Menu

Sundhed og trivsel

Sundhed og trivsel er højt prioriteret på Mulernes Legatskole. Vi gennemfører jævnligt elektroniske undersøgelser af både elevernes og de ansattes arbejdsmiljø, trivsel og tilfredshed. Deltagelsesprocenten ligger normalt tæt på 100 og målet med ved alle undersøgelser er, at vi ligger over landsgennemsnittet. På baggrund af undersøgelserne laves der hver gang handleplaner for udvalgte fokusområder – og disse behandles i alle relevante organer og udvalg på skolen. Eleverne på ML melder hvert år tilbage, at skolen er uden hierarkier eleverne imellem, alle taler med alle, ingen benytter sig af fortrinsret til bestemte fællesområder på skolen og både modtagelse af nye elever på første skoledag og afsked med skolen på sidste skoledag, sker værdigt, humørfyldt og helt uden ringeagt eller mobning – helt i tråd med den legendariske “mulerånd”!

Udover de formelle spørgeskemaundersøgelser gennemfører rektor hvert år en personlig dialog og en anonym tilfredshedsundersøgelse i alle nye klasser, som fremlægges i Bestyrelsen og øvrige relevante udvalg på skolen. Her vurdere eleverne hvert år både det psykiske og det fysiske arbejdsmiljø meget højt.

Generelt er der tæt dialog mellem elever, ansatte og ledelse i det daglige – evt. problemer og ønsker om yderligere undersøgelser, tages derfor hurtigt op og evt. ændringer gennemføres hurtigt og løbende.

Skolen har et tæt samarbejde mellem elevråd, studievejledere, læse- og matematikvejledere, psykologer, terapeuter, lærere og ledelse, som sikrer god trivsel i det daglige.

Kasper Harbo Bendixen er sundhedskoordinator på Mulernes Legatskole. Arbejdsområderne består bl.a. i at få registreret sundhedstiltagene på skolen samt at få disse formidlet her på hjemmesiden. Desuden skal sundhedskoordinatoren tage initiativer til forbedring af sundhed og trivsel for både elever og ansatte.

Igennem ovennævnte lever skolen op til kravene om til et godt psykisk arbejdsmiljø for eleverne, herunder en konsekvent antimobbestrategi: Konstaterer elever, elevråd, ansatte eller ledelse problemer med mobning på skolen, eller digitalt, vil der straks blive handlet på det enkelte tilfælde i henhold til ovenstående, eller af ledelsen udarbejdet en handlingsplan, hvoraf det fremgår, med hvilke foranstaltninger problemerne effektivt vil blive bragt til ophør. Se iøvrigt nærmere under skolens studievejledere og under skolens Studie- og Ordensregler.

Yderligere information:

Loading...