Menu

Evaluering og evalueringsstrategi

Hvordan evalueres undervisningens kvalitet?

Optimalt bør alle forløb evalueres formativt, men som minimum skal det ske på alle hold mindst to gange om året, og mindst én af disse evalueringer er skriftlig. Evalueringen anvendes til at justere undervisningens niveau, form m.v. i forhold til elevernes faglige formåen og læringsstile. Konklusionerne på evalueringerne skal i skriftlig form deles mellem læreren og klassen. Faglæreren opbevarer resultaterne af evalueringerne gennem hele holdets forløb. Større projekter, tværfaglige forløb og lignende evalueres særskilt.

Evalueringen af undervisningen foregår som anført i bekendtgørelsen i tilknytning til al undervisning. Af skolens evalueringsplan (se herunder) fremgår det, hvordan evalueringen foregår, med anvisning på konkrete evalueringsmetoder til brug ved evaluering af elevernes udbytte samt elevernes evaluering af undervisningsforløb. Sådanne evalueringer foretages hvert semester. Rektor foretager både mundtlig og skriftlig anonym evaluering af undervisningen og forholdene på ML inden efterårsferien i alle nye klasser. Desuden indgår evaluering ved alle MUS med lærerne. Resultatet af begge dele meddeles Pædagogisk Råd, Elevrådet og Bestyrelsen hvert efterår.

På det årlige eksterne elevrådsseminar og på elevrådets almindelige dagsordner drøftes evaluering sammen med en række pædagogiske spørgsmål. Dette sker også på de jævnlige møder i Fællesudvalget (skolens ledelse, PRs ledelse og Elevrådets ledelse). Den enkelte klasse har to elever med særlige jobs, en elevrepræsentant og it-medhjælper, som sammen med klassens lærerteam har en række konkrete arbejdsopgaver, heri indgår permanent refleksion over god undervisningspraksis og fælles bestræbelser på at imødekomme både elevbehov og lærersynspunkter. Ledelsesrepræsentanter har regelmæssig kontakt med de enkelte klassers lærerteam.

Endelig evalueres undervisningen og skolen ved jævnlige elektroniske spørgeskemaundersøgelser i alle klasser om elevtrivsel/elevmiljø. Disse udmøntes i handleplaner, som offentliggøres på skolens hjemmeside – klik og læs nærmere.

Lære mere: