Menu

Studieplaner

Studieplaner og undervisningsbeskrivelser

I bekendtgørelsen for såvel hf- som stx-uddannelsen står følgende om Studieplan:

Skolens leder fastlægger efter drøftelse med den enkelte klasses lærerteam en overordnet, kortfattet og overskuelig plan (studieplanen) for undervisningen. Studieplanen skal sikre sammenhæng og kontinuitet i uddannelsen, og studieplanen er udgangspunktet for lærerteamets fælles planlægning.
Stk. 2. Studieplanen skal indeholde en klar ansvarsfordeling mellem klassens lærere og sikre sammenhæng mellem enkeltfaglige og flerfaglige undervisningsforløb.
Studieplanen skal omfatte alle klassens fag og deres samspil for derigennem at sikre progression og variation i brugen af forskellige arbejdsformer, herunder skriftligt arbejde, virtuelle forløb, projektarbejde og ekskursioner.
Studieplanen justeres løbende og skal formidles på skolens hjemmeside i overensstemmelse med bestemmelserne i lov om gennemsigtighed og åbenhed i uddannelserne m.v.

På Mulernes Legatskole er dette delt i to – dels:

  1. Overordnet studieplan for den enkelte årgang – se fanebladene herunder
  1. Link til detaljerede studieplaner og undervisningsbeskrivelser i Lectio (Vælg først fag, dernæst hold, herefter studieplan og undervisningsbeskrivelse)

Reglerne om Undervisningsbeskrivelser fremgår af Undervisningsministeriets side herom, hvor der bl.a. står, at læreren for hvert større undervisningsforløb skal beskrive følgende:

  • Indhold
  • Omfang
  • Særlige fokuspunkter
  • Væsentligste arbejdsformer

For nogle fag fremgår det af læreplanen, hvor mange større undervisningsforløb/emner, der skal indgå i undervisningen. For øvrige fag forventes antallet af undervisningsforløb at udgøre:

  • 3 – 5 for fag på C-niveau
  • 6 – 10 for fag på B-niveau
  • 9 – 15 for fag på A-niveau

Undervisningsbeskrivelsen udgives på institutionens hjemmeside senest 14 dage før prøveplanens offentliggørelse.

Se også skolens detaljerede kalender, som findes i topmenuen.

Overordnede studieplaner – vælg det relevante faneblad for den enkelte årgang:

 

Studieplan for 1.g skoleåret 2016/17

Ma 19/9 Kl.19.00 Præsentationsaften for forældre
Fr 30/9 Idrætsdag og årsfest
Uge 42 Efterårsferie
Uge 44 Prøven i NV skal afholdes senest i denne uge
Uge 47 Forældrekonsultation
To 21/12 Prøven i AP kl 09.05-11.05.
Fre 23/12 – sø 8/1 Juleferie
Uge 7 Vinterferie
Ma 10/4 – Ma 17/4 Påskeferie
Uge 13 Skoleårets første AT-forløb AT1 (se AT-planen for involverede fag) bør være afholdt ved udgangen af denne uge
On 19/4. Opgave i dansk og/eller historie. Tredje lektion. Alle 1g-elever mødes i salen. Fælles introduktionsmøde til opgaven.
MN og LR tilrettelægger. Introduktionen fokuserer på det håndværksmæssige, noteangivelse, det taxonomiske etc (se vejledningen). Undervisningen omlægges.
Uge 17 Skoleårets andet AT-forløb AT2 (se AT-planen for involverede fag) kan være afholdt ved udgangen af denne uge
Uge 17-19 Elev og vejleder/vejledere indkredser i fællesskab en problemformulering i dansk/historie-opgaven.
Fr 12/5 St bededag
On 17/5 Opgaveformuleringen godkendes af vejlederen/vejlederne og indskrives på en dertil indrettet blanket, som ligger på ”Nyt fra kontoret”.
Ons 24/5 Sidste skoledag 1.g
To 25/5 Kristi himmelfart
Fr 26/5 Undervisningsfri
Ma 5/6 2. Pinsedag
I juni Tre dage til at skrive dansk/historie opgaven.
På 4.dagen: Dansk/historie opgaven afleveres elektronisk senest kl. 10. Omfanget af opgaven er ca. 8 sider á 2100 tegn (med mellemrum).
Juni Sommerferiedag: Første dag er mandag den 26/6
August Førsteskoledag 2017/18 er onsdag den 16/8

