Menu

Eksamen

Eksamen på Mulernes Legatskole følger Undervisningsministeriets (UVM) regler, som de fremgår dels af Eksamensbekendtgørelsen og dels Bekendtgørelse om studie- og ordensregler i gymnasiet.
Det er vigtigt at bemærke, at der afvikles eksamen i både 1.hf, samt i 1.g og i 2.g – altså ikke kun efter sidste skoleår.
Ledelsen informerer generelt eleverne om eksamen både elektronisk og på fællesmøder i Salen, men løbende og detaljeret information gives af lærerne i de enkelte fag og af studievejlederne.

Oprykning
For at en elev kan blive oprykket til næste klasse gælder at vedkommende skal have opnået et tilstrækkeligt udbytte af undervisningen. Hvis gennemsnittet af de opnåede karakterer ved skoleårets slutning ikke er mindst 02, kan eleven normalt ikke oprykkes til næste klasse og vil derfor blive udskrevet/udmeldt af skolen.

Eksamensgrundlag
Grundlaget for alle eksamener fremgår dels af den undervisningsbeskrivelse for det enkelte fag, som læreren offentliggør i Lectio senest 14 dage før prøveplanens offentliggørelse – se nærmere her  – og dels af bestemmelserne i læreplanen for det enkelte fag – se nærmere her.

Snyd / plagiat
Når en eksaminand under en skriftlig eller mundtlig prøve skaffer sig uretmæssig hjælp eller benytter ikke-tilladte hjælpemidler, bortvises vedkommende fra prøven eller karakteren -3, jf. Eksamensbekendtgørelsens § 20:

“Stk. 2. Institutionen bortviser eksaminanden fra prøven eller tildeler eksaminanden karakteren -3 (minus tre), hvis eksaminanden i forbindelse med en prøve foretager sig handlinger for at skaffe sig eller give en anden eksaminand uretmæssig hjælp til besvarelse af en opgave. Det samme gælder, hvis eksaminanden benytter ikke-tilladte hjælpemidler, udgiver andres arbejde for at være sit eget eller afleverer eget tidligere bedømt arbejde uden henvisning hertil.” Jvf: tillæg til Eksamensbekendtgørelsen for disse elever!

Som rettesnor for, hvornår der foreligger uretmæssig anvendelse af andres arbejde kan henvises til den af Kulturministeriet udarbejdede vejledning om god citatskik og plagiat i tekster som led i sikringen af, at ophavsretten fungerer bedst muligt i praksis. Andre må ikke uberettiget stjæle frugten af ophavsmandens arbejde. Reglerne om god citatskik og plagiat findes i ophavsretsloven, hvorefter det som udgangspunkt er lovligt at citere men ulovligt at plagiere. Andre personer må ikke bruge teksten på en sådan måde, at det fremstår, som om de selv har skrevet den. Vejledningen indeholder desuden en anvisning på, hvilke oplysninger en kildeangivelse skal indeholde, og hvad der er forskellen på fri benyttelse og plagiat – læs nærmere her.

Der tales om plagiat, når en andens tekst er anvendt uden at lave præcise kildehenvisninger. Det gælder også, hvis eksaminanden ”blot” har ”oversat” den fremmede tekst til sit eget sprog. Der er tale om plagiat, når der kopieres sætninger, fraser eller ideer fra andre uden at kreditere ophavsmanden.
Endvidere kan henvises til en webtutorial for studerende om plagiering, udarbejdet i samarbejde mellem de største danske forskningsbiblioteker og undervisere fra Syddansk Universitet, Københavns Universitet og Aarhus Universitet – læs nærmere her.

