Menu

Tidsplaner for stx

 

Evalueringer og opgaver i 1.g.


 

AP Retningslinier på Mulernes Legatskole

Prøven afholdes som en elektronisk test, i klasseværelset i to lektioner som ikke er en del af de tildelte timer. Prøven afholdes i flexperioden før juleferien (torsdag d.21/12 kl 9.05-11.05). Den elektroniske test er Gyldendal har udgivet og som skolen abonnerer på. Karakteren indskrives på karakterbladet.

Naturvidenskabeligt grundforløb

Retningslinierne på Mulernes Legatskole

På Mulernes Legatskole udarbejder eleverne i det sidste forløb en individuel del af en grupperapport. Rapporten kan dog også være individuel. Lærerne retter rapporten og danner sig et foreløbigt billede af den karakter, eleven skal have.

Under årsprøvelignende former afholdes derefter en mundtlig prøve (samtale). Ved samtalen stiller lærerne de spørgsmål, der har meldt sig ved retningen af rapporten. Både rapporten og samtalen har betydning for den karakter, eleven får.

Timerne til den afsluttende samtale kommer ud over timerne til NV. Der samtales med 5 elever pr time. Holdets to lærere er til stede ved den afsluttende samtale. Der er dog mere tale om tilstedeværelse af to eksaminatorer, end om at den ene agerer censor

Karakteren indskrives på karakterbladet.

NV-lærerne beder P-vagten rydde en dag til prøven. NV-forløbet og prøven afholdes senest i uge 44

Dansk/historie-opgave på Mulernes Legatskole

Mulernes Legatskole har vi fastlagt følgende i forhold til opgaven i dansk og historie:

On 19/4.        Tredje lektion. Fælles introduktionsmøde til opgaven. MN og LR tilrettelægger. Alle 1g-elever mødes i salen. Introduktionen fokuserer på det håndværksmæssige, noteangivelse, det taxonomiske etc (se vejledningen). Undervisningen omlægges.

Uge 17-19 Dansk/historieopgaven er en forlængelse af dansk/historiekronologiforløbet og det efterfølgende AT-forløb mellem de to fag. Derfor er de områder og emner der vælges allerede behandlet tidligere. I opgaven skal, der bygges videre på det, der er behandlet. Elev og vejledere indkredser i fællesskab en problemformulering. Der oprettes (Su ansvarlig) to afleveringer under dansklærerens opgaver i lectio. Den første er til opgaveformuleringen, som læreren skal godkende. Den anden er til selve opgaven. Opgaverne afleveres hos dansklæreren. I perioden kan der efter lærernes ønske planlægges timeblokke til vejledning, hvor skemaet tømmes.

On 17/5         Senest denne dag godkendes opgaveformuleringen af vejlederne.

I juni             Tre undervisningsfrie dage til at skrive opgave. Undervisningen omlægges.

På 4.dagen    Alle klasser afleverer elektronisk senest kl.10. Omfanget af opgaven er ca.8 sider á 2100 tegn(med mellemrum)

Evalueringer og opgaver i 2.g


Studieretningsopgaven i 2.g (SRO)

Ti 10/2          10.00-10.15 Intro i salen  til SRO ved LR og Su

Senest uge 3             Lærerne udarbejder tre opgaveformuleringer, som involverer to studieretningsfag. Eleverne præsenteres for de opgaveformuleringer, som de kan vælge imellem. Lærerne  orienterer om skriveprocessen og kravene til opgaven. Dette foregår i undervisningstiden.

On 25/1         Senest denne dato skal den enkelte elev foretage et valg af opgaveformulering. Fordelingen meddeles JH. Optimalt set fordeler eleverne sig så 1/3 vælger opgave 1 med lærer v og lærer y som vejledere, 1/3 vælger opgave 2 med lærer v og lærer z som vejledere, opgave 3 vælges af den sidste tredjedel med lærer z og lærer y som vejledere.
Den indledende vejledning foregår i undervisningstimerne, hvor læreren på en gang vejleder alle elever, der har samme opgave.
Den efterfølgende vejledning foregår primært uden for undervisningstiden og suppleres med omlagt skriftlighed med 1 time pr lærer ( der er som hovedregel 3 lærere involveret i SRO). Eleverne med samme opgave inddeles i grupper, hvorefter vejledningen foregår i grupper. Alle elever tilbydes gruppevejledning mindst to gange.
Mulig struktur for vejledning (10 min pr gruppe).

Lærer/gruppe 1a 1b 1c 2a 2b 2c 3a 3b 3c
v 10.00 10.10 10.20 10.30 10.40 10.50
y 10.10 10.20 10.30 10.00 10.40 10.50
z 10.00 10.50 10.20 10.10 10.30 10.40

Alle vejledninger skrives ind i Lectio som Anden aktivitet.

To 9/2 og Fr 10/2          Undervisningen omlægges, så eleverne får to undervisningsfrie dage

Fr 10/2          Opgaven afleveres elektronisk senest kl.23:30 i en opgave som Su har oprettet. Omfanget af opgaven er ca 8 sider á 2100 tegn (med mellemrum). Manglende opgaver meldes til JH.

Ma 27/3        Sidste frist for elektronisk feed-back på et evalueringsskema

AT årsprøve efter 2.g. Mulernes Legatskole

Mulernes Legatskole har vi fastlagt følgende i forhold til denne prøve i AT:

Ons 22/3       12.30-13.20: Emnet udmeldes. MN og LR forestår udmeldingen i samlingssalen. En tidsplan præsenteres. Eleverne opfordres til at danne grupper, der arbejder med enslydende/ tilsvarende synopser.

  1. Vejledningsrunde

 Tirsdag d. 4/4   3.- 4. lektion: Cafe vejledning i samlingssalen. Et antal lærere udpeges til denne vejledning

 Elevernes valg af fag

Tirsdag d. 4/4  kl.10.00 får alle elever et fagvalg på deres forside i Lectio. Fagvalget udfyldes senest torsdag d.6/4 kl.12.30. I denne periode kan faglærerne orientere om emnemuligheder. Besvarelsen af fagvalget skal indeholde følgende oplysninger:

  • De to fag eleven har valgt.
  • Emnet eleven ønsker at beskæftige sig med.

Desuden skal eleven oplyse hvem hun ønsker at være i gruppe med. Her oplyses navn og klasse på gruppens medlemmer. Der må maksimalt være 6 personer i en gruppe

MN og Su sammensætter alle 2g elever i grupper på op til 6 personer. MN og Su tildeler 2 vejledere til hver gruppe, en for hver af de to fag. Hvis en elev ikke har noteret sig som deltager af en 6-personers gruppe, dvs enten står alene eller grupperet med færre, forsøges denne grupperet med andre med tilsvarende fagkombination.

  1. Vejledningsrunde

MN og Su lægger en tidsplan for gruppernes konsultation hos deres to tildelte vejledere. Første gruppevejledning er af en halv times varighed og planlægges til onsdag d. 19/4, hvor undervisningen omlægges. Vejledningen oprettes som en anden aktivitet i lectio med titlen AT vejl 2g. Gruppen sidder sammen med begge vejledere på en gang.

Mødet afsluttes med en aftale om ny vejledningsdato som indskrives i Lectio. Den kan finde sted fra mandag d.1/5.Det er en god ide at påbegynde vejledningsseancerne før mandag d.22/5 til onsdag d.24/5 som er undervisningsfri.

Eleverne får efter eget valg individuel eller gruppevejledning en halv time hos vejlederne.

Aflevering

Søndag d.28/5 kl.23.30 afleveres synopsen elektronisk, (omfang 3-5 sider / A4-størrelse).Synopsen skal forsynes med et sidehoved, der skal indeholde navn, klasse samt fag med niveauer. Der afleveres én fil. ” Su opretter en opgave i AT til formålet. Synopsen er individuel, men flere elever kan godt have enslydende synopsis.

Administrationen kontrollerer, at alle elever har afleveret.

Den mundtlige årsprøve

Før den mundtlige prøve sender JH for hver elev et evalueringsskema til den vejleder, der er nævnt først i vejledningskonsultationen.

De tilsendte evalueringsskemaer udfyldes. Skemaet fungerer også som karakterliste. Efter eksamensdagen sendes alle evalueringsskemaer retur til JH i én mail. Lærerne sender det udfyldte evalueringsskema til eleven.

Der afsættes 30 min pr elev. 5 min går til elevskift og lærernes votering. 5 min går til en mundtlig tilbagemelding/evaluering til eleven efter prøven.

De sidste 20 min skævdeles med mindst (ca 7 min) til elevens mundtlige oplæg og mest (ca 13 min) til dialog.

Evalueringer og opgaver i 3.g


Studieretningsprojektet (SRP)

Vi har fastlagt følgende i forhold til studieretningsprojektet:

Ma 5/9          kl 9.55-ca 10.20 LR og MN orienterer om de formelle rammer i salen for alle 3.g-elever

Uge 36          Der udsendes et spørgeskema hvor lærerne tilkendegiver hvor mange SRP og SSO, de ønsker

Uge 38          Faglærerne orienterer i deres egne timer

Ti 27/9          kl 11. Elever udfylder fagvalg i Lectio med valg af fag og område. Som hovedregel er holdets faglærere vejledere.