Pr.  4. august 2016  /Su/MN

 

 

Studieplan for 2.g skoleåret 2016/17

Fr 30/9 Idrætsdag og årsfest
Uge 42 Efterårsferie
Uge 46 I denne fleksuge og de efterfølgende almindelige uger kan skoleårets første AT-forløb AT3 (se AT-planen for involverede fag) placeres
Uge 50-51 I disse uger og i de foregående almindelige uger kan skoleårets andet AT-forløb AT4 (se AT-planen for involverede fag) placeres
Fre 23/12 – sø 8/1 Juleferie
Senest uge 3
Lærerne udarbejder tre opgaveformuleringer til SRO, som involverer mindst to studieretningsfag. Eleverne præsenteres for de opgaveformuleringer de kan vælge i mellem.

To 9/2 og

fr 10/2

Undervisningen omlægges, så eleverne får to undervisningsfrie dage til SRO skrivning

Fre 10/2

SRO. Opgaven afleveres elektronisk senest kl. 23.30.  Omfanget af opgaven er ca 8 sider á 2100 tegn (med mellemrum).

Uge 7 Vinterferie
On 22/3 12.30-13.20: Emnet til  årets AT-årsprøve udmeldes (MN og LR forestår udmeldingen i samlingssalen) Emnet uddybes og en tidsplan præsenteres.
Ma 27/3

Sidste frist for elektronisk feed-back til SRO på et evalueringsskema.

Ti 4/4

10.10-11.55 cafevejledning i samlingssalen til AT-årsprøven

To 6/4

kl.10.00 får alle elever et fagvalg til AT-årsprøven på deres forside i Lectio.  Spørgeskemaet skal besvares senest torsdag d.16/4 kl 12.30

Ma 10/4 – Ma 17/4 Påskeferie
Undervisningen omlægges. Den dannede grupper modtager vejledning til AT med begge vejledere.
Ma 24/4 – Fr 28/4

Sprogrejser

Fr 12/5 St bededag
On 17/5 Opgaveformuleringen godkendes af vejlederen/vejlederne og indskrives på en dertil indrettet blanket, som ligger på ”Nyt fra kontoret”.
Ons 24/5 Sidste skoledag 2.g
To 25/5 Kristi himmelfart
Fr 26/5 Undervisningsfri
Ma 23/5-Fr/5 Eleverne får individuel vejledning en halv time hos deres AT-vejledere. 2 g har undervisningsfri i disse dage. Vejlederne og eleverne aftaler selv vejledningstidspunkter.
Sø 28/5

Senest kl. 23.30 afleveres AT-synopsen, (omfang 3-5 sider / A4-størrelse) elektronisk i Lectio.

Ma 5/6
2. Pinsedag
Fr 23/6 Dimission – mødetid senest 9.30
Juni Sommerferiedag: Første dag er mandag den 26/6
August Førsteskoledag 2017/18 er onsdag den 16/8

Pr.  4. august 2016  /Su/MN

 

 