Særlige vanskeligheder i forbindelse med en formodning om, hvorvidt en eksaminand har ”snydt”, opstår ved de store skriftlige opgaver, som eksaminanden udarbejder uden skolens opsyn.
Det er erfaringen, at mange eksaminander under udarbejdelse af disse opgaver modtager forskellige former for hjælp af familiemedlemmer og andre ressourcepersoner mv., og at det sker i større eller mindre omfang. Der er en glidende overgang mellem, hvad der må betragtes som støtte af en sådan karakter, at produktet fortsat kan betragtes som eksaminandens eget selvstændige produkt (hjælpen anses ikke for at være uretmæssig), og hvornår hjælpen må anses for at være af en sådan karakter, at det ikke længere er tilfældet (uretmæssig hjælp). Afgørelsen af, om et produktet er eksaminandens egen selvstændige præstation, beror på en konkret vurdering i hvert enkelt tilfælde.

Når der hos bedømmerne foreligger formodning om snyd, må der ikke gives en bedømmelse, hvor der ved bedømmelsen blot ses bort fra afsnit mv., der anses for snyd, således at bedømmelsen alene sker på baggrund af den resterende besvarelse. Snyd kan komme på tale, ikke blot når der for eksempel er tale om større afsnit, der er afskrift eller tilsvarende fra andre værker uden henvisninger, men efter omstændighederne også, hvor der er tale om elementer, der volumenmæssigt ikke fylder meget.
Med reglen om, at eksaminanden skal skrive under på, at vedkommende ikke har snydt, er der sat fokus på problemstillingen.

IT og skriftlig eksamen
Elever skal til enhver tid overholde generelle regler for prøver og eksaminer, samt de specifikke anvisninger for prøveaflæggelse på Mulernes Legatskole. Alle elever skal møde i god tid inden prøven, og være klar på den anviste plads senest 15 min. før prøven starter. Telefoner må ikke medbringes ved prøven. Inden prøvens begyndelse skal eleven sikre sig, at der er strøm og internet, og at man kan åbne afleveringsoptionen på Lectios forside/logge på Netprøver.  Computer skal under hele prøven alene være tilknyttet skolens netværk, og have Lectio login-siden som startside. Det er elevens eget ansvar at computeren virker og kan tilgå internettet, og at alle nødvendige programmer er installeret.
Eleverne må ikke på nogen måde kommunikere fysisk med andre under prøven. Eleverne må ikke rejse sig uopfordret. Hvis man skal på toilettet, skal man tilkalde den tilsynsførende, ved at række hånden højt i vejret. Eleven skal oprette et sidehoved med navn, klasse og elevnummer, som fremgår af et skilt på  hvert bord. Eleven skal give filen sit navn, efterfulgt af holdbetegnelse, f.eks. ”Hans Hansen, 2a Ma”. Hvis der mod forventning skulle forekomme længere nedbrud på internettet efter melding fra ITC Fyn/lokal tekniker, forlænges prøvetiden tilsvarende.  Ved kortere udfald forlænges prøvetiden ikke. Eleverne skal med mellemrum gemme deres arbejde, også gerne på en usb-nøgle.
Eleven må ikke på nogen måde benytte nettet til kommunikation med omverdenen. Overtrædelse af ovennævnte er snyd, og der handles i givet fald med udgangspunkt i bekendtgørelsen, således at bortvisning er en naturlig konsekvens. De tilsynsførende foretager jævnlige tjek af eksaminandernes skærmbilleder for at sikre, at der ikke kommunikeres utilsigtet med omverdenen. Vi gemmer en log over al internetaktivitet som foregår på skolens netværk under prøverne, og tager stikprøver for at tjekke internetaktiviteten. Desuden tjekkes under prøven, at der ikke benyttes andre netværk.
Som udgangspunkt må internettet ikke benyttes under prøver. Undtagelser herfra vil fremgå af opgaven. Man må ved enhver prøve/eksamen kun bruge opbevaringssteder på nettet, hvor egne læremidler, egne notater og egne arbejder er placeret, og som holdets lærer har givet tilladelse til at benytte. Disse steder vil fremgå af et papir, der udleveres til den enkelte prøve. Der er ved alle prøver med hjælpemidler adgang til Gyldendals ordbøger/Ordbogen.com, som tilgås via linket øverst på skolens hjemmeside.