On 5/10         Første vejledning, hvor begge vejledere er tilstede. Tiderne planlægges centralt og udmeldes i slutningen af uge 39. Undervisningen i 3.g aflyses fra kl 10.10 til SRP-vejledning. Lærere, som i årsopgørelsen er tildelt timer til SRP, aflyser undervisningen fra kl 10.10. På vejledningsmødet aftales tidspunktet for næste vejledning

Uge 42          Efterårsferie

Uge 46          Rejseuge

Ti 25/11        KL.14.20 Første sparringsmøde for vejledere, hvor der er mulighed for at arbejde med opgaveformuleringerne.

Ma 5/12        Kl. 14.20  Andet sparringsmøde for vejledere hvor der er mulighed for at arbejde med opgaveformuleringerne

Ti 6/12          kl.12.00 Den ene vejleder udfylder en skabelon til opgaveformulering fra Lectio og uploader den efterfølgende i Lectio.

On 7/12         Kl 15.15 Kort eksamensorientering ved MN og Su i samlingssalen.
Kl 15.15 kan eleverne se deres opgaveformulering på Lectio
Ved den sidste vejledning før opgaven udleveres, skal det aftales hvordan eleven kan komme i kontakt med vejlederne i forbindelse med opgaveudlevereingen.

To 8/12         Kl 8.10 Udvalgte elever indkaldes til et projektstyringskursus ved Su.

Kl 9.05-9.55 Orientering om struktur og formidling vedrørende opgaveskrivning ved MN.

Fr 9/12 – On 21/12       SRP skrivecamp i biblioteket og i nr. 6.

Den enkelte elev får mindst en vejledning i skriveperioden. Det aftalte tidspunkt indsættes i Lectio

On 21/12       Senest kl 23.30: Eleverne afleverer deres projekter elektronisk i Lectio. Opgaven skal forsynes med et sidehoved, der skal indeholde navn, klasse samt fag med niveauer. Der afleveres én fil.

Prøve i slutningen af 3.g i almen studieforberedelse (AT)

På Mulernes Legatskole har vi fastsat følgende retningslinier for denne prøve:

Ma 23/1        Offentliggørelse af årets emne og ressourcerum. Kl 11.40 introducerer TJ årets emne i samlingssalen

On 25/1        Undervisningen i 5. time omlægges. Alle elever orienteres i salen om de formelle krav til AT eksamen. Emnet uddybes ved gruppedrøftelser i samlingssalen. Eleverne opfordres til at danne læsegrupper, der arbejder med enslydende/ tilsvarende synopser.

Alle elever får et fagvalg på deres forside i Lectio.

Fr 27/1         8.10-14.10 heldagsarrangement på SDU. MN&Su udpeger 30 lærere så de (stort set) dækker de fag, der kan blive brug for. Nogle fag vil være repræsenteret ved flere lærere, andre fag vil deltage med én lærer. Undervisningen i 3g flyttes fra denne dag. Lærerne sidder til rådighed 2 timer på SDU.

On 1/2          Valg af fag. Senest kl 12.30 denne dag udfyldes fagvalget på Lectio. Besvarelsen af fagvalg skal indeholde både de to fag eleven har valgt samt emnet eleven ønsker at beskæftige sig med. Endelig skal eleven oplyse hvem hun ønsker at være i gruppe med. Her oplyses fulde navn og klasse på gruppens medlemmer. Der må maksimalt være 6 personer i en gruppe.

To 2/2 – Ma 6/2          Tildeling af vejledere. MN & Su opdeler eleverne i studiegrupper á 4-6 elever. En studiegruppe består af elever med samme valg af fag. Desuden tildeler de hver gruppe to vejledere (evt én, hvis denne har begge fag). En vejleder kan normalt højst knyttes til 5 grupper.
JH udsender evalueringsskemaerne fra årsprøverne i 2.g til lærerne.

 Fr 10/2         Vejledning. Undervisningen i 3g flyttes fra denne dag. MN og Su tildeler hver af grupperne et tidspunkt for 25 min vejledning hos deres to vejledere.

 Fr 3/3           Vejledning. Undervisningen i 3g flyttes fra denne dag. Lærer og elev aftaler selv mødetidspunkt. Vejledningen foregår på Sciencetorvet.

Ma 6/3 – To 31/3         Vejledning. Hver elev kan få vejledning hos hver af de to vejledere i 50 minutter. Denne vejledning aftales mellem lærer og elever og vil normalt være fordelt med en række kortere vejledningssekvenser. Elev og lærer aftaler selv mødetidspunkt.

On 15/3        kl 10.10-15.10 Undervisningen flyttes fra disse lektioner. Vejledning. Lærer og elev aftaler selv mødetidspunkt.

Sø 2/4           Synopsis afleveres senest kl 23.30. Synopsis skal fylde 3-5 sider (a 2100 tegn) og afleveres elektronisk i Lectio. Synopsen skal forsynes med et sidehoved, der skal indeholde navn, klasse samt fag med niveauer. Der afleveres én fil.

Loading...