Menu

Skriftligt arbejde

Mulernes Legatskole er et elektronisk gymnasium, hvor alle skriftlige opgaver skal stilles og afleveres elektronisk. Desuden bygger undervisningen på at:

 • Eleverne skal medbringe en computer til undervisningen hvor kravet er, at den skal kunne fungere i et Windows-miljø og kunne afvikle Officepakken. Chromebook er ikke anvendelig!
 • Alle elever har gratis adgang til Gyldendals røde ordbøger via nettet. Der er både adgang på skolen og derhjemme
 • Alle elever i første-klasserne får matematikprogrammet nSpire udleveret gratis
 • Alle elever får MS Officepakken udleveret gratis
 • Der er Studiecafé med lektiehjælp hver eftermiddag (undtagen fredag), hvor eleverne i et virtuelt rum på internettet få hjælp til deres skriftlige opgaver og afleveringer af en faglærer eller af andre elever (studiepiloter)

Det skriftlige arbejde på skolen er kendetegnet ved procesorienterede arbejdsformer

 • Alle 1g-/1hf-elever introduceres til grundlæggende processkrivningsmetodik af danskfaget i løbet af 1. semester
 • Elever forventes i alle fag at arbejde med genaflevering og videreudvikling af tidligere afleverede udkast
 • Elever forventes i alle fag at arbejde med responsgrupper og med gruppeafleveringer

Skriftligt arbejde – også på skolen

 • For at styrke arbejdet med den skriftlige dimension i fagene kan fordybelsestiden til skriftligt arbejde afvikles ved tilstedeværelse på skolen sammen med en lærer, således at eleven får mere tid sammen med læreren og derved mere hjælp undervejs i selve besvarelses-processen. Gradvist bliver eleverne således mere og mere øvede i at arbejde selvstændigt med den skriftlige dimension. Læreren flytter på denne måde også en del af sit arbejde fra at ”sætte røde streger” i de færdige elev-produkter til at støtte og vejlede den enkelte elev undervejs i processen. Med Gymnasiereformen fra 2017 er der tildelt flere timer til undervisningen, så det skriftlige og mundtlige arbejde – herunder individuel feedback – ikke mere er skarpt opdelt, men i større omfang integreret i undervisningen.

Fordybelsestid og det skriftlige arbejdes omfang

 • Eleverne skal på forhånd kende fordybelsestiden/elevtiden for den enkelte opgave
 • Fordybelsestiden skal svare til den tid, en gennemsnitselev skal bruge på en udtømmende besvarelse af opgaven
 • Med mellemrum skal såvel læreren som skolen undersøge, om den angivne tid til opgaven er realistisk
 • Alle skriftlige opgaver med elevtid skal fremgå af Lectio
 • Efterårets opgaver indtastes af faglærerne inden 1. september og koordineres af lærerteamet
 • Forårets opgaver indtastes af faglærerne senest første skoleuge i januar og koordineres af lærerteamet
 • På 1. semester bør ingen fag stille opgaver på mere end max. 3 timers elevtid
 • Evt. materiale til den enkelte opgave skal være eleverne i hænde senest en uge før deadline
 • Eleverne kan kontakte teamkoordinatoren ved en periodevis for stor skriftlig arbejdsbyrde

Rettidig aflevering

 • Alle elever afleverer i Lectio. Hvis læreren tillige ønsker afleveringen på anden vis, må læreren selv lave aftale med eleverne herom
 • Alle elever skal aflevere deres opgaver på det aftalte tidspunkt. Elever, der ikke har afleveret deres opgave, sættes i førstkommende faglektion til at skrive denne. Læreren beslutter, hvor eleven skal sidde (i undervisningslokalet eller andetsteds). Eleven skal ved lektionens afslutning aflevere via Lectio. I modsat fald giver læreren besked til uddannelseslederen. Eleven får fravær fra lektionen.
 • I tilfælde af faglige vanskeligheder henvises eleven til studiecaféen

Tilbagelevering

 • Alle rettidigt afleverede opgaver tilstræbes leveret tilbage til eleverne efter senest to uger (større opgaver som fx SSO og SRP er dog undtaget)

Variation i rette- og evalueringsformer

 • Der er intet krav om, at alle besvarelser skal rettes fuldstændig igennem. Man kan fx markere, at kun dele af opgaven er rettet totalt igennem for sproglige eller indholdsmæssige fejl
 • Lærerens rettetid kan omlægges til vejledningstid
 • Lærerkommentarer skal som hovedregel have et fremadrettet sigte
 • Elever med beslægtede vanskeligheder kan samles til gruppevis vejledning både før og efter afleveringstidspunktet
 • Der er krav om, at man i alle fag kommenterer/evaluerer formidlingsevnen (sprog, sammenhæng, relevans mv.) i forbindelse med skriftlige fag
 • Gennemgang af fx en modelbesvarelse, samtaler med elever (gruppevis eller individuelt) kan som afveksling også være evalueringsmetode, blot den enkelte elev sikres feedback på sit arbejde
 IT-elever
 • ML har udpeget en it-elev i hver klasse. Den pågældende elev er særligt god til it, og vedkommende hjælper både lærere og elever i alle givne it-sammenhænge. Det er en konstruktiv praksis, som skolen er meget glad for. Skolen har både it-tekniker og it-vejledere, som hjælper og vejleder eleverne med god anvendelse af it – se nærmere under it på Mulernes Legatskole.

Overordnet plan for større skriftlige opgaver