Netadgang må nu kun benyttes, når der er tale om adgang til undervisningsmateriale, der på institutionens foranledning er blevet anvendt i undervisningen, og som fremgår af undervisningsbeskrivelsen, såfremt det ikke kan medbringes af eksaminanden og opbevares lokalt på eksaminandens udstyr. Jvf: tillæg til Eksamensbekendtgørelsen for disse elever!

Der skal afleveres inden for tidsfristen. I Netprøver afleveres i pdf. Ved terminsprøver og AT afleveres i Lectio. Her skal man aflevere i word, pånær prøver i matematik og musik, hvor der skal afleveres i pdf. Når man vil aflevere, skal man gå til Netprøver/Lectio, og tilkalde en tilsynsførende, som skal overvåge afleveringsproceduren. Her skal eleven vedhæfte filen med sin besvarelse. Det er elevens eget ansvar at sikre, at man uploader den rigtige fil. Eleven skal herefter bekræfte, at besvarelsen er eget produkt, og derefter aflevere. I Netprøver modtager man kvitteringsmail. Hvis eleven er færdig før prøvens udløb, må man gerne forlade lokalet, dog er det ikke tilladt at forlade lokalet de sidste 10 minutter af prøven. Eleven skal huske at tage affald med når lokalet forlades og sætte stolen op.

Skolen har ikke en forsikring, der dækker eventuelle skader og tyveri som måtte ske med elevernes computere på skolen – heller ikke til prøver og eksamen. I de fleste tilfælde dækker hjemmets indboforsikring, men vil man være sikker, så bør man tage kontakt til sit forsikringsselskab for nærmere information.

Klageadgang
Generelt gælder for alle klager over prøver og eksamen, at de skal meddeles rektor hurtigst muligt og senest indenfor en frist på 14 dage. Klagen skal være skriftlig og skal meddeles rektor – helst via mail – af eleven personligt eller af forældrene, hvis eleven er under 18 år. Klagen skal være individuel og det er kun helt konkrete forhold ved den mundtlige eller skriftlige prøve eleven kan klage over, som det fremgår af Eksamensbekendtgørelsen:

” § 48. Klage indgives individuelt og skal nøje angive de faktiske omstændigheder, som efter klagerens mening bør begrunde en imødekommende afgørelse. Klagen kan vedrøre:
1) eksaminationsgrundlaget, herunder prøvespørgsmål, opgaver og lignende, samt dets forhold til uddannelsens mål og krav,
2) prøveforløbet eller
3) bedømmelsen.”

Klager over manglende oprykning eller udskrivning af skolen skal dog indgives til Undervisningsministeriet, hvilket sker ved at klagen indgives skriftligt til rektor, der videresender klagen til UVM. En sådan klage har normalt ikke opsættende virkning.

Opmærksomheden henledes iøvrigt på følgende særlige bestemmelser om eksamen

§ 9. En eksaminand, der har været forhindret i at gennemføre en prøve på grund af dokumenteret sygdom eller anden uforudseelig grund, skal have mulighed for at aflægge prøven snarest muligt.
Stk. 2. Institutionen kan bestemme, at sygeprøve gennemføres ved forlængelse af allerede fastsatte afleveringsfrister for projektopgaver og andre opgaver, der forudsætter afleveringsfrister.

§ 15. Under prøverne er anvendelse af hjælpemidler, herunder elektroniske, tilladt, jf. dog stk. 2, medmindre der i reglerne for den enkelte uddannelse er fastsat begrænsninger.
Stk. 2. Eksaminanden har under prøver, der er underlagt tilsyn, alene adgang til internettet, for så vidt angår egne læremidler, egne notater og egne arbejder.