Studieplan for 3.g skoleåret 2016/17

Fr 30/9 Idrætsdag og årsfest
Ma 5/9 SRP. kl 9.55-ca 10.20 LR og MN orienterer om de formelle rammer for alle 3.g-elever.
Uge 38 Faglærerne orienterer i deres egne timer
Ti 27/9 SRP. Kl. 11.00. Elever udfylder fagvalg i Lectio med valg af fag og område.
On 5/10 SRP. Første vejledning, hvor begge vejleder er tilstede. Tiderne planlægges centralt og udmeldes i slutningen af uge 40.
Uge 42 Efterårsferie
Uge 46 Rejseuge.
On 21/10 – fr 23/10 Brobygning til videregående uddannelser
On 7/12 SRP. Kl. 15.15 Kort eksamensorientering ved MN og Su i samlingssalen. Kl. 15.15 kan eleverne se deres opgaveformulering på Lectio.
To 8/12 SRP. Kl. 08.10 Udvalgte elever indkaldes til et projektstyringskursus ved Su. 09.05-09.55 Orientering om struktur og formidling vedrørende opgaveskrivning ved MN.
Fre 9/12 – on 21/12 SRP skrivecamp i biblioteket og i nr. 6
On 21/12 – Fre 23/12 SRP. Senest kl 23.30:Eleverne afleverer deres projekter elektronisk i Lectio. Opgaven skal forsynes med et sidehoved, der skal indeholde navn, klasse samt fag med niveauer. Der afleveres én fil.
Fre 23/12 – sø 8/1 Juleferie
Ma 23/1 AT. Offentliggørelse af årets emne og ressourcerum. Kl 11.40 i samlingssalen: TJ introducerer årets emne.
On 25/1 AT.Undervisningen i 5. time omlægges. Alle elever orienteres i salen om de formelle krav til AT eksamen. Eleverne opfordres til at da nne læsegrupper, der arbejder med enslydende/ tilsvarende synopser. Alle elever får et fagvalg på deres forside i Lectio.
Fre 27/1 AT. Kl 8.10-14.10 heldagsarrangement på SDU. MN & Su udpeger 30lærer så de ( stort set) dækker de fag, der kan blive brug for. Undervisningen i 3g flyttes fra denne dag. Lærerne sidder til rådighed for vejledning i 2 timer på SDU.
On 1/2 AT. Valg af fag. Senest kl 12.30 denne dag udfyldes fagvalget på Lectio. Besvarelsen af fagvalg skal indeholde følgende oplysninger: De to fag eleven har valgt. Emnet eleven ønsker at beskæftige sig med. Endelig skal eleven oplyse hvem hun ønsker at være i gruppe med. Her oplyses fulde navn og klasse på gruppens medlemmer. Der må maksimalt være 6 personer i en gruppe.
To 2/2 AT. Tildeling af vejledere
Ma 6/2 MN & Su opdeler eleverne i studiegrupper á 4-6 elever. En studiegruppe består af elever med samme valg af fag. Desuden tildeler de hver gruppe to vejledere (evt én, hvis denne har begge fag).
Fr 10/2 AT. Vejledning af grupper. Undervisningen i 3g flyttes fra denne dag. MN og Su tildeler hver af grupperne et tidspunkt for 25 minutters vejledning hos deres to vejledere.
Uge 10 Vinterferie
Fr 3/3 AT vejledning. Undervisningen i 3g flyttes fra denne dag. Lærer og elev aftaler selv mødetidspunkt.
Fra ma 6/3 til tor 31/3 AT vejledning. Hver elev kan få individuel vejledning hos hver af de to vejledere i 50 minutter. Denne vejledning aftales mellem lærer og elever og vil normalt være fordelt med en række kortere vejledningssekvenser. Elev og lærer aftaler sel mødetidspunkt
On 15/3 AT vejledning. Kl 10.10-15.10 Undervisningen flyttes fra disse lektioner. Vejledning. Lærer og elev aftaler selv mødetidspunkt
Sø 2/4 AT vejledning. Synopsis afleveres senest kl 23.30. Synopsis skal fylde 3-5 sider (a 2100 tegn) og afleveres elektronisk i Lectio. Synopsen skal forsynes med et sidehoved, der skal indeholde navn, klasse samt fag med niveauer. Der afleveres én fil.
Ma 10/4-17/4 Påskeferie
Fr 12/5 St bededag
Ma 15/5 Sidste almindelige skoledag 3.g
Tir 16/5 Fælles morgenmad for afgangselever og deres lærere i kantinen.
To 25/5 Kristi himmelfart
Fr 26/5 Undervisningsfri
Ma 5/6 2. Pinsedag
On 21/6 Gallafest.
Fr 23/6 Dimission – mødetid senest kl. 9.30

 

 

