skolearrangerede aktiviteter som idrætsstævner, musikarrangementer, aktiviteter for særlige talenter, eller studiepraktik på de videregående uddannelser, kan kontoret ’godskrive’ (slette) fraværet. Eleven skal normalt selv komme forbi kontoret for at få godskrevet denne type fravær.

Kommunikation til hjemmet:

Skolen fortsætter med at informere forældrene om fravær og evt. disciplinære problemer efter at eleven er fyldt 18 år – medmindre eleven har frabedt sig dette.

Besøg udefra er kun tilladt efter forudgående aftale med rektor/kontoret:

Det er IKKE tilladt for elever på skolen at tage imod eller tale med ubudne gæster. Ser man ubudne gæster på skolen skal det snarest muligt meddeles kontoret, medmindre der er tale om folkeskoleelever, hvor der gælder særlig aftale.

Almindelige hensyn:

Alle skal tage hensyn til rengøringspersonalet og pedellerne ved at rydde op efter jer og hænge altid stolene op under bordene. Affald skal altid i affaldsspandene.
Efterhånden som lokalerne rengøres om eftermiddagen bliver de aflåst, hvorefter eleverne KUN må opholde sig i foyereren, i kantien og i studiecafeen. Skolen skal i dagligdagen forlades senest kl. 17.00, hvor der aflåses.
Det er ikke tilladt at spille høj musik/larme i fællesområderne og i lokalerne i pauserne – alle taler dæmpet, vi råber ikke til hinanden på ML!
Foyeren er også et arbejdssted for elever/grupper og et gangområde for personale og gæster, hvorfor det ikke er tilladt at stå i store grupper og spærre.
Vi har en sprogpolitik på ML, som alle skal overholde: Vi taler i alle situationer et sprog, som alle forstår.


2. Generelle forhold

Almindelige regler for god opførsel gælder naturligvis på skolen og i alle virtuelle fora hvor elever og ansatte er involverede. Eleverne forventes at være gode ambassadører for Mulernes Legatskole og kreative i deres ideer om udvikling af skolen. Hverken lærere eller elever må deltage i kommerciel virksomhed der har tilknytning til gymnasiet, uden rektors godkendelse. Der er mødepligt til undervisningen, som alt overvejende er placeret dagligt mellem kl. 8.10 og kl. 15.10. Eleverne skal deltage aktivt i alle skolens planlagte aktiviteter, herunder introforløb, virtuel undervisning, fællestimer, tutorsamtaler, studievejledning, prøver, ekskursioner og studieture. Ændringer af skemalagte aktiviteter udover kl. 15.10 varsles mindst 14 dage i forvejen.

Ordensreglerne er en beskrivelse af skolens forventninger til elevernes adfærd. Selvom en konkret adfærd ikke udtrykkeligt er nævnt i ordensreglerne, kan rektor i en given situation skønne om der skal tildeles en sanktion. Skolens elever har selv ansvar for deres handlinger og er dermed omfattet af de almindelige erstatningsregler. Skolen vil ikke kunne drages til ansvar, ej heller økonomisk, for skader, der forårsages af elever, medmindre skaden skyldes svigtende tilsyn eller manglende instruktion fra skolens side. Beskadigelse af bygninger, inventar eller apparatur af enhver art skal straks meddeles til administrationen eller til pedelkontoret. Se nærmere om forsikringsforhold her.

Elever på Mulernes Legatskole har pligt til at følge skolens studie- og ordensregler. Studie- og ordensreglerne gælder på skolen i og uden for undervisningstiden, i elektronisk kommunikation, og gælder også for elever uden for skolen i de situationer, hvor eleverne repræsenterer skolen (f.eks. studierejse, stævner, kor mm.). Reglerne er fastsat af rektor efter høring af bestyrelsen, elevrådet og pædagogisk råd. Ved skolestart orienteres nye elever om reglerne og mulige sanktioner af klassens team. Orienteringen tager udgangspunkt i den samlede beskrivelse af reglerne, som ligger på skolens hjemmeside.


3. Yderligere specifikke regler

1. Adfærd. Ingen elev på Mulernes Legatskole må udsættes – eller udsætte andre – for nedværdigende eller krænkende behandling. Elever på Mulernes Legatskole har pligt til aktiv deltagelse i undervisningen. Eleverne er forpligtet til rettidigt at aflevere alle skriftlige opgaver, som kvalitativt og kvantitativt opfylder de stillede krav. Den enkelte elev skal tage ansvar for egen læring og sammen med klassens lærere arbejde for et godt undervisningsmiljø for alle.

2. Klasserumskultur. Klassens team taler i begyndelsen af hvert skoleår med eleverne om regler for god klasserumskultur. Eleverne skal følge lærerens anvisninger, både inden for aftalen og i det hele taget vedr. almindelig god tone og opførsel. Alle skal møde rettidigt og medvirke til at skabe et godt læringsmiljø. Computer skal medbringes hver dag. I timerne må de udelukkende anvendes til faglige formål. Mobiltelefoner skal normalt være slukkede/lydløse i timerne, men de kan med lærerens accept bruges til faglige formål. Mad og drikke må hverken medbringes eller indtages i undervisningslokalerne; men det er tilladt at drikke vand. Læreren kan i særlige tilfælde dispensere for denne regel. Klasselokalerne skal altid efterlades i ryddelig stand. Efter hver lektion/modul skal stole hænges op under bordene, vinduerne lukkes, og affald placeres i affaldskurvene. Se nærmere her om god klasserumskultur på ML (pdf-fil).

