Menu

Daglig ledelse og administration

Skolens daglige ledelse omfatter rektor, vicerektor og uddannelseslederne, der sammen med sekretærerne og øvrige TAP-medarbejdere varetager skolens daglige administration.

Skolens daglige ledelse har følgende arbejdsområder:

 • Den faglige og pædagogiske ledelse, der vedrører skolens kerneydelse: undervisningen og elevernes trivsel.
 • Samarbejdet med skolens omgivelser, afgivende og modtagende uddannelsesinstitutioner, Odense Kommune, regionen, GymFyn og Undervisningsministeriet.
 • Personaleledelse i forhold til alle ansatte, herunder politikker, principper for medarbejderudviklingssamtaler, kompetenceudvikling, efteruddannelse m.v.
 • Samarbejde med råd og udvalg
 • Økonomisk og administrativ ledelse.

Ledelsens arbejde foregår i dialog med elever og medarbejdere, hvor vi bygger på et decentralt skolekoncept: En lang række af skolens opgaver kan kun løses gennem en omfattende uddelegering til medarbejderne og en deraf følgende selvforvaltning.

Rektor Torben Jakobsen

E-post til rektor: tj@mulerne-gym.dk

Rektor har i samarbejde med bestyrelsen den strategiske ledelse som sit overordnede arbejdsområde (planlægge, udvikle og evaluere skolens samlede virksomhed) og har det overordnede pædagogiske, administrative, økonomiske og personalemæssige ansvar. Arbejdet er i praksis i vid udstrækning uddelegeret til uddannelsesledere, vicerektor, team, udvalg, teknisk-administrativt personale (TAP) og særlige funktioner. Som særlige arbejdsområder for rektor kan fremhæves:

 • Bestyrelsesarbejdet
 • Samarbejde med eksterne myndigheder, institutioner og organisationer
 • GymFyn rektorsamarbejdet og Fordelingsudvalget
 • Samarbejdet med Odense stx og hf (OS), dvs. samarbejdet mellem de fire odenseanske gymnasier Sct. Knuds Gymnasium, Mulernes Legatskole, Odense Katedralskole og Tornbjerg Gymnasium
 • Samarbejdet med de øvrige 8 ungdomsuddannelser i Odense (G9) og med Uddannelsesforum i Odense Kommune
 • Ansættelse og afskedigelse
 • MUS med lærere, teknisk-administrativt personale (TAP) i bibliotek og bogkælder samt med servicechefen
 • Øverste instans ved klagesager og elevsager (sanktioner i forbindelse med forsømmelser, snyd og brud på skolens studie- og ordensregler) Samtaler efter behov med lærere, faggrupper, TAP, elever og klasser
 • Møder efter behov med udvalg, elevråd og studievejledere
 • Innovation og udvikling
 • Information generelt, herunder markedsføring
 • Økonomi
 • Legater
 • Kunst
 • Forældreforeningen
 • Elevoptagelse
 • Ledelse af bibliotek og bogdepot
 • Skriftlig eksamen og terminsprøver, herunder morgenorientering til eksamensvagter
 • Internationalisering

Vicerektor Ulla Haue-Pedersen

E-post til vicerektor: up@mulerne-gym.dk

Arbejdsområder:
 • Stedfortræder for rektor
 • Rektors sekretær i bestyrelsen
 • Kontakt til Team Danmark og til eliteidrætselever generelt
 • Elevoptagelse
 • Kontorleder
 • MUS med lærere og sekretærer
 • Skolens samlede økonomi (herunder budgetlægning og løbende budgetopfølgning og rapportering til Undervisningsministeriet og bestyrelsen)
 • Juridiske problemstillinger
 • Time- og fagfordeling
 • Studieretninger og valgfag
 • Planlægning af stx, herunder progressionsplan og skriftlige opgaver
 • Ansættelsesforhold
 • Overenskomster
 • Efteruddannelse
 • Innovation og udvikling
 • Information og formidling
 • Undervisningsmidler
 • Ansvar for undersøgelser af arbejdsmiljø (APV) og undervisningsmiljø/elevtrivsel
 • Skemaændringer og vikarer ved længere tids sygdom
 • Ledelse af p-vagterne
 • Skriftlig eksamen og terminsprøver
 • Kontakt til Studievalg Fyn
 • Kontakt til universitetspraktikanter

Indgår endvidere i de udvalg på skolen, som er relevante for vicerektors arbejde, herunder Samarbejdsudvalget og Arbejdsmiljøorganisationen (AMO).

Uddannelseslederne

Uddannelseslederne refererer til rektor og indgår sammen med rektor og vicerektor i skolens ledelsesteam. De er pædagogiske ledere med det formål at sikre optimale rammer for undervisningen og elevernes trivsel. Det vil først og fremmest sige, at de er ledere for et antal klasser. Uddannelseslederne følger de samme klasser gennem de 3 gymnasieår / 2 hf-år og holder tæt kontakt med klassens studievejledere, læsevejledere mv. Uddannelseslederne har dels personalemæssige opgaver, dels er de økonomisk ansvarlige for en række områder. De er på deres område ansvarlige for:

 • Budget/økonomi
 • Information og formidling, herunder intranet og hjemmeside
 • Institutionsprofil, status m.v.
 • Sagsbehandling
 • Innovation og pædagogisk udvikling

I forhold til klasserne er det uddannelsesledernes rolle at:

 • Holde tæt kontakt med klassens studievejleder
 • Deltage i overordnet planlægning af aktiviteterne på en årgang
 • Samarbejde med årgangens lærerteams om information, koordinering og problemløsning samt give inspiration og sparring
 • Være orienteret om indholdet på klassemøderne på de relevante årgange og om de elever, der er i fare for ikke at kunne gennemføre uddannelsen
 • Koordinere skolens samlede aktiviteter
 • Medvirke til at sikre kvalitet og udvikling
 • Varetage skolens overordnede studieplaner og medvirke til udvikling af deres kvalitet.
 • Behandle elevsager (herunder sanktioner i forbindelse med forsømmelser, snyd og brud på skolens studie- og ordensregler)
 • Forestå standpunkts- og oprykningsmøder

Uddannelseslederne indkalder årgangens lærerteams til planlægningsmøder / evalueringsmøder efter behov. Uddannelseslederne kan om nødvendigt også indkalde årgangens lærere eller grupper af lærere til møder. Gruppen af uddannelsesledere afholder ved begyndelsen af hvert semester et koordinerende og planlæggende møde med gruppen af studievejledere. Endvidere indgår uddannelseslederne i de udvalg på skolen, som er relevante for dem i deres arbejde. I udvalgene varetager de udvalgsområdets daglige drift og er ansvarlig for områdets samlede økonomi.

Uddannelsesledernes arbejdsopgaver

Louise Ranum (LR)

Klik her og se hvilke klasser den enkelte uddannelsesleder har ledelsesansvar for.

 • Kommunikation og information
 • Datavejleder for administrationen
 • It-udvikling
 • Medlem af Styregruppen i IT-centret
 • Elevtrivsel og elevudvikling i stx
 • Time-fagfordeling (i samarbejde med vicerektor)
 • Mulermagasin og Muler Update
 • Skolekom og studieadministrativt system
 • Studieplan og undervisningsbeskrivelser
 • Valgfag
 • Skemalægning
 • Daglige skemaændringer
 • Karaktergivning og skriftlige afleveringer
 • Skriftlig eksamen og terminsprøver
 • Hjemmesiden
 • Kontakt til it-centret og it-support
 • Leder for it-medarbejderne og it-elever
 • Sprogassistent, CIRIUS, Juvenes Translatores
 • Planlægning af stx, herunder progressionsplan og større skriftlige opgaver

Susanne Stellini (Su)

Klik her og se hvilke klasser den enkelte uddannelsesleder har ledelsesansvar for.

 • Kommunikation og information
 • Elevtrivsel og elevudvikling i hf og stx
 • Overordnet ansvar for pædagogisk udviklingsarbejde (specielt UVM)
 • Kontakt til Kompetencefonden
 • Evaluering og kvalitetssikring
 • Studierejser i udlandet
 • Elevarrangementer
 • Fællestimer og skolens kalender
 • Mundtlig eksamen
 • Sygeeksamen og sygeårsprøver
 • UPV og OOP
 • Supervision
 • Kontakt til SSP
 • Kontakt til DASG
 • Kontakt til Det Almenpædagogiske Samarbejde på Fyn
 • Ordstyrer i Fællesudvalget
 • Evaluering og tidsplan
 • Tildeling af vejledere til større skriftlige opgaver
 • Planlægning af stx, herunder progressionsplan og større skriftlige opgaver
 • Planlægning af hf, herunder progressionsplan og større skriftlige opgaver

Anders Kjeldvig (AK)

Klik her og se hvilke klasser den enkelte uddannelsesleder har ledelsesansvar for.

 • Kommunikation og information
 • Elevtrivsel og elevudvikling i hf og stx
 • Bygningsdrift
 • Udlejning
 • Pedeller
 • Kantinedrift
 • Præsentationsaften og orienteringsmøder
 • Præsentationsmaterialer
 • Brobygning
 • Kontakt til Ungdommens Uddannelsesvejledning i Odense (UUO)
 • Uddannelse af elevambassadører og mentorer
 • Ekskursioner, indenlands
 • Forældrekonsultationer
 • Flexjobaftaler
 • Arbejdsprøvning
 • JobCenter/Virksomhedscenter
 • Miljøråd
 • Statens og Kommunernes Indkøbsservice (SKI)
 • Undersøgelser af arbejdsmiljø (APV) og undervisningsmiljø/elevtrivsel
 • Planlægning af stx, herunder progressionsplan og større skriftlige opgaver
 • Planlægning af hf, herunder progressionsplan og større skriftlige opgaver
 • Medlem af Arbejdsmiljøorganisationen (AMO)

Sekretærer

Sekretærerne refererer til vicerektor og indgår sammen med ledelsen i den daglige administration af Mulernes Legatskole. Alle sekretærer samarbejder om de daglige og generelle sekretærfunktioners fordeling, med henblik på at give alle elever, forældre, ansatte og udefrakommende kontakter den bedst mulige betjening. Herunder sørger sekretærerne for daglig besvarelse og registrering af henvendelser til skolen og videregivelse af information til de relevante personer på skolen. Sekretærerne har desuden følgende særlige ansvarsområder:

Sekretær Vibeke Andersen (VA)

 • Elev- og forældrehenvendelser
 • Daglige skemaændringer
 • Skemaændringer og vikarer ved længere tids sygdom
 • Karakter- og rækkefølgelister til mundtlig eksamen, censormodtagelse og hjælp vedr. tildeling af lokaler mv.
 • Fordeling af post
 • Nøglebrik til motionsrum og øvehus
 • Morgenmeldeordning
 • Indtastning i elektronisk kalender i Lectio
 • Reservation af lokaler til medarbejdere
 • Startpakke til nye elever med information, skilte etc.
 • Bestilling af kontorartikler
 • Udlevering af whiteboard-penne til lærerne

Sekretær Lotte Lyngholm (LL)

 • Elev- og forældrehenvendelser
 • Oprettelse af klasser og valghold
 • UPV/OOP
 • Brobygning
 • Socialpædagogiske Støttemidler (SPS), herunder NOTA-materiale til skriftlige prøver
 • Statens Uddannelsesstøtte (SU)
 • Optagelse og udmeldelse af elever
 • Vejledningstider til større skriftlige opgaver
 • Udlejning af elevskabe
 • IMS, sikker arkivering
 • Administration/check af skolens sikre mailboks
 • Velkomstbreve til nye elever og deres forældre

Sekretær Charlotte Valter Bech (CV)

 • Elev- og forældrehenvendelser
 • Eksamensbeviser
 • Eksamensklager
 • Data til plan for skriftlige prøver og eksamen
 • Optælling af eksamensopgaver (sammen med VL)
 • Administration af sanktioner til elever
 • Tildeling af vejledere og vejledningstider til større skriftlige opgaver
 • Tildeling af lokaler til nv-dage, sprogdage, mundtlig eksamen og diverse arrangementer
 • Check af opgaveafleveringer
 • Udlejning af elevskabe
 • Buskort og kontakt til FynBus
 • UMS og UNI-login (elever)
 • Navnekort/Omslag til skriftlig eksamen og terminsprøver – vagter mv.
 • Studiekort
 • Forældrekonsultationer
 • I juni og november: indtastning af planlagte ændringer i det kommende halve skoleår
 • Startpakke til nye elever med informationer, skilte etc.

Sekretær Lisbeth Andersen (Li)

 • Løn til alle ansatte, herunder time-dagpenge og km-godtgørelse
 • Administration af rejsekort
 • Ansættelsesbreve
 • Indtastning af oplysninger om ansatte på hjemmesiden
 • Indtastning af lærertimer i Lectio, herunder dobbeltlærerfunktion
 • Daglige skemaændringer
 • Sekretær i AMO
 • UMS og UNI-login (ansatte)
 • Startpakke til alle nyansatte med nøgler, koder og info på hjemmesiden
 • Skolerejselister vedr. elevers manglende pas
 • Administration af kurser, herunder førstehjælpskurser
 • Kontrol af sygesedler og fraværsstatistik, herunder rapport til UP/TJ hvert kvartal
 • Indberetning af arbejdsskader (Inzubis og VITAS)
 • Kontakt til Odense Kommunes jobcenter/virksomhedscenter
 • Omsorgsdage i Lectio

Sekretær Mette Kähne (MK)

 • Økonomi – budget og regnskab
 • Bestyrelsesbetjening
 • Kontakt til revision, bank og realkredit
 • Indberetning af elever til UVM
 • Bogføring
 • Administration af betalingssystem til studierejser, ekskursioner og sociale arrangementer
 • Administration af udviklingsprojekter
 • MobilePay

Sekretær Eva Rask (ER)

 • Bogføring
 • Refundering af udlæg
 • Kasserer i Forældreforeningen, herunder elevudlån og støtte til studierejser
 • Regnskab for midler til kompetenceudvikling, herunder bilag til maj-mødet i SU
 • Sekretær i Legatbestyrelsen
 • Sekretær i Kunstudvalget
 • Fællestimer
 • Udlejning af lokaler
 • Bibliotek og bogdepot
 • Undervisningsmidler
 • Administration af betalingssystem til studierejser, ekskursioner og sociale arrangementer
 • Administration af udviklingsprojekter
 • Skærmbriller

AV-værksted, bibliotek, bogdepot, lærerværelse og personalekøkken

Vagn Limkilde (VL)

 • Dagligt opsyn med av-værksted, bibliotek og bogkælder
 • Afvikling af terminsprøver og skriftlig eksamen, herunder optælling af eksamensopgaver sammen med sekretær JH
 • Oversigtsplan for skriftlige prøver og eksamen med eksamensvagter, fag, elever og evt. ekstra tid
 • Kontakt til eksamensvagter
 • Biblioteksorientering
 • Kontakt til salg af mulertøj, kopper mv.
 • Generelle serviceopgaver og serviceforbedringer
 • Kontakt/mentor vedr. personer i arbejdsprøvning
 • Medlem af AMO
 • Vedligeholdelse af kemidatabase
 • Rengøring af kemilager

Karina Otto Hansen (KOH)

 • Daglig varetagelse af funktioner på biblioteket, herunder bibliotekssystemet ”Cicero” i tæt samarbejde med de øvrige medarbejdere på biblioteket
 • Afvikling af terminsprøver, årsprøver og skriftlig eksamen sammen med VL
 • Biblioteksorientering
 • Periodevis varetagelse af funktioner i bogdepotet, specielt udlevering og aflevering af undervisningsbøger
 • Periodevis varetagelse af funktioner i av-værkstedet, herunder oprydning
 • Velkomst og medhjælp ved optagelsesprøver (UPV/OOP) i Salen
 • Indkøb af elektroniske undervisningsmaterialer
 • Administration af e-bøger
 • Holde orden i elevkantinen og udendørs arealer i den mundtlige eksamensperiode i samarbejde med kantinebestyreren
 • Salg af mulertøj, krus mv.
 • Forefaldende sekretærarbejde og praktiske opgaver

Susanne Staugaard (SuS)

 • Udlevering og aflevering af undervisningsbøger samt oprydning i bogdepotet
 • Daglig oprydning i personalekøkken, lærerværelse, kemipræparationsrummet og bibliotek
 • Opsyn med oprydning i elevområderne
 • Velkomst og medhjælp ved optagelsesprøver (UPV/OOP) i Salen
 • Medhjælp ved terminsprøver, årsprøver og eksamen
 • Forefaldende praktiske opgaver

Sofie Molzen (SoM)

 • Daglig varetagelse af funktioner i av-værkstedet, herunder oprydning
 • Periodevis varetagelse af funktioner i bogdepotet, specielt udlevering og aflevering af undervisningsbøger
 • Medhjælp i biblioteket
 • Medhjælp ved terminsprøver, årsprøver og eksamen
 • Holde orden i elevkantinen og udendørs arealer i den mundtlige eksamensperiode i samarbejde med kantinebestyreren
 • Forefaldende sekretærarbejde og praktiske opgaver

Klik og se fotos af alle ovennævnte + øvrige TAP/servicemedarbejdere.