Menu

Almen studieforberedelse (AT)

 

Almen studieforberedelse er et samarbejde mellem fag på tværs af det almene gymnasiums (stx) tre faglige hovedområder: naturvidenskab, humaniora og samfundsvidenskab. I almen studieforberedelse arbejdes der med betydningsfulde natur- og kulturfænomener, vigtige problemstillinger og almenmenneskelige spørgsmål fra fortid og nutid. Ud over at du skal rette opmærksomheden mod det AT-emne der arbejdes med, skal du i AT have stor opmærksomhed omkring de teorier og metoder der benyttes under dette arbejde.

Almen studieforberedelse har til formål at udfordre dine kreative og innovative evner og din kritiske sans, samt at styrke din evne til at forholde dig ansvarligt til din omverden og din egen udvikling. Desuden skal almen studieforberedelse hjælpe dig i dit valg af videregående uddannelse.

Du har AT igennem alle tre gymnasieår, uanset hvilken studieretning du har valgt, og igennem de tre år får din klasse en række uge-forløb med AT, hvor to fag er fælles om at arbejde med ét emne. Her vil du se, hvordan de to fag kan byde ind med hver sine metoder og felter af viden inden for emnet, og på den måde støtte hinanden.

I slutningen af 3.g skal du til eksamen i AT. Du får udleveret et emne, og dernæst skal du selv vælge hvilke to fag du vil benytte, hvoraf det ene skal være på mindst B-niveau. Du skal udarbejde en synopsis på 3-5 sider om et problem du selv formulerer inden for emnet, men der er hjælp at hente i form af vejledning fra lærere, der har de fag du har valgt.

Synopsen skal indeholde:

  • titel og angivelse af fagkombination
  • problemformulering
  • præsentation af de underspørgsmål, der er arbejdet med
  • diskussion af, hvilke materialer, metoder og teorier der er relevante i arbejdet med underspørgsmålene
  • konklusioner på arbejdet med de enkelte underspørgsmål
  • en sammenfattende konklusion, som er klart relateret til problemformuleringen, herunder formulering af spørgsmål til videre undersøgelse
  • litteraturliste
  • en perspektivering til studierapporten (egen rapport over tidligere AT-forløb)

Efter synopsen er afleveret skal du til en individuel mundtlig prøve, som består af en præsentation fra dig, med udgangspunkt i synopsen, og en uddybende dialog med en af dine vejledere og en censor fra en anden skole.
Eksaminationstiden er ca. 30 minutter og der er ingen forberedelsestid.