Menu

Fokus på

Elevråd og
elevdemokrati

Både elever og lærere på Mulernes Legatskole værner om skolens velfungerende elevdemokrati. Eleverne har mulighed for at øve indflydelse gennem elevråds- og udvalgsarbejdet, men de er i høj grad også med til at påvirke undervisningen i det daglige. Undervisningen i den enkelte klasse planlægges normalt sammen af elever og lærere – og det er en selvfølgelighed, at undervisningen evalueres regelmæssigt. Vi har et velfungerende elevråd, som arbejder aktivt for elevernes medbestemmelse. Elevrådet består af repræsentanter fra alle skolens klasser, som, ud over at de selv aktivt bidrager til Elevrådets arbejde i forskellige udvalg, også fungerer som en slags forbindelsesled mellem deres klasse og skolens øvrige organer. Elevrådet mødes en gang om måneden for at drøfte forskellige sager med det formål at skabe en bedre skole for alle – og ikke mindst at skabe bedre forhold for eleverne. Elevrådet har også en ledelse, Forum, som består af Elevrådets formand samt 5 øvrige medlemmer, der bliver valgt af Elevrådet. Forum mødes en gang om ugen for at planlægge og efterbehandle møder og diskutere, hvilke sager Elevrådet bør tage op, således at elevrådsmøderne præges af struktur og den gode, demokratiske kultur. To Forummedlemmer sidder i Skolebestyrelsen, hvor eleverne spiller en central rolle, mens alle medlemmer af Forum en gang om måneden mødes med repræsentanter fra lærere og ledelse i Fællesudvalget, hvor elevønsker og –holdninger formidles, og elevrådssager behandles. Demokratiet bygger på, at eleverne og alle andre under taget kan argumentere, og at alle viser respekt for hinanden. Elevdemokratiet indeholder både pligter og rettigheder, uanset hvem man er. Ansvar for eget og andres liv giver arbejdsglæde, trivsel og godt kammeratskab. Vi prøver hele tiden at respektere og bruge de demokratiske spilleregler, og vi arbejder hele tiden på at styrke elevdemokratiet på Mulernes Legatskole.

Forums medlemmer: Mikkel 2.b (næstformand), Charlie 1.z (formand), Emma 2.n, Heidi 1.k, og Darwich 1.q

Elevdemokratiet arbejder

Skolens organisation

Elevrådets seneste indlæg

FORUM 2018-19

[Elevrådets ledelse]

  • Ibrahim Fadi El-Hassan, 3k, formand
  • David Victor Dick, 2q
  • Johanne Borup, 3c
  • Saif Emad Lotfi Amin, 3x
  • Sebastian Bekkersted Grobry, 3a

Elevmedlemmer af skolens bestyrelse:

  • Ibrahim Fadi El-Hassan, 3k
  • Johan Posselt Mikkelsen, G4

Bilag