3. Bøger og andre undervisningsmaterialer. Eleverne låner som hovedregel bøger og andre undervisningsmaterialer af skolen. Eleverne har erstatningsansvar for det udleverede. De bøger, eleverne får stillet til rådighed, skal behandles med omhu og være forsynet med tydeligt navn, klasse og årstal. Bortkommer en bog, eller ødelægges den f.eks. ved tilskrivninger, skal bogen erstattes. Erstatningsansvar gælder også andre udleverede undervisningsmidler. Samtlige bøger skal afleveres/erstattes senest ved uddannelsens afslutning. I tilfælde af, at bøgerne ikke afleveres/erstattes inden uddannelsens afslutning, sendes erstatningskrav.

4. Fravær. Al fravær herunder sygdom skal straks meddeles skolen på mail: sygemelding@skolekom.dk. Fremmødereglerne følger bekendtgørelsen, og eleven kan løbende følge sit fravær på skolens intranet. Lærerteam, studievejleder og ledelse følger løbende den enkelte elevs studieforløb. Skolen har ret til at stille krav om en lægeerklæring for at få belyst årsagen til fraværet. Udgiften til lægeerklæringen afholdes af eleven. Se nærmere i skolens procedure for bekæmpelse af fravær, som ligger under retningslinjer.

5. Røgfri skole mv. Rygning og brug af snus er ikke tilladt på skolens område. Forbuddet gælder også elektroniske cigaretter o. lign. samt brug af snus af alle typer. Hvis en elev ryger/bruger snus på skolens område noteres navn og klasse og eleven bortvises den følgende skoledag. I gentagelsestilfælde kan eleven bortvises permanent fra skolen.

6. Kantinen og andre fællesområder. Mad og drikke skal indtages i kantinen eller i fællesområderne. Der er selvafrydningspligt. Affald af enhver art skal placeres i affaldskurvene. Stolene skal sættes på plads. Musik og anden støjende adfærd i fællesområderne må kun finde sted med rektors tilladelse. Handel, opsætning af plakater, uddeling af løbesedler / vareprøver og indsamlinger på skolens område kræver tilladelse fra rektor.

7. Alkohol og rusmidler. Det er på skolens område og i undervisningstiden, uanset hvor undervisningen finder sted, ikke tilladt at indtage – eller være påvirket af – alkohol eller andre rusmidler. Dispensation fra alkoholforbuddet, i forbindelse med festlige arrangementer uden for skoletiden, aftales med skolens ledelse. Se nærmere om skolens rusmiddelpolitik her.

8. Opslagstavlerne. Der må kun forekomme opslag på nærmere angivne steder og kun efter tilladelse fra rektor.

9. Arrangementer i skolens navn og besøg. Der må ikke laves arrangementer i skolens navn uden rektors tilladelse. Besøg udefra er kun tilladt efter forudgående aftale med rektor.

10. Udendørs arealer og cykelkælderen. Cykler, biler og andre køretøjer skal parkeres på de dertil indrettede steder.

11. Studierejser, ekskursioner og anden undervisning uden for Mulernes Legatskole. Der henvises til særligt regelsæt for ekskursioner. Eleverne er i øvrigt forpligtet til at følge lærernes anvisninger.

12. Ordensregler gældende for bibliotek og særlige faglokaler. Der henvises til de opslåede ordensregler for ovenstående områder. Sikkerhedsreglerne for laboratorierne gennemgås af lærerne ved begyndelsen af den naturvidenskabelige undervisning. Sikkerhedsreglerne er opslået i lokalerne og kan også finder her.

13. Eksamen Elever skal til enhver tid overholde generelle regler for prøver og eksaminer, samt de specifikke anvisninger for prøveaflæggelse på Mulernes Legatskole. Computer skal under hele prøven alene være tilknyttet skolens netværk, og have Lectio login-siden som startside. Telefoner må ikke medbringes ved prøver og eksamen. Eleverne må ikke på nogen måde kommunikere fysisk med andre under prøven/eksamen.  Man må heller ikke på nogen måde benytte nettet til kommunikation med omverdenen. Overtrædelse af ovennævnte er snyd, og der handles i givet fald med udgangspunkt i bekendtgørelsen, således at bortvisning er en naturlig konsekvens. Som udgangspunkt må internettet ikke benyttes under prøver. Undtagelser herfra vil fremgå af opgaven. Man må ved enhver prøve/eksamen kun bruge containere (= opbevaringssteder) på nettet, hvor egne læremidler, egne notater og egne arbejder er placeret, og som holdets lærer har givet tilladelse til at benytte. Disse steder vil fremgå af et papir, der udleveres til den enkelte prøve. Der er ved alle prøver med hjælpemidler adgang til Gyldendals ordbøger/Ordbogen.com.

14. Oprykning. Såfremt elevens karaktergennemsnit ved skoleårets afslutning er under det officielle beståkrav, indgår elevens studieaktivitet i beslutningen om oprykning i næste klasse.

15. Dokumentation i forbindelse med sygdom. Skolen kan afhængigt af den konkrete situation kræve dokumentation for sygdom herunder lægeattest. Evt. udgifter i den forbindelse afholdes af eleven.

16. Sanktioner. Ordensreglerne er baseret på gældende love og bekendtgørelser. Heri præciseres, at eleverne skal følge skolens studie- og ordensregler. Bekendtgørelsen slår fast, hvad der skal ske, hvis reglerne overtrædes. Sanktioner vil normalt først kunne iværksættes efter én forudgående skriftlig advarsel. Sanktionerne afpasses efter forseelsens karakter. For afgørelser truffet af rektor finder forvaltningslovens regler om begrundelse, partshøring og klagevejledning anvendelse.

Loading...