Studieplan for 1.hf skoleåret 2016/17

Ma 12/9 – on 14/9 Hytteture for 1 hf. 1 døgn pr. klasse
Ma 19/9 Kl.19.00 Præsentationsaften for forældre
Fr 30/9 Idrætsdag og årsfest
Uge 42 Efterårsferie
Fre 23/12 – sø 8/1 Juleferie
Uge 7 Vinterferie
Ons 22/2 Sjette lektion. Fælles introduktionsmøde til historieopgaven. MN tilrettelægger. Alle 1hf-elever mødes i lokale 110. Introduktionen fokuserer på det håndværksmæssige, noteangivelse, det taxonomiske etc. Undervisningen omlægges.
Uge 9 Historieopgave. Historielærerne fremstiller to problemformuleringer med tilhørende materiale af et omfang på ca. 5 sider.
Uge 10 Historieopgave. Historielærerne orienterer om opgaven.
Uge 11 Historieopgave.Eleverne vælger mellem to problemformuleringer.
Ma 10/4 – Ma 17/4 Påskeferie
To 20/4 – fr 21/4 Historieopgave. To undervisningsfrie dage til at skrive historieopgaven. Undervisningen omlægges.
Søn 23/4 Historieopgave. Senest kl. 23.30 afleveres historiepgaven elektronisk på Lectio i en opgave som oprettes af JH. Omfanget af opgaven er ca. 8 sider á 2100 tegn (med mellemrum).
Fre 12/5 Store Bededag
To 25/5 Kr. Himmelfartsdag
On 10/5 – To 11/5 To undervisningsfrie dage til at skrive nf-projektopgave. Nf-projektopgaven afleveres efter aftale med lærerne.
On 24/5 Sidste skoledag 1.hf
Ma 5/6 2. pinsedag
Fr 23/6 Dimission – mødetid senest kl. 9.30.
Juni Første sommerferiedag er mandag den 26/6
August Første skoledag 2017/18 er onsdag den 16/8

 

 

Studieplan for 2.hf skoleåret 2016/17

Fr 30/9 Idrætsdag og årsfest
Uge 37 I en værkstedstime orienterer LR og MN om de formelle rammer
Uge 38 Faglærerne orienterer i deres egne timer om SSO
Ti 27/9 SSO. Kl. 11.00. Eleven udfylder et fagvalg i Lectio
On 5/10 SSO. Vejledning i det/de valgte fag til SSO kan begynde denne dag
Uge 42 Efterårsferie
On 21/10 – fr 23/10 Brobygning til videregående uddannelser
Uge 46 Rejseuge
Fre 11/12 SSO. Kl 11.00. Opgaveformuleringen til SSO sendes elektronisk til eleverne
On 14/12 SSO. Kl. 13.25-15.10 Kursus i projektstyring og formidling for elever ved MN og Su. Kort Eksamensorientering. Kl. 15.15 Eleverne kan se deres opgaveformulering på Lectio.
To 15/12 – On 21/12 SSO-skrivecamp i biblioteket og i lokale 6
Fr 21/12 SSO. Senest kl. 23.30: Eleverne afleverer deres opgaver elektronisk i Lectio. Opgaven skal forsynes med et sidehoved, der skal indeholde navn, klasse samt fag med niveauer. Der afleveres én fil.
Fre 23/12 – Sø 8/1 Juleferie
Uge 7 Vinterferie
Ma 10/4 – Ma 17/4 Påskeferie
On 26/4 Undervisningen i KS afsluttet senest denne dag
To 27/4 KS. Kl.8.00 opgaver/materialesamlinger til eksamensprojektet i KS trækkes på biblioteket
To 27/4 KS projektdag med vejledning. Lærerne udarbejder en plan for vejledningen.
Fre 28/4 KS projektdag, hvor eleverne har mulighed for vejledning
Fre 5/5 KS. Kl. 08.10-11.00 KS projektdag, hvor eleverne har mulighed for vejledning
On 10/5 KS. Fra kl. 10.10 KS projektdag, hvor eleverne har mulighed for vejledning
To 11/5 KS. Kl.15.15 KS synopser afleveres elektronisk i Lectio. Synopsen skal fylde 2-3 sider. Hver elev afleverer sin egen synopsis, også selv om synopserne er enslydende. Synopsen skal forsynes med et sidehoved, der skal indeholde navn, klasse. Der afleveres én fil.
Fre 12/5 Store Bededag
Ma 15/5 Sidste almindelige skoledag
To 25/5 Kristi himmelfart
Fr 26/5 Undervisningsfri
Ma 5/6 2. Pinsedag
On 21/6 Gallafest.
Fr 23/6 Dimission – mødetid senest kl. 9.30.
Loading...