Menu

Forsikringer

Forsikring i undervisningstiden

Efter overgangen til selveje 1. januar 2007 er nye forsikringsregler trådt i kraft. Det betyder, at skolen ikke har nogen forsikringsordning, der dækker elever, der kommer til skade på skolen. Desuden er elever ikke omfattet af skolens arbejdsskadesdækning, og i sammenhæng hermed har gymnasierne ikke hjemmel til at tegne en kollektiv ulykkesforsikring, der dækker eleverne. Ligeledes er det heller ikke muligt for skolen at dække stjålne effekter, f.eks. fra omklædningsrum eller klasselokaler. Dette hører ligeledes ind under privattegnede forsikringer.

Forsikring i forbindelse med udlandsrejser

Mulernes Legatskole har ikke forsikringer, der dækker elever, og det er derfor vigtigt, at eleven selv har tegnet relevante forsikringer: ulykkes- ansvars- og indboforsikring (tyveri). Vi gør opmærksom på, at eleverne i forbindelse med udlandsrejser altid bør sikre sig, at de har syge- og hjemtransportforsikring, enten via den offentlige sygesikring eller ved tegning af rejsesygeforsikring. Vær opmærksom på, at fra 1. januar 2008 dækker den offentlige sygesikring ikke længere hjemtransport i Europa, og eleverne skal så sikre sig ved at tegne en forsikring, der dækker hjemtransport. Skolen anbefaler meget, at eleverne inden rejsen selv rekvirerer det blå sygesikringsbevis og at dette sygesikringsbevis medbringes under rejsen. Læreren afklarer inden bestilling af rejsen, hvilke elever der i tillæg til deres rejse ønsker at tegne en afbestillingsforsikring.

Forsikring af elever der er ansat på skolen

Det bemærkes, at elever, der er ansat på skolen, f.eks. i bogkælderen, vil være omfattet af arbejdsskadedækningen, hvis de kommer til skade, mens de udfører deres arbejde. Elever, der udfører ulønnet arbejde på skolen, kan også i visse tilfælde være dækket af arbejdsskadeforsikringen; hvis skolen har handlet ansvarspådragende, og eleven er kommet til skade pga. manglende tilsyn, instruktion, fejl ved bygning, maskiner og lignende, vil skolen være erstatningsansvarlig efter de almindelige erstatningsregler. Erstatning vil så kunne betales i henhold til reglerne i Statens Selvforsikring.

Forsikring i forbindelse med andre arrangementer i skoleregi

Når skolens elever fx deltager i idrætsturneringer eller besøg på museer, er det at betragte som undervisningstid, og derfor gælder reglerne ovenfor. Vær opmærksom på, at kørsel til arrangementer uden for skolen sker på eget ansvar, hvis eget eller lånt køretøj benyttes.

Yderligere information