Menu

Skriftligt arbejde

 • Mulernes Legatskole er et elektronisk gymnasium, hvor alle skriftlige opgaver skal stilles og afleveres elektronisk. Desuden bygger undervisningen på at:
 • Eleverne skal medbringe en computer til undervisningen
 • Alle elever har gratis adgang til Gyldendals røde ordbøger via nettet. Der er både adgang på skolen og derhjemme
 • Alle elever i første-klasserne får matematikprogrammet nSpire udleveret gratis
 • Alle elever får MS Officepakken udleveret gratis
 • Der er Studiecafé med lektiehjælp hver eftermiddag (undtagen fredag) og online lektiehjælp i matematik, spansk og italiensk om aftenen, hvor eleverne i et virtuelt rum på internettet få hjælp til deres skriftlige opgaver og afleveringer af en faglærer eller af andre elever (studiepiloter)

Det skriftlige arbejde på skolen er kendetegnet ved procesorienterede arbejdsformer

 • Alle 1g-/1hf-elever introduceres til grundlæggende processkrivningsmetodik af danskfaget i løbet af 1. semester
 • Elever bør i alle fag arbejde med genaflevering og videreudvikling af tidligere afleverede udkast
 • Elever bør i alle fag arbejde med responsgrupper og med gruppeafleveringer

Skriftligt arbejde – også på skolen

 • For at styrke arbejdet med den skriftlige dimension i fagene har skolen besluttet at omlægge en del af den tid, som eleven forventes at bruge på besvarelserne hjemme, til tilstedeværelse på skolen sammen med en lærer, således at eleven får mere tid sammen med læreren og derved mere hjælp undervejs i selve besvarelses-processen. Gradvist bliver eleverne således mere og mere øvede i at arbejde selvstændigt med den skriftlige dimension. Læreren flytter på denne måde også en del af sit arbejde fra at ”sætte røde streger” i de færdige elev-produkter til at støtte og vejlede den enkelte elev undervejs i processen. Med Gymnasiereformen fra 2017 er der tildelt flere timer til undervisningen, så det skriftlige og mundtlige arbejde – herunder individuel feedback – ikke mere er skarpt opdelt, men i større omfang integreret i undervisningen.

Fordybelsestid og det skriftlige arbejdes omfang

 • Eleverne skal på forhånd kende elevtiden for den enkelte opgave
 • Fordybelsestiden skal svare til den tid, en gennemsnitselev skal bruge på en udtømmende besvarelse af opgaven
 • Med mellemrum skal såvel læreren som skolen undersøge, om den angivne tid til opgaven er realistisk
 • Alle skriftlige opgaver med elevtid skal fremgå af Lectio
 • Årets opgaver indtastes af faglærerne inden 1. september og koordineres af lærerteamet
 • På 1. semester bør ingen fag stille opgaver på mere end max. 3 timers elevtid
 • Evt. materiale til den enkelte opgave skal være eleverne i hænde senest en uge før deadline
 • Eleverne kan kontakte teamkoordinatoren ved en periodevis for stor skriftlig arbejdsbyrde

Rettidig aflevering

 • Alle elever afleverer i Lectio. Hvis læreren tillige ønsker afleveringen på anden vis, må læreren selv lave aftale med eleverne herom
 • Alle elever skal aflevere deres opgaver på det aftalte tidspunkt. Elever, der ikke har afleveret deres opgave, sættes i førstkommende faglektion til at skrive denne. Læreren beslutter, hvor eleven skal sidde (i undervisningslokalet eller andetsteds). Eleven skal ved lektionens afslutning aflevere via Lectio. I modsat fald giver læreren besked til uddannelseslederen. Eleven får fravær fra lektionen.
 • I tilfælde af faglige vanskeligheder henvises eleven til studiecaféen

Tilbagelevering

 • Alle rettidigt afleverede opgaver tilstræbes leveret tilbage til eleverne efter senest to uger (større opgaver som fx SSO og SRP er dog undtaget)

Variation i rette- og evalueringsformer

 • Der er intet krav om, at alle besvarelser skal rettes fuldstændig igennem. Man kan fx markere, at kun dele af opgaven er rettet totalt igennem for sproglige eller indholdsmæssige fejl
 • Lærerens rettetid kan oplægges til vejledningstid
 • Lærerkommentarer bør som hovedregel have et fremadrettet sigte
 • Elever med beslægtede vanskeligheder kan samles til gruppevis vejledning både før og efter afleveringstidspunktet
 • Der er krav om, at man i alle fag kommenterer/evaluerer formidlingsevnen (sprog, sammenhæng, relevans mv.) i forbindelse med skriftlige fag
 • Gennemgang af fx en modelbesvarelse, samtaler med elever (gruppevis eller individuelt) kan som afveksling også være evalueringsmetode, blot den enkelte elev sikres feedback på sit arbejde
 IT-elever
 • ML har udpeget en it-elev i hver klasse. Den pågældende elev er særligt god til it, og vedkommende hjælper både lærere og elever i alle givne it-sammenhænge. Det er en konstruktiv praksis, som skolen er meget glad for