§ 16. En prøve er begyndt, når uddelingen af opgaverne er begyndt, eller når eksaminanden er blevet gjort bekendt med prøvespørgsmålet, opgaven, opgavetitlen, forberedelsesmaterialet eller lignende.
Stk. 2. Prøven afvikles inden for den i læreplanen fastsatte tidsramme. En eventuel forberedelsestid indeholder tid til udlevering af opgave og materiale. Eksaminationstiden ved en prøve med mundtlig besvarelse indeholder tid til votering og karakterfastsættelse.

§ 17. En eksaminand, der udebliver fra eller kommer for sent til en prøve, har ikke krav på at aflægge prøven.
Stk. 2. Hvis det anses for udelukket, at en eksaminand, der kommer for sent til en skriftlig prøve, kan have modtaget nogen oplysning om opgaven, og hvis institutionen skønner, at forsinkelsen er rimeligt begrundet og af kortere varighed, kan eksaminanden få lov til at deltage i prøven. Prøvetiden forlænges ikke. Institutionen kan i særlige tilfælde beslutte, at prøvetiden forlænges.
Stk. 3. Hvis institutionen skønner, at udeblivelsen eller forsinkelsen er rimeligt begrundet, kan eksaminanden få tilbud om at aflægge prøve på et senere tidspunkt.

§ 19. Institutionen træffer afgørelse om tilbud af særlige prøvevilkår til eksaminander med psykisk eller fysisk funktionsnedsættelse eller med andre tilsvarende specifikke vanskeligheder, når dette er nødvendigt for at ligestille disse eksaminander med andre i prøvesituationen. Det er en forudsætning, at der med tilbuddet ikke sker en ændring af prøvens niveau.

§ 20. Besvarelsen skal være eksaminandens egen og selvstændige besvarelse, medmindre andet fremgår af reglerne for den enkelte uddannelse. En eksaminand, der under en prøve skaffer sig eller giver en anden eksaminand uretmæssig hjælp til besvarelse af en opgave eller benytter ikke-tilladte hjælpemidler, bortvises af institutionen fra den pågældende prøve.
Stk. 2. Hvis der under eller efter en prøve opstår formodning om, at en eksaminand uretmæssigt har skaffet sig eller ydet hjælp, jf. stk. 1, har udgivet en andens arbejde for sit eget eller har anvendt eget tidligere bedømt arbejde uden henvisning hertil, indberettes dette til institutionen. Bliver formodningen bekræftet, og handlingen har fået eller ville kunne få betydning for bedømmelsen, skal institutionen bortvise eksaminanden fra den pågældende prøve. Når en skriftlig opgavebesvarelse er udarbejdet af en gruppe af eksaminander, uden at den enkeltes bidrag kan konstateres, og opgavebesvarelsen indgår i bedømmelsesgrundlaget ved en efterfølgende mundtlig eksamination, har eksaminanderne et fælles ansvar for besvarelsen, og alle eksaminander i gruppen kan ved bekræftet formodning om uretmæssig hjælp bortvises fra prøven.
Stk. 3. En eksaminand, der under prøveforløbet overtræder eksamensreglerne, kan af institutionen bortvises fra prøven.
Stk. 4. Bortvisning fra en prøve efter stk. 1-3 medfører, at eventuelle karakterer bortfalder. Eksaminanden kan herefter aflægge prøven på ny. En sådan prøve afholdes i den følgende termin, hvor den pågældende prøve i forvejen afholdes, dog inden 1 år efter bortvisningen, medmindre det ved besvarelser, som nævnt i stk. 2, sidste punktum, kan godtgøres, at en eller flere af eksaminanderne i gruppen ikke kan pålægges et selvstændigt ansvar for overtrædelse af eksamensreglerne. I så fald kan institutionen træffe afgørelse om, at den eller de pågældende kan aflægge ny prøve snarest muligt.

Stk. 5. En eksaminand skal ved aflevering af en skriftlig besvarelse skriftligt bekræfte, at besvarelsen er udfærdiget uden uretmæssig hjælp, jf. stk. 1 og 2.

Links

Eksamensbekendtgørelsen (UVM) + NB: Ændringer for elever, der er begyndt efter 1.8.2017!